Effekt av sang og musikk som miljøbehandling for personer med demens

Forslagsnr: 2017_019

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Inger Lise Markussen
Institusjon/avdeling: Songdalen kommune, Helse- og omsorgstjenesten
E-post, kontaktperson: inger.lise.markussen@songdalen.kommune.no
E-post, postmottak: postmottak@songdalen.kommune.no
Tlf:: 41280227
Tittel (maks 100 tegn): Effekt av sang og musikk som miljøbehandling for personer med demens
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Sang og musikk brukes i demensomsorgen mange steder, mer eller mindre bevisst. Mange har gode erfaringer fra praksis om at sang og musikk både kan bidra til ro, til våkenhet og til glede, noen ganger også til samtaler om minner som dukker opp til tross for alvorlig hukommelsessvikt. Miljøbehandling blir mer og mer viktig i demensomsorgen, og sang og musikk kan være et nødvendig tiltak. Helsepersonell har lite fokus på dette i sin grunnutdannelse. Det er behov for mer kunnskap om hvilken effekt sang og musikk har på adferden til personer med demens, og på hvilken måte sang og musikk blir brukt for å oppnå en eventuell effekt.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hvordan påvirker bevisst og systematisk bruk av sang og musikk personer med demens? - Har bruk av sang og musikk effekt i form av mindre uro, depresjon og angst? - Kan bruk av sang og musikk redusere medikamentbruk og tvangstiltak?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Personer med moderat eller alvorlig demens som trenger heldøgns omsorg.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Bevisst og systematisk bruk av sang og musikk som miljøbehandling.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ingen intervensjon
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Redusert uro, depresjon og angst, medikamentbruk, tvangsvedtak, økt livskvalitet.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Produktet vil bli brukt i faglig utvikling og kompetanseheving hos helsepersonell. Dersom oppsummert forskning tyder på at sang og musikk har god effekt på pasienten, kan det medføre endring i norsk praksis ved at helsepersonell må ta dette i bruk som en del av behandlingen.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Dette oppdraget er ikke en del av et større oppdrag.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse:
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251152/effekt-av-sang-og-musikk-som-miljobehandling-for-personer-med-demens)