Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

31. oktober 2017

Denne nettsiden oppdateres ikke

Oppdatert og nytt innhold publiseres på www.fhi.no etter at Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) ble innlemmet i Folkehelseinstituttet fra 1. januar 2016.

Dette er et bilde av to hender ved en sykehusseng.

13. desember 2016

Norge blant de beste ved hjerneslag, hjerteinfarkt og kreft

Norge er blant de europeiske landene med den laveste dødeligheten etter hjerneslag, hjerteinfarkt og ulike kreftformer, men vi henger etter på områder som røykerelaterte lungesykdommer og noen smittsomme sykdommer. Det viser Folkehelseinstituttets kommentarrapport til OECDs rapport «Health at a Glance» som sammenligner europeiske land.

SpørreskjemaCOLOURBOX5619520_Downsized

12. desember 2016

Sjekkliste for psykiske lidelser har god kvalitet

I psykisk helsevern benyttes ofte en sjekkliste med 90 spørsmål for å kartlegge symptomer på psykiske lidelser. Den norske utgaven av dette verktøyet, «Symptom Checklist-90-R», har god kvalitet og er godt tilrettelagt for bruk i Norge. Det viser en vurdering fra Folkehelseinstituttet.

Hjemløs_COLOURBOX17756089_downsized

8. desember 2016

Individuell plan og egne boligprogrammer gir færre bostedsløse

Boligprogrammer som Housing First og individuelle planer skaffer trolig bolig til flere enn vanlige tiltak som har vært benyttet. Det er blant resultatene av en ny kunnskapsoversikt fra Folkehelseinstituttet.

Dame i samtale med helseperson

1. desember 2016

Brukerens egne mål er viktige for oppnå mer delaktighet

Å la pasienter og brukere definere sine egne mål er en av flere suksessfaktorer for å oppnå mer delaktighet i helse- og omsorgstjenestene. Det viser en ny publikasjon fra Folkehelseinstituttet som handler om mennesker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester – blant annet ved kreft, rusproblemer og psykiske lidelser.

ALS_COLOURBOX579987_downsized

22. november 2016

Oppdager kritisk forverring tidlig med systematisk observasjon

Kritisk forverring av pasientens tilstand blir oppdaget tidlig når personalet kontinuerlig overvåker eller systematisk observerer vitale tegn som pustefrekvens og blodtrykk, men det er usikkert om dette resulterer i mindre hjertestans og andre komplikasjoner. Andre nye studier innen pasientsikkerhet handler om yngre leger, blodpropp og uønskede hendelser.

Lege_pasient

17. november 2016

Flere dårlige pasienterfaringer i Norge enn i andre land

Folk flest i Norge mener at det er mye bra i vår helsetjeneste, men de har likevel dårligere erfaringer med flere tjenester enn befolkningen i andre land. Dette kommer frem i Folkehelseinstituttets norske delrapport fra en større internasjonal sammenliknende undersøkelse.

Dette er et bilde av en sykepleier og en pasient.

16. november 2016

Kreftpasientene mer fornøyde med ventetiden enn før

Etter at pakkeforløpene for kreft ble innført, er det flere kreftpasienter som synes at ventetiden på første time i sykehus er akseptabel. I tillegg har folk flest fått et bedre inntrykk av tilbudet til denne pasientgruppen, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)