Kost/nytte vurdering av huddesinfeksjon før venepunksjon

Forslagsnr: 2017_017

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Bjørn Are Ernstsen
Institusjon/avdeling: Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge
E-post, kontaktperson: bjorn.are.ernstsen@unn.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 77626445
Tittel (maks 100 tegn): Kost/nytte vurdering av huddesinfeksjon før venepunksjon
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Det er ikke dokumentert at desinfeksjon før venepunksjon reduserer infeksjonsrisikoen. Det er likevel anbefalt i Folkehelseinstituttets smittevernveileder å utføre desinfeksjon som et føre-var prinsipp. Tidsforbruk pr prøvetaking øker med om lag 1,5 minutter når desinfeksjon utføres. For institusjoner med flere hundre prøvetakinger pr dag utgjør dette betydelige personalressurser. I tillegg kommer kostnader til innkjøp og avfallshandtering.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): - Hva er nytten av dette tiltaket målt opp mot bruk av tilsvarende personalressurser til annet smittevernarbeid? - Hvordan må desinfeksjon før venepunksjon utføres for å ha smitteforebyggende virkning?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Alle pasienter hvor det foretas venepunksjon, unntatt pasienter med nedsatt immunforsvar.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Om desinfeksjon skal utføres, og på hvilken måte den i så fall må utføres for å ha tiltenkt effekt.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Kun utføre desinfeksjon på pasienter med nedsatt immunforsvar.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Om det har større effekt å bruke tilsvarende ressurser på annet smittevernarbeid.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?:
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?:
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse:
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251144/kost-nytte-vurdering-av-huddesinfeksjon-for-venepunksjon)