Kartlegging av alkoholproblem blant mottakere av omsorgstjenester.

Forslagsnr: 2017_027

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Avd.dir. Anette Mjelde, Thor Hallgeir Johansen
Institusjon/avdeling: Helsedirektoratet/Avd. psykisk helse og rus
E-post, kontaktperson: Thor.Hallgeir.Johansen@helsedir.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 48057137
Tittel (maks 100 tegn): Kartlegging av alkoholproblem blant mottakere av omsorgstjenester.
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Den registrerte alkoholomsetningen har økt med 33 prosent mellom 1993 og 2014. Det er ikke de unge, men de eldre som står for denne økningen i forbruket. Flere eldre drikker alkohol nå enn for 15 år siden, og de drikker mer og oftere enn før («Alkoholkonsum blant eldre», Bye & Østhus 2012). Andelen i befolkningen over 65 år vil øke de neste tiårene. At de eldre blir stadig flere og samtidig drikker mer alkohol, antas å føre til flere alkoholrelaterte problemer i denne gruppen. Det er behov for å få en oppdatert kunnskapsgrunnlag ift i hvilken grad omsorgstjenestene kartlegger og avdekker alkoholproblemer blant tjenestemottakere.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hva er status for omsorgstjenenestens praksis ift screening/kartlegging av alkoholproblematikk blant tjenestemottakere?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Eldre tjenestemottakere med alkoholproblem
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Kartlegging/screening for alkoholproblematikk
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Livskvalitet, tilfredshet, somatisk og psykisk helse.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Livskvalitet, tilfredshet, alkoholforbruk, somatisk og psykisk helse.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Må ses i sammenheng med både Opptrappingsplan for rusfeltet hvor eldre sin økende alkoholbruk er tematisert. Kan medføre endring i virkemiddelbruk under opptrappingsplanperioden for rusfeltet, samt endring i praksis i tjenestene.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?:
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Kan tilpasses ressurssituasjon hos FHI, men ønskelig innen utgangen av 2017.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251188/kartlegging-av-alkoholproblem-blant-mottakere-av-omsorgstjenester)