Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Tre menn jobber på verksted

29. mai 2015

Lønnstilskudd og praksisplass kan gi innvandrere jobb

Arbeidsmarkedstiltak som lønnstilskudd og praksisplass kan hjelpe innvandrere til å få jobb, men tilrettelagte arbeidsprogram for utsatte grupper ser ikke ut til å virke. Det er hovedfunnene i ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

Eldre kvinne i vann med instruktør

28. mai 2015

Usikker effekt av trening i varmtvannsbasseng

Det er vanskelig i si om trening i varmtvannsbasseng har reduserer sykefravær. Dokumentasjonen er begrenset og av lav kvalitet viser ny oppsummering fra Kunnskapssenteret.

Dette er et bile av en syk person i seng.

21. mai 2015

Reinnleggelse kan unngås med sammensatte tiltak

Overvåking av pasientens symptomutvikling etter utskrivning er det beste tiltaket for å unngå at pasienten blir unødvendig lagt inn igjen i sykehus. Hjemmebesøk ser dessuten ut til å være mer effektivt mot reinnleggelse enn å følge opp pasienten over telefon.

Intravenøs_nærbilde_hånd_4

20. mai 2015

Hver syvende eldre blir lagt inn igjen i sykehus

Hver syvende eldre pasient legges inn igjen i norske sykehus, men blant pasienter med kroniske lungesykdommer er andelen dobbelt så høy. Reinnleggelser i sykehus varierer mye, både mellom kommuner og mellom sykehus.

Bilde av kompassnål mot security

13. mai 2015

Oppfølging kan øke etterlevelsen av faglige retningslinjer

Oppfølging i form av kurs, møter og besøk på legekontor er tiltak som kan øke etterlevelsen av faglige retningslinjer. Det viser en gjennomgang av forskning, som Kunnskapssenteret har gjort.

12. mai 2015

Kunnskapssenteret til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten deles og innlemmes i Folkehelseinstituttet og fra 1. januar 2016. Oppgaver innen kvalitet og pasientsikkerhet skilles ut og overføres til Helsedirektoratet.

medisiner, sprøyte og teksten prostate cancer

8. mai 2015

Kva effekt har nye legemiddel på prostatakreft?

Fleire nye legemiddel mot prostatakreft er utvikla dei seinare åra. Kunnskapssenteret skal undersøke effekt, sikkerheit og kostnadseffektivitet til fire nye legemiddel mot prostatakreft.

Eldre i aktivitet

4. mai 2015

Kampanjer for å endre levevaner har små, fordelaktige effekter

Kampanjer for å få befolkningen til å leve sunnere, har små og positive effekter. Det er uvisst om effektene vedvarer over lengre tid, viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)