En kunnskapsoppsummering om primærhelsetjenesteteam: ulike modeller, erfaringer og resultater

Forslagsnr: 2017_016

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Helse. Kontaktperson Aase Aamland (spesialist i allmennmedisin, fastlege og ph.d)
Institusjon/avdeling: Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Helse.
E-post, kontaktperson: aase.aamland@gmail.com
E-post, postmottak: aase.aamland@gmail.com
Tlf:: 91694976
Tittel (maks 100 tegn): En kunnskapsoppsummering om primærhelsetjenesteteam: ulike modeller, erfaringer og resultater
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: I Norge er det en pågående debatt og sterk politisk vilje til å videreutvikle en bedre, mer samordnet og kompetent primærhelsetjeneste (PHT). Stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen understreket behovet for en økning av leger i primærhelsetjenesten, men i regjeringens melding om fremtidens primærhelsetjeneste (Primærhelsemeldingen) legges det ikke opp til at det skal bli flere leger, men at legene skal avlastes av andre personellgrupper og/eller inngå i primærhelseteam. Den norske legeforening fulgte opp Primærhelsetjenestemeldingen med rapporten «Sammen for en bedre primærhelsetjeneste» . Både i disse dokumentene og pågående offentlig ordskifte er begrepet «primærhelseteam» (PHT-team) et tilbakevendende begrep. Det er viktig at Norge ikke starter forsøksmodeller som er prøvd ut forskningsmessig tidligere og som har vist seg å fungere dårlig. Motsatt er det svært bra om gode modeller fra tidligere forskning kan prøves ut i Norge, og da helst fulgt av systematisk evaluering. Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (AFE Bergen) arbeider for å fremskaffe forskning av nytte for allmennleger og deres pasienter. Vi anser fastlegeordningen som et godt utgangspunkt for å utvikle tverrfaglige, teambaserte tjenester ovenfor ulike pasientgrupper med sikte på bedre behandling og oppfølging. Samtidig syns vi det er viktig at reformer i PHT er evidensbasert. Vi ønsker derfor å be Kunnskapssenteret om en kunnskapsoppsummering av den internasjonale forskningslitteraturen om PHT-team. Kunnskapsgrunnlaget for en slik organisering av helsetjenesten er imidlertid heterogent. Det er derfor behov for oppsummert forskningsbasert kunnskap om PHT-team, både med tanke på ulike modeller for oppbygging og drift av slike team, samt ulike former for erfaringer og resultater med PHT-team. PHT-team er imidlertid et komplekst virkemiddel med svært ulik utforming og målsetting over landegrensene, og det er heller ikke en selvfølge at PHT-team direkte lar seg importere inn i en norsk virkelighet uten nødvendige justeringer tilpasset våre lokale forhold. Vi mener at en systematisk oversikt som kun inkluderer effektstudier basert på PICO-oppsett er lite hensiktsmessig for å besvare våre forskningsspørsmål. Vi ønsker derfor en kunnskapsoppsummering om PHT-team som også inkluderer helsetjenesteforskning med andre studiedesign. Systematisk litteratursøk med sortering kan være en mulig form oppsummering, men en slik mapping-metode vil, så vidt vi forstår, ikke inneholde sammenstilling av resultater og kvalitetsvurdering av inkluderte primærstudier. Derfor ber vi Kunnskapssenteret vurdere om det er mulig å levere en scoping-oversikt med utgangspunkt i våre forskningsspørsmål. En scoping-oversikt kan bidra med sammenstilling av ulike typer primærstudier, gjerne også med kvalitetsvurdering av de inkluderte primærstudiene. En slik scoping-oversikt vil kunne fungere som en viktig kunnskapskilde for praksisfelt, beslutningstakere og forskere.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): • Hva sier forskningsbasert kunnskap om ulike modeller for oppbygging og drift av PHT-team? • Hva slags erfaringer og resultater kan PHT-team vise til? Disse problemstillingene egner seg ikke uten videre for PICO-formulering. Vi vil likevel komme med noen innspill om hvilke fokus vi er mest interessert i og begrunne dette: Det vil være hensiktsmessig å fokusere på primærstudier som omhandler pasientgrupper med sammensatte helseproblemer som er vanlige i primærhelsetjenesten og som trenger god tverrfaglig behandling og oppfølging. Eksempler på slike pasientgrupper er kronisk syke eldre, pasienter med rusavhengighet og psykisk lidelse, psykisk utviklingshemmede og pasienter med langvarige og funksjonsnedsettende symptomer uten objektive funn (medisinsk uforklarte plager og symptomer, MUPS). Dernest ville det være nyttig å se på studier som beskriver ulike modeller for PHT-team der allmennleger har en sentral rolle. Dette er særlig interessant siden vi i Norge har en stabil fastlegeordning hvor ønsket er å videreutvikle og forhindre økt fragmentering av primærhelsetjenesten. Ulike modeller for PHT-team kan for eksempel dreie seg om • tverrfaglige team for spesifikke brukergrupper (highly functioning health care teams, med eller uten samlokalisering) • permanente dyader med allmennlege og en annen helsearbeider (teamlets eller microteams) I den grad de inkluderte studiene omfatter utfallsmål er vi interesserte i resultater som angår samfunnet, legene, andre helseprofesjoner og pasientene selv.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Se over under Problemstilling
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Se over under Problemstilling
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Se over under Problemstilling
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Se over under Problemstilling
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Vi i AFE Bergen imøteser veldig gjerne en slik kunnskapsoversikt. Vi vil i fellesskap ha en grundig gjennomgang av produktet. Flere av oss planlegger nye, større forskningsprosjekter der PHT-team, i en eller annen form, vil kunne inngå i våre intervensjons-, implementerings- eller helsetjenesteforskningsprosjekt. I samarbeid med Uni Rokkansenter deltar AFE Bergen i en NFR-søknad (program HelseVel, frist 12.10.2016) om kjernemiljø om samhandling i helsetjenesten. En slik infrastruktur vil kunne fasilitere nevnte forskningsprosjekter.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Vi kjenner ikke til en liknende systematisk kunnskapsoversikt om PHT-team.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Både fordi vi i AFE Bergen er i gang med større søknadsprosesser om forskningsmidler og fordi en politisk prosess allerede er i gang, er det ønskelig at oppdraget kunne ferdigstilles i løpet av 2017.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Vi legger ved en tekstfil med teksten i det ovenstående, men som også 1. inneholder referanser 2. utdyper "generelle kriterier"
Filvedlegg 1: AFE_Kunnskapssenteret_PHTteam_innsendt.docx
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251134/en-kunnskapsoppsummering-om-primaerhelsetjenesteteam-ulike-modeller-erfaringer-og-resultater)