Effekt av fysisk aktiv læring på ulike helseaspekt

Forslagsnr: 2017_020

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Kristin Snøan Leder for Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi
Institusjon/avdeling: NFFs faggrupe for barne- og ungdomsfysioterapi
E-post, kontaktperson: barneogungdom@fysio.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 95077511
Tittel (maks 100 tegn): Effekt av fysisk aktiv læring på ulike helseaspekt
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Det er mye fokus på fysisk aktiv læring. Vi ønsker en kunnskapsoppsummering på dette. Målet er å kunne bruke informasjonen inn mot kommunene for å argumentere for økt fysisk aktivitet i skolen, og da i dette tilfellet gjennom fysisk aktiv læring som pedagogisk metode. Påvirker fys akt læring trivselen for elevene, sosial inkludering, fysisk form, reduseres frafall fra videregående opplæring. Har det blitt målt vekt, blodsukker eler hvilkepuls, aktivitetsnivå m.m. før og etter innføring av fysisk aktiv læring, slik at man kan si noe om dette? Vet at det finnes studier som viser både positiv, men også ingen effekt, men tror at dette hovedsaklig er læringsutbyttet. Vi er derfor nysgjerrige på effekten på helseparameter, trivsel og frafall fra VGO.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Sammenlignet med “vanlig klasseromsundervisning”, hvilke positive helseaspekt oppnås med fysisk aktiv læring.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Barn og unge i skolealder, positive effekter av fysisk aktiv læring, ikke bare på læringsmål, men også på trivsel, mobbing, frafall fra videregående opplæring, andre helseaspekt.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": HEFFA
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ingen intervensjon
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Sammenlignet med “vanlig klasseromsundervisning”, hvilke positive helseaspekt oppnås med fysisk aktiv læring.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Dersom en kunnskapsoversikt viser positive resultat på flere parametre vil dette brukes inn mot både fyslkeskommune og kommune som argument for mer fys akt i skolen, enten som læringsmetode eller som kun fysisk aktivitet. det er allerede en anbefalning av norske barn skal være fysisk aktiv mer enn 60 min hver dag, med moderat til høy puls. Realiteten er at svært få når dette målet. Ved å få fysisk aktiv læring innført i skolen når vi hele befolkningen. Studier har vist at det er viktog med forankring både på politisk og administrativt nivå for å få dette innføre. Da trenger vi god forskning å vise til.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Så vidt meg bekjent er det en del pågående og allerede gjennomført forskning på effektene av fysisk aktiv læring, men mye på læringsutbyttet av fys akt læring som pedagogisk metode. Vi er hovedsaklig interessert i helseaspektene.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Ingen klar forventning til tidsfrist.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251165/effekt-av-fysisk-aktiv-laering-pa-ulike-helseaspekt)