Organisering av ø-hjelpstilbud (døgn) for mennesker med psykiske helseproblemer

Forslagsnr: 2017_022

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Akuttnettverket v/ Torfinn Hynnekleiv og Erling Moldal
Institusjon/avdeling: Akuttnettverket (www.akuttnettverket.no)
E-post, kontaktperson: ermo@lds.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 95850916
Tittel (maks 100 tegn): Organisering av ø-hjelpstilbud (døgn) for mennesker med psykiske helseproblemer
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Ulike helseforetak organiserer sine akuttpsykiatriske døgntilbud ulikt. Akuttnettverket ønsker undersøke hvilke og hvor store variasjoner det er; hvilke konsekvenser det har får kvalitet i tilbudet og ressursutnytting. En ønsker i tillegg til kartlegging av eksisterende organisering undersøke hva slags forskning som er gjort på området, og dette er bakgrunnen for forslaget.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hvordan påvirker organisering av ø-hjelpstilbud kvaliteten på helsetjenesten for voksne med psykiske helseproblemer?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Voksne med behov for innleggelse på akuttpsykiatrisk døgnenhet.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Organisering.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ingen.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Kvalitet i helsetjeneste.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Funnene vil bli inkludert i Akuttnettverkets rapport om organisering av akuttpsykiatriske døgnenheter. Funnene vil neppe ha direkte konsekvens for praksis, men vil kunne bli et beslutningsgrunnlag for foretak som vurderer organisasjonsendringer.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Ukjent.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Ideelt sett februar 2017 - en ønsker legge frem resultater på akuttnettverkets samling i april 2017.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251173/organisering-av-o-hjelpstilbud-dogn-for-mennesker-med-psykiske-helseproblemer)