Effekt og bivirkninger ved langtidsbehandling med antipsykotika og antidepressiva

Forslagsnr: 2017_007

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Paul Møller, forskningssjef dr.med.
Institusjon/avdeling: FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF
E-post, kontaktperson: paul.moller@vestreviken.no
E-post, postmottak: postmottak@vestreviken.no
Tlf:: 91176084
Tittel (maks 100 tegn): Effekt og bivirkninger ved langtidsbehandling med antipsykotika og antidepressiva
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Det er nå et betydelig og økende nasjonalt fokus på medisinfrie behandlingstiltak i psykisk helsevern. Departementet har pålagt RHF'ene og HF'ene å etablere slike tilbud. Tilsvarende, blir da en autoritativ, kritisk og oppdatert vurdering av de medikamentelle tiltak viktig, særlig en uttømmende oppsummering av “langtidseffekter og bivirkninger av medikamentell behandling av alvorlige psykiske lidelser” - særlig antipsykotika, men også antidepressiva, stemningsstabiliserende medikamenter o.l. Det er en nasjonal oppgave å oppsummere kunnskapen om langtidseffekter av “tunge” psykofarmaka. Til nå har de faglige diskusjoner og informasjon om dette viktige temaet vært sporadisk, fragmentert og til dels ideologisk preget. Vi fremmer derfor med dette er en bestilling av en slik kunnskapsoppsummering. Dette vil være en viktig og nødvendig basis for å vurdere helheten i det kommende tjenestetilbudet, særlig ved de alvorlige psykiske lidelser.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Det har vært en betydelig bekymring i fagmiljøene for alvorlige bivirkninger av langtidsbehandling med antipsykotika. Profilerte (utenlandske) debattanter har utgitt sterkt kritiske bøker om temaet, som har fått stor publisitet. Det er en utbredt og berettiget bekymring for at oppfølgingen av medisinering over tid er for passiv, og at en mer systematisk, aktiv holdning og tilnærming til langtidsmedisinering må på plass.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Pasienter i psykisk helsevern, både døgnbasert og poliklinisk behandling, særlig ved psykoselidelser, alvorlige depressive lidelser og kombinasjoner.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Oppsummeringen bør være med i grunnlaget for utvikling og implementering av tilbud om medisinfrie behandlingstiltak i psykisk helsevern.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ikke aktuelt. Bestillingen gjelder positive og negative langtidseffekter av gjeldende/standard behandling.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Rapporterte positive virkninger på grunnlidelsen (effekt på psykose og depresjon) og alle rapporterte uønskede bivirkninger, ved langtidsbehandling
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Funnene vil kunne danne båe lokal og felles nasjonal basis for de faglige vurderingene av balansen mellom medikamentelle og medisinfrie behandlingstilbud.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Etablering av medisinfrie tiltak har gått ut som en bestilling fra HOD, og RHF'ene og HF'ene er i gang med å effektuere bestillingen. Implementeringen bør ha et solid empirisk grunnlag omkring medikasjon, i og med at konsekvensene av utilsiktede effekter er potensielt store.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Arbeidet med utforming av kommende medisinfrie tiltak er i gang mange steder, og oppsummert og oppdatert kunnskap om langtidseffekt og bivirkninger vil påvirke denne utformingen. Oppsummeringen bør gjennomføres snarest mulig.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Jeg tar gjerne en oppklarende dialog på eventuelle uklarheter.
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/250879/effekt-og-bivirkninger-ved-langtidsbehandling-med-antipsykotika-og-antidepressiva)