Hva gir best effekt på helsa av fysisk aktiv læring og økt fysisk aktivitet i skolen

Forslagsnr: 2017_021

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Kristin Snøan Leder i Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for barne - og ungdomsfysioterapi
Institusjon/avdeling: NFFs faggrupe for barne- og ungdomsfysioterapi
E-post, kontaktperson: barneogungdom@fysio.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 95077511
Tittel (maks 100 tegn): Hva gir best effekt på helsa av fysisk aktiv læring og økt fysisk aktivitet i skolen
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Vi ønsker å sammenligne økt tid med fysisk aktivitet i skolen med fysisk aktiv læring som pedagogisk metode, for å se hva som gir best effekt på trivsel på skolen. Vår påstand er at barn som trives, mobber mindre, inkluderer mer og lærer bedre. Det er en ønsket og villet politikk å få mer fysisk aktivitet i skolen, men det er uenighet om hvordan målet om 60 min fysisk aktivitet skal nås. Vi ønsker å se på hva som gir best effekt på helseaspekt som fysisk form og trivsel.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hva gir best effkt på helsa til barn og unge, økt tid med fsisk aktivitet i skolen eller fysisk aktivitet som læring.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Barn og unge i skolealder.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Sammenligning av effektene av mer fysisk aktivitet i skolen, med fysisk aktiv læring som metode.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": se over
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": se over
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Argument for å innføre det ene eller det andre for å oppnå helsedirektoratets anbefaling om minst 60 min fysisk aktivitet for barn hver dag, med moderat til høy intensitet.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Usikker på hva som er gjort tidligere i fht dette.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Ingen tidsfrist
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251166/hva-gir-best-effekt-pa-helsa-av-fysisk-aktiv-laering-og-okt-fysisk-aktivitet-i-skolen)