Tiltak for å redusere bruk av tvang

Forslagsnr: 2017_035

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Torhild T. Hovdal
Institusjon/avdeling: Avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet
E-post, kontaktperson: torhild.torjussen.hovdal@helsedir.no
E-post, postmottak: postmottak@helsedir.no
Tlf:: 98882873
Tittel (maks 100 tegn): Tiltak for å redusere bruk av tvang
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Det er betydelige geografiske forskjeller i bruk av tvang, uten at disse kan forklares ut fra befolknings-grunnlag eller pasientsammensetning. Det er flere årsaker til forskjellene, men noe skyldes holdninger og tradisjoner for bruk av tvang. Det er behov for å avdekke og utfordre praksis, organisering og måter å gjøre ting på.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hvilke tiltak kan bidra til å redusere tvang overfor pasienter med alvorlige psykiske lidelser?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Avdelinger og leger/psykologer som kan fatte vedtak etter psykisk helsevernloven
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Organisatoriske endringer og endringer i holdninger til bruk av tvang
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ingen intervensjon/vanlig praksis
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Endrer tvangsbruken seg? Blir det mindre variasjon i tvangsbruk mellom avdelinger og mellom klinikerne? Blir det mer dialog om riktig tvangsbruk? Føler legene/psykologene seg tryggere på avgjørelsene om å bruke eller ikke bruke tvang?
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Det er behov for en kunnskapsgjennomgang i arbeidet med en nasjonal veileder knyttet til bruk av tvang innen psykisk helsevern. Kunnskapsoppsummeringen vil også brukes i arbeid med å utarbeide et eget pakkeforløp ved tvang
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?:
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Vi har behov for en kunnskapsoppsummering innen 30.6.2017: Oppsummeringen vil bli benyttet i arbeidet med en veileder og til pakkeforløp om tvang. Den nasjonale strategien for økt frivillighet og bedre kvalitet i de psykiske helsetjenester ble avsluttet i 2015. I samråd med Helse- og omsorgsdepartementet vil arbeidet med å fullføre de siste tiltakene fortsette. Reduksjon av geografiske forskjeller i bruk av tvang har vist seg å være både komplekst og komplisert, og er et område der vi trenger ekstra bistand for å komme videre.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1: PICO Tvang FHI 15.10.16.docx
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251208/tiltak-for-a-redusere-bruk-av-tvang)