Systematisk kunnskapsoppsummering om årsaker til CFS/ME

Forslagsnr: 2017_025

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Mari Nes
Institusjon/avdeling: Norges forskningsråd/Samfunn og helse/Avdeling for helse
E-post, kontaktperson: man@rcn.no
E-post, postmottak: post@forskningsradet.no
Tlf:: 22037000
Tittel (maks 100 tegn): Systematisk kunnskapsoppsummering om årsaker til CFS/ME
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Norges forskningsråd skal finansiere forskning på kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati (CFS/ME), en alvorlig sykdomstilstand med uavklart årsaksbilde (etiologi) vi i dag ikke har en effektiv medisinsk behandling for. Dette gjøres gjennom et nytt virkemiddel kalt behovsidentifisert forskning. Det har som formål å sette i gang forskningsprosjekter på områder som særlig etterspørres av brukerne av helsetjenesten. Det er et mål at resultatene av forskningen skal kunne utnyttes i tjenesten på relativt kort sikt. Det er øremerket 30 mill. kroner til formålet og midlene er lyst ut i en to-trinns søknadsprosess (BEHOV-ME). Forskningsrådet prøver ut en framgangsmåte for behovsidentifisert forskning som er inspirert av virkemidler i den engelske helsetjenestens forskningsråd (National Institute for Health Research). Brukerne av forskningen får innflytelse på hva det skal forskes på både gjennom åpen invitasjon til å foreslå forskningsspørs­mål og gjennom deltakelse i bredt sammensatte brukerpaneler som identifiserer kunnskapsbehov og bidrar i prioritering av prosjektstøtte. Med brukere forstås både pasienter, behandlere og allmennhet. I BEHOV-ME bidrar brukerpanelet med råd og anbefalinger til selve utlysningen og i vurdering av søknader til første trinn i prosessen (relevans, brukermedvirkning i prosjektene og potensiell nytteverdi).
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Etiologien til CFS/ME er kompleks og uavklart. Det er behov for å systematisere forskning om predsiponerende, utløsende og vedlikeholdende risiko- og årsaksfaktorer.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Barn/unge og voksne
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Neppe relevant
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Neppe relevant
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Neppe relevant (tilfirskning, livskvalitet)
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: God forståelse av etiologien til CFS/ME er sentralt for å kunne tilby effektiv behandling.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Kunnskapssenteret har bidratt i 2016 med et litteratursøk med sortering på "Forskning på årsak og behandlingseffekt av CFS/ME".
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Det er ønskelig at oversikten levers i siste halvdel av mars 2017.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251183/systematisk-kunnskapsoppsummering-om-arsaker-til-cfs-me)