Effekt av kreftscreening med tidsted for transpersoner og personell, effekt av info

Forslagsnr: 2017_018

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Ingrid Stenstadvold Ross Seksjonsleder, Seksjon Forebygging, 93409067 Ingrid.Ross@kreftforeningen.no ved Lill Thorsen
Institusjon/avdeling: Kreftforeningen, Seksjon Forebygging
E-post, kontaktperson: Lill.Thorsen@kreftforeningen.no
E-post, postmottak: post@kreftforeningen.no
Tlf:: 90013337
Tittel (maks 100 tegn): Effekt av kreftscreening med tidsted for transpersoner og personell, effekt av info
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Vi har utførte enkle søk som viser at populasjoner av transpersoner har økt risiko for enkelte kreftsykdommer. Ved siden av antar vi at de deltar liten grad i screening, sjeldnere oppsøker lege og har liten kunnskap om hvordan de kan forebygge kreft som rammer dem i større grad enn andre. Vi antar også at dette er grupper som vil vokse i tiden framover. Transpersoner kan ha gjennomgått kjønnsoperasjoner og hormonbehandlinger som våre enkle søk viser at kan medføre økt risiko for enkelte kreftsykdommer. Videre antar vi at transpersoner ikke er like oppmerksom på symptomer på kreft fra organ som prostata, bryst og gynekologiske organer. Kreftforeningen antar at dersom ulike grupper av transpersoner inviteres til mammografi eller gynekologisk undersøkelse, vil de ha større oppmøtedeltagelse dersom de blir kalt inn til et sted som i et visst tidsrommet kun kaller inn personer fra tilsvarende gruppe og at de undersøkes av helsepersonell som har kunnskap og erfaring med gruppen. Kreftforeningen antar videre at tilrettelagt informasjon om kreftsykdommer, forebygging, screening og symptomer kan både øke deltagelse i screeningprogram og kontakt med lege dersom de opplever symptomer på kreft. Det kan føre til at kreftsykdom oppdages tidligere.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hva viser forskning om sammenheng mellom tilrettelagt screening og deltagelse? Hva viser forskning om informasjon spesifikt til målgruppen om kreftsykdom, deltagelse og kontakt med fastleger om kreftsymptomer og oppmøte til screening og kontakt med lege og diagnosetidspunkt? Oversikt over forskning som viser kreftforekomst og type kreftsykdom gruppen er utsatt for.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Transpersoner er personer som har en kjønnsidentitet som er forskjellig fra det kjønn som er tillagt dem ved fødsel basert på kroppslige kjennetegn. En del utfører kjønnsbekreftende behandling, det vil si at de bekrefter det kjønnet de opplever å være, gjennom behandling med hormoner og kirurgi. Andre endrer ingenting fysisk, men endrer væremåte og utseende. Dette er sårbare grupper som kan være utsatt for økt forekomst av sykdom og psykiske plager. Kreftforeningen antar også at dette kan være grupper som øker i tiden framover, slik at gode tiltak rettet mot dem vil få større betydning etter hvert.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Kreftforeningen vil vurdere å arbeide for tiltak som: Screening for transpersoner til fast tid og oppmøtested og med helsepersonell som har erfaring og kunnskap om gruppen, enkelte steder i Norge. I tillegg: Utarbeide informasjonsmateriell om type kreftsykdom gruppene har økt risiko for, forebygging, screening og symptomer. Materiell må være tilgjengelig der gruppene er og møtes digitalt.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ved siden av forskningsoversikt over effektspørsmål som er vist til, vil en forskningsoversikt over kreftforekomst og hvilke typer kreftsykdom gruppene har overhyppighet for, være til hjelp for tiltakene som vurderes.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": - Økt deltagelse til screening - Undersøke om gruppene er fornøyde med tiltaket ved enkelt spørreskjema - Mål på sikt er at flere reduserer sin risiko for kreft gjennom deltagelse i screening og ved forebygging. Ved siden av at de kan få stilt kreftdiagnose tidligere
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Utredningen kan føre til at Kreftforeningen kan arbeide for bedre informasjon til gruppen og påvirke til at det opprettes egne arenaer for kreftscreening for dem. Utredning og pilottiltak kan medføre endret norsk praksis for deltagelse i screeningprogram for grupper av transpersoner. På sikt vil screening for livmorhalskreft og brystkreft være aktuelt. Dette er kreftformer vi ser at det kan være hensiktsmessig at gruppene får utført av helsepersonell med spesialkompetanse og i avsatt tidsrom og sted. På sikt kan screening for prostatakreft og tarmkreft være aktuelt.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?:
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse:
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Ved siden av forskningsoversikt over effektspørsmål som er vist til, vil en forskningsoversikt over kreftforekomst og hvilke typer kreftsykdom gruppene har overhyppighet for, være til hjelp for tiltakene som vurderes.
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251146/effekt-av-kreftscreening-med-tidsted-for-transpersoner-og-personell-effekt-av-info)