Effekter av geriatrisk vurdering ved behandling av eldre med kreft og komorbiditet.

Forslagsnr: 2017_014

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Bente Øverli
Institusjon/avdeling: Kreftforeningen
E-post, kontaktperson: bente.overli@kreftforeningen.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 99390275
Tittel (maks 100 tegn): Effekter av geriatrisk vurdering ved behandling av eldre med kreft og komorbiditet.
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Når kreftpasienter har flere sykdommer samtidig, kan det blant annet oppstå nye sykdoms- og diagnosekombinasjoner, ukjente komplikasjoner, uklarheter i behandlingsvalg, overbehandling og underbehandling. Antall eldre over 70 år som får kreft vil øke betraktelig i omfang fra 15 000 tilfeller per år til 25 000 om ca. 15 år (Kreftregisteret 2015). I takt med økt levealder og flere krefttilfeller, øker også forekomst av komorbiditet, mens moderne kreftbehandling er svært spesialisert hvor retningslinjer om behandling baserer seg på den enkelte sykdom (eks. diagnosespesifikke handlingsprogram og pakkeforløp). Vi antar at når geriatere bistår i vurdering av behandlingsvalg, herunder ev. intervensjoner i forkant av behandling (eks knyttet til ernæringsstatus, fysisk, psykisk og kognitiv funksjon, røykeslutt) kan dette ha positiv innvirkning på overlevelse, livskvalitet og helse.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hva viser forskning om sammenhenger mellom geriatrisk vurdering knyttet til kreftbehandling og økt overlevelse, bedre helse og livskvalitet?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Eldre kreftpasienter som har flere sykdommer samtidig.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Geriatrisk vurdering ved behandling av eldre med kreft og komorbiditet.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Behandling av eldre med kreft og komorbiditet uten geriatrisk vurdering.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": - Økt generell og symptomspesifikk livskvalitet og bedre helse - Høyere funksjonsstatus - Mindre komplikasjoner - Mer målrettete behandlingstilbud - Redusert antall reinnleggelser (innen 30 dager postoperativt) - Økt overlevelse
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Oppsummeringen skal brukes for å gi økt kunnskap om betydningen av geriatrisk vurdering for eldre kreftpasienters overlevelse, livskvalitet og bedre helse. Funnene vil kunne underbygge hva som bør være nasjonal praksis i kreftbehandling av eldre kreftpasienter. Fra Kreftforeningens side vil oppsummeringen brukes for å underbygge/ kvalitetssikre vår satsning på eldre kreftpasienter generelt og sårbare eldre med kreft spesielt.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Dette er ikke en del av større oppdrag og det må ikke koordineres. Vi har ikke omfattende oversikt over hva som er gjort på området allerede, men viser til sak 31/13 om Multisyke pasienter i primærhelsetjenesten, behandlet i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten i mai 2014. Vi viser særlig til forskning av geriater Siri Rostoft m.fl ved blant annet OUS, Astri Syse (SSB) og Mette Søgaard (Aarhus universitet).
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Her tilpasser vi oss Kunnskapssenterets kapasitet, men gjerne innen utgangen av 2017 hvis mulig.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Vi bidrar gjerne til å spisse problemstillingen ytterligere om det er nødvendig.
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251130/effekter-av-geriatrisk-vurdering-ved-behandling-av-eldre-med-kreft-og-komorbiditet)