Aortascreening av 65-årige menn i Norge, nasjonal screening

Forslagsnr: 2017_010

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Toril Rabben, Overlege PhD
Institusjon/avdeling: Karavdelingen Aker, Oslo universitetssykehus
E-post, kontaktperson: torabb@ous-hf.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 97190981
Tittel (maks 100 tegn): Aortascreening av 65-årige menn i Norge, nasjonal screening
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Rumpert aortaaneurisme er en akutt livstruende sykdom med høy mortalitet og morbiditet. Definisjon av abdominalt aortaaneurisme (AAA) er at største diameter av infrarenale aorta er 30 mm eller mer. Tilstanden forekommer (ref. internasjonal litteratur) hos cirka 5 % av 65-årige menn og fire ganger hyppigere blant menn enn kvinner. Cirka 1 % av alle dødsfall hos menn eldre enn 65 år skyldes ruptur av AAA. Den totale dødeligheten ved aneurismeruptur er cirka 75 %, hvorav 50 % dør før de ankommer sykehus og 30-50 % dør i sykehus. I tillegg er overlevelse ofte forbundet med betydelig morbiditet, med multiorgansvikt og langvarig intensivopphold. Risikoen for ruptur er avhengig av største diameter og diametervekst per år. Det er i dag konsensus om at AAA lik eller større en 55 mm hos menn, og sannsynligvis 50 mm hos kvinner, bør vurderes for behandling da risikoen for ruptur og mortalitet er større enn mortaliteten ved planlagt operasjon (åpen eller endovaskulær). Screening med ultralyd er en billig, ikke-invasiv undersøkelse med høy sensitivitet som vil avsløre aneurismesykdom, som da kan behandles elektivt med lav mortalitet og morbiditet. Screening av 65-årige menn har vært gjennomført i Oslo universitetssykehus siden mai 2011. Man har foreløpig funnet en prevalens på aortaaneurismer på 2,9% (dvs 194 av 6672 inkluderte 65 år gamle menn per sommeren 2015). Man foreslår at screening innføres nasjonalt.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Man ønsker en vurdering av rasjonale for innføring Man ønsker en vurdering av rasjonale for innføring av nasjonal screening mtp påvisning av abdominale aortaaneurismer hos 65-årige menn. Ved opplæring av sykepleiere evt radiografer til ultralydscanning synes ressursbruk å kunne holdes lavt. Vi viser til at slik screening gjennomføres ved Karavdelingen Aker, Oslo universitetssykehus, med lave kostnader.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Menn 65 år
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Ultralyd aorta, screening
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ikke screening
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Nasjonalt screeningprogram, rasjonale
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Man kan forvente en reduksjon i rumperte aortaaneurismer og en økning i elektive prosedyrer ved aortaaneurismer.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: I Oslo universitetssykehus, Karavdelingen Aker, har man nå inkludert ca 8000 pasienter i screening av 65-årige menn. Man har lært opp sykepleiere i Karavdelingen til å gjøre ultralyd aorta, og undersøkelsene gjennomføres med høy sensitivitet, vurdert ved kalibrering med radiolog. Prosjektet har lave kostnader.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Ikke tidsfrist
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Viser til vedlagte prosjektbeskrivelse for screening i Oslo, og abstrakt til presentasjon av foreløpige resultater høsten 2015.
Filvedlegg 1: Prosjektbeskrivelse.AAAscreening.doc
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/250943/aortascreening-av-65-arige-menn-i-norge-nasjonal-screening)