Utskrivningsprosessen - en kritisk overgang - hva vet vi at virker?

Forslagsnr: 2017_013

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Elisabeth Kaasa
Institusjon/avdeling: Vestre Viken
E-post, kontaktperson: elisabeth.kaasa@vestreviken.no
E-post, postmottak: postmottak@vestreviken.no
Tlf:: 91030333
Tittel (maks 100 tegn): Utskrivningsprosessen - en kritisk overgang - hva vet vi at virker?
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: På oppdrag fra Helse Sør-Øst har midlertidig fagutvalg helsefag (MFU-H) beskrevet faglige utfordringer og anbefalt forbedringstiltak knyttet til pasientenes tilbakemeldinger på om de ble tatt med på råd i spørsmål som omhandlet egen pleie og tilbakemelding på utskrivningen fra sykehuset. Dette er gjort med utgangspunkt i pasientenes erfaringer med pleie og pleiepersonell, og informasjon og samhandling i forbindelse med utskriving. Rapporten viser at det innenfor de tre pasienterfaringsindikatorene informasjon, utskrivning og samhandling er stor variasjon mellom sykehusene. Det er også stor variasjon i pasientenes grad av tilfredshet på de enkelte spørsmålene innenfor hver av disse indikatorene. Brukererfaringsundersøkelsen er gjennomført årlig siden 2011. Generelt sett har det vært en positiv utvikling gjennom disse årene, men sykehusene skårer dårligst på erfaringer med utskrivningsprosessen og samhandling mellom sykehus og fastlege. Det viser seg at det er mangelfull dokumentasjon i journal og at kommunene ikke blir tilstrekkelig oppdatert med relevant informasjon til riktig tid gjennom forløpet og ved utskrivning. Nasjonale og regionale tilsyn og revisjoner bekrefter at samhandling og informasjon i forbindelse med utskrivning er et utfordringsområde.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hvilke tiltak kan iverksettes i foretakene som har effekt på å bedre utskrivningsprosessen? Hvilke er begrunnet med forskning?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Alle pasienter som skrives ut fra sykehus etter innleggelse.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": ingen
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": ingen
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": - Pasientopplevd kvalitet herunder informasjon og samhandling i forbindelse med utskrivning. - Reinnleggelser
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Oppsummeringen skal brukes til å forbedre praksis og sikre at rette tiltak iverksettes. Ny kunnskap skal benyttes i Helse Sør-Øst sin satsning på "Trygg utskrivning", ref. styresak om Samhandling Helse Sør-Øst 10 september 2016, sak 70/2016.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: HSØ har gjort en foreløpig kunnskapsoppsummering. Trygg utskrivning skal organiseres som et regionalt innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Forbedringsarbeidet starter i 2017 og vil ha en forventet ramme på 2 år.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Rapporten skal behandles i HSØ sitt ledermøte i høst, blir ettersendt.
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251129/uskrivningsprosessen-en-kritisk-overgang-hva-vet-vi-at-virker)