Hvor står vi og hvor går veien videre for å kartlegge den "dårlig fungerende utøver".

Forslagsnr: 2017_005

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Lars Haugvad
Institusjon/avdeling: Olympiatoppen Oslo
E-post, kontaktperson: lars.haugvad@olympiatoppen.no
E-post, postmottak: lars.haugvad@olympiatoppen.no
Tlf:: +4793867266
Tittel (maks 100 tegn): Hvor står vi og hvor går veien videre for å kartlegge den "dårlig fungerende utøver".
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Det er lite evidens idag relatert til biologiske markører for OTS (overtraining syndrome). Vi ser at det forekommer hyppigst i utholdenhetsidretter. Det viser seg å være en kombinasjon av mye belastning både eksternt (treningsmengde, intensitet, lite restitusjon) og intern (stress, søvn, relasjonsproblemer). Lite er kartlagt om psykososiale mekanismer som kan føre til symptomer på overtrening og om dette gjøre seg tellende i andre idretter enn utholdenhet. Idretter som stiller store krav til tekniske/taktiske og risikable valg, samt vektregulerende idretter er ikke blitt gjort rede for i nåværende litteratur.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): I hvilken grad forekommer symptomer for overtrening/ikke fungerende utøver i idretter som ikke er relatert til utholdenhet? På hvilken måte kan monitoreringsarbeid kartlegge og forhindre at utøvere får symptomer på "utbrenthet".
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Barne og ungdomsidrett 12-16, samt den eldre delen av idrettspopulasjonen.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Monitorering av treningsbelastning Kognitiv funksjonell terapi Restitusjonstiltak som massasje
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Reduksjon av treningsbelastning Kosthold
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Prevalens av overtrening hos idrettsutøvere på barne, ungdom og voksennivå. Frafall fra idrett Utbrenthet
Generelle kriterier::















Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Kommunikasjon mot trenere om at det ikke kun er treningsbelastning, men også trivsel etc spiller inn hos "dårlig fungerende utøvere". Kan følges opp videre med å se på hvorfor dette skjer.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: nei
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: ingen frist
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: nei
Filvedlegg 1: 2014, Carfagno, Overtraining athlete.pdf
Filvedlegg 2: 2015 overtraining syndrome Nathan Cardoos, MD.pdf
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/250709/hvor-star-vi-og-hvor-gar-veien-videre-for-a-kartlegge-den-darlig-fungerende-utover)