Screening for skoliose/skjevhet i ryggraden

Forslagsnr: 2017_012

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Tove Ringerike
Institusjon/avdeling: Sekretariatet til Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten
E-post, kontaktperson: Tove.ringerike@helsedir.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 40223744
Tittel (maks 100 tegn): Screening for skoliose/skjevhet i ryggraden
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Norge hadde frem til 1994 screening for skoliose. Det er nå reist spørsmål om det bør gjeninnføres. Spørsmålet skal drøftes i Nasjonalt råd for prioritering da det faller inn under rådets mandat å diskutere befolkningsrettede tiltak som screening og vaksiner
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hovedproblemstillingen er om det bør innføres rutinemessig screening for skoliose i Norge. Denne problemstillingen kan deles opp i mer avgrensede problemstillinger, som spørsmålet om effekt av screening, kostnadseffektivitet og brukernes preferanser (både til screeningen og til alternative behandlingstiltak). Det kan være aktuelt å raskt forsøke å besvare spørsmålet om effekt av screeningen før man søker en bredere belysing av problemstillingen.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Barn og unge (alder 8-16 år)
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Screening for skoliose (alle verktøy)
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ingen screening
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Oppdagede tilfeller skoliose (testegenskaper), nivå av skoliose ved idenitifiseringstidspunktet, andel personer som blir behandlet med korsett, andel personer som blir behandlet med kirurgi (primært og sekundært), livskvalitet, kostnader
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Problemstillingen er vedtatt som drøftingssak i Nasjonalt råd for prioritering, se http://www.prioritering.no/saker/screening-for-idiopatisk-skoliose Avhengig av dokumentasjonsgrunnlag og drøftinger i prioriteringsrådet kan det medføre endring i norsk praksis
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Det er utført et litteratursøk i januar 2015 med søketermer knyttet til scoliosis AND screening (som del av retningslinjearbeid; skolehelsetjenesten). Det foreligger også en norsk doktorgrad fra 2015 på temaet https://www.duo.uio.no/handle/10852/48187
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Vi håper å kunne drøfte denne saken på rådsmøte i juni 2017. Vi forstår at leveringstid på produktet vil avhenge av om det skal lages et oppdatert litteratursøk etter systematiske oversikter eller om det kan leveres en fullstendig metodevurdering, og kan diskutere tidsfrist nærmere når dette avklares.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Kontakt meg gjerne for mer informasjon og tilbakemelding på mulige tidsrammer for gjennomføring.
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251127/screening-for-skoliose-skjevhet-i-ryggraden)