Trening for personer med hypermobilitetssyndrom

Forslagsnr: 2017_008

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Kristin Hannestad / Ingrid Thorsen
Institusjon/avdeling: Haukeland Universitetssykehus/ Fysioterapiavdelingen/ Avdeling for Fysikalsk Medisin
E-post, kontaktperson: kristin.hannestad@helse-bergen.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 55918518
Tittel (maks 100 tegn): Trening for personer med hypermobilitetssyndrom
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Vi har her på Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland Universitetssjukehus siden 2011 hatt ansvar for utredning og diagnostisering av pasienter med spørsmål om hypermobilitetssyndrom. I disse årene har vi sett et økende behov for et behandlings- opptreningstilbud for denne gruppen. Dette har vi planer om å komme i gang med sen høst-2016 som del av et tverrfaglig tilbud. Vi fysioterapeutene som skal stå for treningen/fysisk aktivitet, ønsker å få mer kunnskap om hvordan trene disse pasienten best, hva er den mest gunstige treningsformen - hva gir best utbytte i forhold til funksjon og smertelette.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hvilke treningsformer gir best effekt på muskel-skjelettsmerter og fysisk funksjonsnivå hos voksne med hypermobilitetssyndrom.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Voksne med hypermobilitetssyndrom
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Trening og fysisk aktivitet
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ingen intervensjon eller standard intervensjon ( "usual care")
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Utfallsmål: Smerteintensitet som f.eks NRS, VAS. Funksjonstester : f.eks. Gangtest, Sit-to-stand, standart løftetest etc. Funksjonsskjemaer: f.eks. Roland Morris (RM), Nakkefunksjonsindeks( NDI), Disability Rating Index (DRI), Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Utarbeide et behandlingstilbud for pasientgruppen i spesialisthelsetjenesten og være veileder for primærhelsetjenesten. Viktig å gi denne pasientgruppen et virkningsfullt tiltak for å håndtere sine plager , de har hatt lite oppmerksomhet fra helsetjenesten generelt frem til for noen år siden. Nå er diagnosen mer kjent, det forskes mer og pasientene er mer observante på at de trenger og bør få et behandlingstilbud.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Ved AFMR vil vi nå starte opp behandlingsgruppe for disse pasientene. Det er et selvstendig opplegg på linje med det vi allerede gjør for ryggpasienter, de med utbredte myalgier og skulderpasienter.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Ønskelig å få fakta så raskt som mulig da vi allerede høst-16 begynner beh./treningsgruppe. Via egne søk i div. databaser har vi en del info. om hva som KAN være hensiktsmessig for denne pasientgruppen, så vi har allerede noe kunnskapsbasert data å bygge på.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/250891/trening-for-personer-med-hypermobilitetssyndrom)