Realist Review CFS/ME

Forslagsnr: 2017_006

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Live Landmark
Institusjon/avdeling: Live Landmark
E-post, kontaktperson: live@livelandmark.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 91855303
Tittel (maks 100 tegn): Realist Review CFS/ME
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: CFS/ME er et kontroversielt felt med en lite enhetelig forståelse og tilnærming til pasientgruppen hos førstelinjetjenesten. Deres hjelpeløshet i møte med pasientene begrunnes med fravær av forskning som viser gode resultater. Kunnskapssenterets oppsummering på KBT og GET er så forsiktig at det gjør hjelperne passive og motløse. Basert på den store mengden studier som finnes bør det være muolig og nyttig med en realistic review fra Kunnskapssenteret -http://forskning.no/meninger/kronikk/2016/03/nar-masse-kunnskap-ikke-forteller-deg-noen-ting-verdilose-tomme
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hva skal til for at Kunnskapssenteret lager en Realistic review på CFS/ME?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Voksne/barn/ungdom med utmattelsesproblematikk (evnt CFS/ME).
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Kognitiv atferdsterapi og gradert trening (CBT og GET)
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Sammenliknes med aktivitetsavpasning - som er den passive tilnærmingen i dag
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Livskvalitet
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Det kan gjøre at det blir en mer enhetlig tilnærming til pasientgruppen fremfor at de blir liggende hjemme ubehandlet og på vent.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Det er tidligere gjort kunnskapsoppsummeringer etter veldig strenge kriterier.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse:
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/250755/realist-review-cfs-me)