Kunnskapsgrunnlag og erfaring med etablering av primærhelseteam og oppfølgingsteam

Forslagsnr: 2017_011

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Trondheim kommune, v/ Oddrun Linge
Institusjon/avdeling: Trondheim kommune / rådmannens fagstab
E-post, kontaktperson: oddrun.linge@trondheim.kommune.no
E-post, postmottak: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Tlf:: 95263860
Tittel (maks 100 tegn): Kunnskapsgrunnlag og erfaring med etablering av primærhelseteam og oppfølgingsteam
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Behov for å vite mer om kunnskapsgrunnlaget for forslag om etablering av primærhelseteam og oppfølgingsteam i Primærhelsetjenestemeldingen), ut fra vårt ønske om å jobbe kunnskapsbasert. Siden dette er et forslag i primærhelsetjenestemeldingen, er det relevant for alle kommuner.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hva er kunnskapsgrunnlaget for etablering av primærhelseteam og oppfølgingsteam? Hvilken sammensetning og organisering gir beste resultat? For hvilke målgrupper og/eller oppgaver egner det seg best?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Hjemmeboende pasienter/brukere med behov for oppfølging fra fastlege, hjemmetjeneste og andre helsetjenester utenfor institusjon.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Tverrfaglig intervensjon i team.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Tverrfaglige team kontra tradisjonelt samarbeid hvor tjenestene stort sett jobber hver for seg, men samarbeider ved informasjonsutveksling eller møter etter behov.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Effekt av teamorganisering for pasienten og i forhold til ressursbruk (rett kompetanse og tjeneste til rett tid).
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Produktet skal gi kunnskapsgrunnlag for organisering av tilbud, valg av teamformer. Stort behov for å finne nye arbeidsformer som gir bedre kvalitet for pasientene og bedre ressursutnyttelse for tjenesteapparatet.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Trondheim kommune har erfaring fra team som f.eks. rehabiliteringsteam og ACT-team, og har utarbeidet rutiner som skal sikre bedre samarbeid med fastlegene. Samlokalisering av tjenester har også vært prøvd, samt samarbeid og samordning av tiltak gjennom ansvarsgrupper.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse:
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251120/kunnskapsgrunnlag-og-erfaring-med-etablering-av-primaerhelseteam-og-oppfolgingsteam)