Effekt av kjernestabilitetstrening

Forslagsnr: 2017_023

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Britt Normann
Institusjon/avdeling: Nordlandssykehuset HF, Hode og bevegelsesklinikk, seksjon for fysioterapi
E-post, kontaktperson: britt.normann@nordlandssykehuset.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 0047 99614941
Tittel (maks 100 tegn): Effekt av kjernestabilitetstrening
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Stabilitet i trunkus, ofte omtalt som kjernestabilitet, er en av de sentrale elementene for balanse, gange og arm-håndfunksjon.Det vil være nyttig for fysioterpaifaget med en kunnskapsoppsummering som kan si noe om effekt av trening hvor kjenrestabilitet vektlegges, spesielt i forhold til balanse, gange og arm-håndfunksjon. Dette er funksjoner som ofte rammes hos personer med nevrologisk betingede sykdommer, eksemplevis multippel sklerose og slag som er store pasientgrupper som over tid benytter fysioterapi.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hva slags effekt har kjernestabilitetstrening på balanse, gange og arm-håndfunksjon
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": personer med multippel sklerose personer med hjerneslag
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": kjernestabilitetstrening, core stability training
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": andre fysioterapiintervensjoner
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": balanse, gange og armhåndfunksjon
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Produktet skal brukes i forskning og implementeres i klinisk praksis i fysioterapi nasjonalt, både gjennom utdanning på masternivå og gjennom publikasjoner i forskning. Produktet skal brukes for videreutvikling av en nylig utviklet intervensjon i fysioterapi - CoreSIT, som er en intervensjon som vektlegger kjernestabilitet, Somatosensory integration, Specificity, Intensity og Teaching
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?:
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Så snart som mulig
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251174/kjernestabilitetstrening)