PET/MR

Forslagsnr: 2017_032

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Rune Sundset
Institusjon/avdeling: PET-senter, Diagnostisk klinikk, UNN HF
E-post, kontaktperson: rune.sundset@unn.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 97141456
Tittel (maks 100 tegn): PET/MR
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: PET/MR er en ny bildediagnostisk modalitet hvor det per i dag kun er en slik skanner i Norge, og den er lokalisert i Trondheim. I Bergen og Tromsø vil det bli etablert PET/MR i 2017. Det er behov for å kartlegge hvilke pasientgrupper hvor det er indikasjon for å gjennomføre PET/MR i henhold til internasjonale studier.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Ved innføring av PET/MR i Norge er det behov for å undersøke: - Er teknologien like god som dedikert PET og dedikert MR? - Hva skal være indikasjon for å henvise pasienter til PET/MR? - Vil PET/MR kunne overta pasientgrupper slik at det ses en nedgang i f.eks. bruk av MR?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": PET/MR gir lavere stråledose sammenlignet med PET/CT og kan dermed være gunstigere for barn/ungdom hvor man i særdeleshet ønsker så lav strålebelastning som mulig (f.eks barn/ungdom som helbredes for lymfom/sarcom). Andre pasiengrupper med bløtevspatologi i CNS (tumor og demensutredning) og bekken (gyn og prostata).
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Injeksjon av MR kontrast og radiofarmakon til PET.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": PET/MR kan sammenlignes mot bruk av PET/CT og MR.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Vil innføring av PET/MR endre behandlingsregimet til pasienter sammenlignet mot PET/CT og/eller MR?
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Bruken av PET/MR vil komme som et spørsmål når nasjonale retningslinjer utformes og revideres.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Det er meg bekjent ikke gjort noen oppsummering i Norge på indikasjonsstilling for bruk av PET/MR.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: I 2017 vil det være PET/MR i Tromsø, Trondheim og Bergen. Behovet for ferdigstillelse er derfor i 2017.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251202/pet-mr)