Sammenheng mellom støyeksponering hos barn og unge og forekomst av hørselsskader

Forslagsnr: 2017_026

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Hildegunn Fallang
Institusjon/avdeling: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
E-post, kontaktperson: fallang@hlf.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 98616454
Tittel (maks 100 tegn): Sammenheng mellom støyeksponering hos barn og unge og forekomst av hørselsskader
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Tall fra Forsvaret viser at antallet hørselsskader hos unge som møter til førstegangstjeneste er sjudoblet på fire år. Samtidig har Verdens Helseorganisasjon (WHO) gått ut og advart om at 1,1 milliard unge mennesker står i fare for hørselsskader som følge av høy lyd rett i øret. Likevel tar ikke helsemyndighetene i Norge denne problematikken på alvor. HLF ønsker konkrete tall som viser hva støyeksponering betyr for hørsel hos barn og unge. Vårt mål er å få på plass en nasjonal forebyggingskampanje som bidrar til å begrense utviklingen av hørselsskader hos barn og unge.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Forekomsten av hørselsskader hos barn og unge i Norge og korrelasjonen mellom langvarig støyeksponering og utvikling av hørselsskader hos barn og unge. Vi ønsker også å få svar på følgende spørsmål: - Hvor stor er forekomsten av hørselsskader blant barn og unge i skole og utdanning (6-25 år) i Norge og resten av Norden? - Finnes det en korrelasjonen mellom langvarig støyeksponering og utvikling av hørselsskader hos barn og unge - og i så fall hvor stor er den? - Hvor lenge og på hvilket desibelnivå kan man være eksponert for støy før risikoen for hørselsskade øker?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Barn og unge i risikosonen for å utvikle hørselstap. Mer spesifikt barn og unge som jevnlig og over lengre tid er eksponert for høy lyd, primært på grunn av musikk rett i ørene.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Ingen direkte intervensjon.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Nasjonal forebyggings- og bevisstgjøringskampanje for å få unge til å dempe lyden på musikkspillere og beskytte ørene i støyende miljøer.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Hindre/bremse forekomst av nye hørselsskader blant barn og unge på grunn av uvettig omgang med høy lyd.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: En slik kunnskapsoppsummering vil gi verdifull oversikt og tallmateriale som kan brukes til å få helsemyndighetene til å ta farene ved støyeksponering på alvor og bremse en negativ trend ved at flere unge får hørselsskader som følge av støyeksponering.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?:
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse:
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Det foregår et arbeid i Nordisk Råd denne høsten, hvor det med stor sannsynlighet vil bli vedtatt at hørsel skal inn i alle de nordiske landenes folkehelsearbeid. Det vil i tillegg bli avholdt en nordisk konferanse om hørsels- og synstap. En kunnskapsoppsummering som viser forekomst av hørselsskader hos barn og unge vil bidra til å gi tyngde i dette arbeidet og være verdifullt i oppfølgingen av vedtaket.
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251185/sammenheng-mellom-stoyeksponering-hos-barn-og-unge-og-forekomst-av-horselsskader)