Kunnskapsoppsummering, oversikt over elementer og tiltak i andre lands nasjonale diabetesplaner

Forslagsnr: 2017_024

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Ingvild Felling Meyer
Institusjon/avdeling: Helsedirektoratet/PHMR
E-post, kontaktperson: ingvild.felling.meyer@helsedir.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 91808366
Tittel (maks 100 tegn): Kunnskapsoppsummering, oversikt over elementer og tiltak i andre lands nasjonale diabetesplaner
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Dette inngår som et punkt i utkast til Nasjonal Diabetesplan (oppdrag fra HOD, frist for utkast 15.des, men innhenting av kunnskap/data som dette, vil strekke seg utover i 2017, og inngå i videreutvikling av planen).
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hvilke tiltak og programmer synes å være universelle (eller gjennomgående) for de fleste lands nasjonale diabetesplaner? Hvilke ledd i helsetjenesten er involvert i plane og hvilken Hvilke tiltak og programmer synes å være universelle (eller gjennomgående) for de fleste lands nasjonale diabetesplaner? Hvilke ledd i helsetjenesten er involvert i planen og hvilken styringsform (likheter og ulikheter mellom de forskjellige lands planer) er beskrevet? «Top-down», «bottom-up», alternerende, samhandling osv?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": En nasjonal diabetesplan skal (bør) omfatte alle pasientgrupper; dvs. både type 1, type 2, svangerskapsdiabetes (gestasjonell diabetes), barn, voksne, eldre (geriatriske pasienter), sårbare grupper med økt risiko (inkl visse etniske minoriteter).
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Alle ledd i behandlingskjeden, fra primærforebygging (både generelle folkehelsetiltak rettet mot den generelle befolkningen og den spisset mot høyrisikogrupper/individer), sekundærforebygging, dvs. behandling ved etablert diagnose for å forebygge komplikasjoner, og tertiærforebygging, dvs. behandling av komplikasjoner/tilleggsdiagnoser for å unngå alvorlige utfall (definert som endestadium av de ulike komplikasjonene; hjerteinfarkt, hjerneslag, nyresvikt (ESRD), amputasjoner, synstruende retinopati/blindhet og død).
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Siden formålet ikke er kunnskapsoppsummering av studier som ser på intervensjon vs kontroll, men kun på tiltak/intervensjon (som element i en plan), blir det ikke aktuelt å sammenligne med alternative tiltak. På den annen side, dersom det finnes oversiktsartikler som har sammenlignet flere lands diabetesplaner (dvs. på struktur/organisasjonsnivå), er det selvsagt aktuelt å se på dette.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": N/A (se over)
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Som anført over, er dette et punkt i HOD sin nasjonale Diabetesplan. Vi har allerede en del nasjonale data, som angir hvilke elementer i diabetesomsorgen som ikke er adekvat etterfulgt i norsk helsevesen, samt at Hdir/HOD har deltatt i et stort EU-prosjekt (Joint Action) for oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer (CHRODIS; Addressing chronic diseases & healthy ageing across the life cycle), der Diabetes var utvalgt som en «case study on strengthening health care for people with chronic diseases», hvorav en del av resultatet var å frmelegge en rapport på hvordan nasjonale diabetesplaner kan utformes og hva de bør inneholde. Men denne bestillingen er for å gå videre ut, å inkludere andre land enn de deltagende i dette arbeidet.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Som anført over, inngår denne kunnskapsoppsummeringen i et større arbeid på å innhente bakgrunnsdata for å utarbeide en nasjonal diabetesplan. Andre utredningstiltak for økt kunnskap/data, er bl.a. evaluering av tidligere diabetesstrategier, NCD-strategi mv.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Utkast til plan skal leveres HOD 15. des, og der vil bl.a. bestilte og/eller påbegynte arbeid inngå, men tanken er at vi skal videreføre arbeidet med de anførte tiltak/utredning i løpet av 2017. I så måte vil det være hensiktsmessig at denne oppsummeringen foreligger i løpet av første halvår 2017.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251176/kunnskapsoppsummering-oversikt-over-elementer-og-tiltak-i-andre-lands-nasjonale-diabetesplaner)