Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Piller_samstemming_downsized

26. mars 2015

Samstemming av legemiddellister kan redusere uønskede avvik

Feil­medi­sine­ring fører hvert år til pasientskader. Samstemming av legemiddellister ser ut til å redusere antall uønskede avvik, viser en ny oversikt fra Kunnskapssenteret.

26. mars 2015

Norsk redaktør får svensk språkpris

Svenska Läkaresällskapet belønner Kunnskapssenterets direktør Magne Nylenna for hans store språklige innsats for norsk og nordisk medisinsk fagspråk. Den mangeårige redaktøren for Medisinsk ordbok, Tidsskrift for Den norske legeforening og Helsebiblioteket har lenge engasjert seg for det medisinske fagspråket.

eldre dame serveres mat_cropped

26. mars 2015

Peker på risiko-områder ved ernæring i sykehus

De alvorlige uønskede hendelsene knyttet til ernæring av pasienter i sykehus handlet om misforhold mellom ernæring og insulintilførsel hos diabetikere, feilaktig plassering av ernæringssonde i luftrøret og langvarig faste uten tilstrekkelig intravenøs ernæring.

Syk - døende person

26. mars 2015

Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall

Systematisk forbedringsarbeid basert på overlevelsesdata resulterte i cirka 60 færre dødsfall ved tre sykehus. Norske fagfolk er blant de første til å beskrive hvordan sykehus kan bruke slike data til å bedre pasientbehandlingen.

eldre_dame_og_medisin_lavoppl

25. mars 2015

Legemiddelfeil hjemme går stort sett bra

De fleste legemiddelfeil blant hjemmeboende pasienter har ingen negative konsekvenser, viser en systematisk oversikt publisert i tidsskriftet «Expert opinion on drug safety». Dette er ett av flere nye internasjonale resultater innen pasientsikkerhet.

Barn vasker henda_downsized

19. mars 2015

Infeksjoner i barnehager kan halveres

Skjerpet håndhygiene kan halvere antall infeksjoner i barnehager. Det viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

HTAi2015_cropped

18. mars 2015

HTAi 2015

Hva slags helsekunnskap behøves i det 21. århundre? Kunnskapssenteret arrangerer stor internasjonal konferanse i juni.

Bilde av lege som tar blodtrykket på en pasient

11. mars 2015

Nytt hjelpemiddel for å måle pasienterfaringer

Kunnskapssenteret har utviklet et spørreskjema og et registreringsverktøy for å måle pasienters erfaringer med fastleger. Nyvinningen skal hjelpe legene i kvalitetssikring av arbeidet ved fastlegekontorene.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)