Vil behandling av sykdom og helseplager, og livsstilsendringer hos foreldre bedre deres barns helse?

Forslagsnr: 2017_030

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Zahra Armingohar, Bettina Kavli, Siri Jung
Institusjon/avdeling: Helsedirektoratet, avdeling allmennhelsetjenester, tannhelse
E-post, kontaktperson: zahra.armingohar@helsedir.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 922 38 368
Tittel (maks 100 tegn): Vil behandling av sykdom og helseplager, og livsstilsendringer hos foreldre bedre deres barns helse?
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Kunnskapsoppsummeringen skal brukes i Helsedirektoratets arbeid, for å utjevne sosial ulikhet i barns tannhelse i Norge, initiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Samtidig som befolkningen sett under ett kjennetegnes av en god utvikling i kariesforekomst ser vi et mindretall blant barn og voksne med store, udekkete behandlingsbehov. Tannhelsen er blant annet dårligere i grupper med lavere sosioøkonomisk status, derav også barn i de familiene det gjelder. Forekomst av karies hos barn er følgelig skjevfordelt. Selv om mange barn har lite eller ingen kariesutvikling, er det enkelte barn som har tidlig og mye karies. Tidlig kariesutvikling kan medføre smerter og infeksjoner hos barnet med redusert livskvalitet som følge. Behandlingsbehovet hos disse barna vil være omfattende og behandlingen kan oppleves ubehagelig og belastende, spesielt hos de yngste. Dette kan igjen føre til at de utvikler tannbehandlingsangst. Forutsetningen for god tannhelse starter tidlig i livet. Det er kjent at barn som utvikler karies i det primære tannsettet (melketenner), også vil ha høyere kariesaktivitet i det permanente tannsettet. Økt satsing på kariesforebygging, spesielt i utsatte grupper, vil kunne gi en langsiktig gevinst i form av redusert forekomst av karies hos eldre barn/ungdommer, og dermed reduserte behandlingsbehov. Over tid vil dette kunne bidra til utjevning av sosiale forskjeller i tannhelse i hele befolkningen. Så langt har ulike tiltak vært forsøkt i utsatte grupper av både foreldre og barn for å endre tannhelsevaner, men det har ikke vært entydige funn med tanke på effekten av disse tiltakene.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Helsedirektoratet ønsker at Kunnskapssenteret kan bidra i utarbeidelse av systematisk oversikt med utgangspunkt i følgende spørsmål: 1) I hvilken grad kan restorativ tannbehandling og endringer i holdninger til tannhelse hos foreldre bidra til å forebygge barnekaries i familier med lav sosioøkonomisk status? 2) I hvilken grad kan behandling av sykdom og livsstilsplager generelt (blant annet tannhelse, overvekt/fedme, diabetes) og livsstilsendringer (tobakkvaner, kostvaner, fysisk aktivitet) hos foreldre ha effekt på barns helse?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Tiltaket er rettet mot barn med tidlig utvikling av barnekaries.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Intervensjonsgruppe: Mødre mottar tannbehandling før tannfrembrudd hos barnet. Under behandlingen vil samtalen mellom pasient og behandler foregå ved bruk av motiverende samtaleteknikk.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Kontrollgruppe: Ingen intervensjon
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Forekomst av karies hos 3-åringer. Kunnskaps- og holdningsendringer om tannhelse hos mødre før frembrudd av barnets tenner.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Kunnskapsgrunnlaget skal understøtte prosjektet «sosial ulikhet i tannhelse hos barn» i planleggings- og gjennomføringsfasene. Prosjektet vil måle effekt av tiltak rettet mot barn, som er en prioritert gruppe for Tannhelsetjenesten med rettigheter i Lov om tannhelsetjenester. Prosjektet vil prøve ut tiltak direkte rettet mot grupper med lav sosioøkonomisk status og dårlig tannhelsestatus for å bidra til utjevning av sosiale forskjeller i helse i befolkningen. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en prioritert målsetting for Helsedirektoratet.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Prosjektet har startet opp og er under utvikling i samarbeid med relevante aktører. Prosjektet utgjør en del av Helsesektorens arbeid med å utjevne sosial ulikhet i helse.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Gjennomføringen av prosjektet er planlagt å starte høsten 2017. Vi ønsker kunnskapsgrunnlaget i bruk i planleggingsfasen av prosjektet frem til vår 2017.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Helsedirektoratet har gjennomført usystematiske søk (uten bibliotekar) uten å ha funnet forskningsartikler som belyser denne problemstillingen. Se forøvrig vedlagt PICO-skjema.
Filvedlegg 1: PICO_sosial ulikhet_14.10.2016.docx
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251198/vil-behandling-av-sykdom-og-helseplager-og-livsstilsendringer-hos-foreldre-bedre-deres-barns-helse)