Samtidig behandling av rusmiddelproblemer og voldsproblematikk

Forslagsnr: 2017_028

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Avd.dir Anette Mjelde, Thor Hallgeir Johansen
Institusjon/avdeling: Helsedirektoratet/avd. psykisk helse og rus
E-post, kontaktperson: Thor.Hallgeir.Johansen@helsedir.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 48057137
Tittel (maks 100 tegn): Samtidig behandling av rusmiddelproblemer og voldsproblematikk
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Mange i behandling for rusproblemer har erfaringer som voldsutsatte, oftest som barn og unge, men også i nære relasjoner eller i rusmiljøer som voksen og/eller som voldsutøvende ungdom og voksen. I en årlig nasjonal kartlegging blant landets kommuner – BrukerPlan – viser resultater at sju prosent av alle kartlagte brukere av helse-, omsorgs-, og velferdstjenester med vurderte rusproblemer hadde vært utsatt for vold eller trusler, seks prosent hadde utsatt andre for vold/trusler, og seks prosent hadde både utøvd og vært utsatt for vold/trusler. Resultater fra en kartleggingsundersøkelse gjennomført blant et utvalg pasienter i TSB i 2011, viste at en svært stor andel av pasientene både hadde utøvd og vært utsatt for vold (resultater dokumentert i samarbeidsprosjekt mellom Alternativ til vold og Tyrili-stiftelsen med tilskudd fra Helsedirektoratet). Voldsproblematikk er antageligvis underbehandlet blant personer i behandling for rusmiddelproblematikk – det er behov for oppdatert status på feltet.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): I hvilken grad kartlegges og behandles voldsproblematikk blant mottakere av helse- og omsorgstjenester som ytes på bakgrunn av rusproblemer.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Brukere/pasienter som mottar helse- og omsorgstjenester for sitt rusmiddelproblem – både innenfor primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (TSB).
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Kartlegging og behandling av voldsproblematikk.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Rusbehandling uten kartlegging/behandling for samtidig voldsproblematikk.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Livskvalitet, reduksjon i symptomtrykk, tilbakefall til rus/reinnleggelser.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Produktet vil gi oss en oppdatert kunnskapsoversikt på feltet, og må blant annet ses i sammenheng med Opptrappingsplan for rusfeltet (Prop. 15 S ), som tematiserer høy voldsforekomst blant rusmiddelmisbrukere. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag kan evt. ha innvirkning på virkemiddelbruk under opptrappingsplanperioden.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Et generelt kunnskapssvakt område. Bør ses i sammenheng med Helsedirektoratets følge-med-ansvar under opptrappingsplanperioden.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Kan tilpasses Kunnskapssenterets kapasitet, men ønskelig innen utgangen av 2017.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251191/samtidig-behandling-av-rusmiddelproblemer-og-voldsproblematikk)