Forslag fra fem velferdsdirektorater

Publisert

Kunnskapssenteret mottar forslag fra fem velferdsdirektorater til seksjon for velferdstjenester.

Seksjon for velferdstjenester ved Kunnskapssenteret mottar ønsker om forskningsoversikter fra fem velferdsdirektorater: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet (Hdir), Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og NAV.

Her er en liste over mottatte og påbegynte bestillinger:

Tittel

Bestiller

Produkt

Prosjekt-nummer

Status i K

Helseeffekter av lønnet arbeid

NAV & Hdir

Formidlingssak; systematisk litteratursøk med sortering

1043

Formidlingssak ferdig; søk og sorter påbegynt

Effekt av ulike modeller for boligsosialt arbeid på å forebygge bostedsløshet

Husbanken

Systematisk oversikt

1024

Påbegynt

Tilbud til utsatte foreldre med sped- og småbarn

Bufdir

Systematisk oversikt over oversikter

775

Påbegynt

Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer for å øke sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte

Hdir

Systematisk oversikt

1007

Påbegynt

Effekt av legitimitetstiltak i fengsel

KDI

Systematisk oversikt (Campbell review)

NA

Påbegynt

Systematiske modeller/tilnærminger til innhenting og vurdering av informasjon om barn og unge i risiko

Bufdir

Systematisk litteratursøk med sortering

NA

Under utredning (prioritert)

Effekt av tiltak og behandling rettet mot barn som har opplevd vold

Bufdir

Systematisk litteratursøk med sortering

NA

Under utredning

Effekt av tiltak for å forebygge og redusere effekten av negative konsekvenser som kan oppstå for utsatte for tvangsekteskap

Bufdir

Systematisk litteratursøk med sortering

NA

Under utredning

Språk- og kunnskapsprøver som vilkår for statsborgerskap – effekter og konsekvenser

IMDi

Systematisk litteratursøk med sortering

NA

Under utredning

NA Tiltak for å fremme valg deltagelse blant innvandrere – hvilke er effektive?

IMDi

Systematisk litteratursøk med sortering

NA

Under utredning (prioritert)

Effekt av intervensjoner knyttet til stress og belastninger for yrkesaktive

Hdir

Systematisk litteratursøk med sortering

NA

Under utredning (prioritert)

Systematiske tilrettelegging av helsetjenester for innvandrerbefolkningen

Hdir

Systematisk litteratur-søk med sortering

NA

Under utredning

 

(http://www.kunnskapssenteret.no/195738/forslag-fra-fem-velferdsdirektorater)