Smittevern i helseinstitusjoner

Forslagsnr: 2017_031

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Hanne-Merete Eriksen
Institusjon/avdeling: Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging
E-post, kontaktperson: hmer@fhi.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 21 07 66 25
Tittel (maks 100 tegn): Smittevern i helseinstitusjoner
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: I henhold til forskrift om smittevern i helsetjenesten skal Folkehelseinstituttet bidra til å "samordne utarbeiding av faglige veiledere og retningslinjer for smittevernarbeidet" i helsetjenesten. I den nærmeste fremtid er det flere veiledere som vi er bedt om å utarbeide; isoleringsveileder, veileder om ivaretagelse av smittevernbehov i sykehusbygg, veileder for smittevern i intensivavdelinger og veileder for forebygging av smitte med resistente bakterier. Dette er veiledere det er viktig å få på plass for å sikre en nasjonal minstestandard og en god beredskap innen smittevernområdet.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Det vil være mange ulike problemstillinger som må besvares i arbeidet med de ulike veilederne. Hvilke som er mest aktuelle å besvare ved å utarbeide en forskningsoversikt om effektspørsmål, må vi avgjøre i dialog med dere. Eksempler på problemstillinger vil variere fra "hvor mange enerom med toaletter og isolat må en ha for å sikre godt smittevern og hvor bør skyllerom plasseres, må en ha egne sengevaskerier for å sikre godt renhold og hvis ikke hva kreves av areal for å sikre godt renhold av senger på sykehusavdelinger" til "hva er optimalt hodeleie for intensivpasienter og hva er effekt av isolering av pasienter i påvente av screeningssvar på om pasienten er smittet/kolonisert med resistente bakterier". Mapping kan også være aktuelt
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Pasienter/beboere i helseinstitusjoner
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": må diskuteres nærmere med dere jmf det som er skrevet under problemstilling
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": må diskuteres nærmere med dere jmf det som er skrevet under problemstilling
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Helsetjenesteassosiert infeksjon, død, smittet med antibitikaresistente bakterier
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Informasjon vil bli brukt som bakgrunn for å utarbeide faglige gode nasjonale veiledere innen smittevernområdet
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Innen isolering og for forebygging av smitte med MRSA har vi veiledere som krever oppdatering. Innen de andre områdene finnes det ikke nasjonale veiledere, men det finnes noen utarbeidet av andre land basert forskningsoversikt om effektspørsmål , som kan brukes som utgangspunkt
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Helst innen 2018, da dette er oppdrag vi alt har fått. Se vedlegg
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: se vedlegg for bestillinger
Filvedlegg 1: Invitasjon til Folkehelseinstituttet FHI -Avdeling for resistens og smitteforebygging-smittevern sykehusbygg (2).docx
Filvedlegg 2: Avklaringsmomenter før arbeidsoppstart.docx
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251201/smittevern-i-helseinstitusjoner)