Etablering av kombinerte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og kommunehelsetjeneste

Forslagsnr: 2017_038

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Kari Annette Os
Institusjon/avdeling: Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Lørenskog sykehjem
E-post, kontaktperson: kao@lorenskog.kommune.no
E-post, postmottak: postmottak@lorenskog.kommune.no
Tlf:: 98827475
Tittel (maks 100 tegn): Etablering av kombinerte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og kommunehelsetjeneste
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Høgskolene lyser årlig ut samarbeidsmidler som skal benyttes til prosjekter som har til hensikt å fremme samarbeid mellom praksissted og utdanninger. Prosjekter som kan søke om midler skal omhandle kvalitetsutvikling av praksisstudier innen helse- og sosialfagutdanning og må være et fellesprosjekt mellom høgskolen og minst ett praksissted. Universitets- og høgskolerådet peker i rapporten til det nasjonale utviklingsprosjektet ‘Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning’ på kombinerte stillinger som ett av fem anbefalte tiltak for utvikling av kvalitet i praksisundervisning. I årets utlysning av samarbeidsmidler fra Høgskolen i Oslo og Akershus presiseres det derfor at prosjekter som vil prøve ut modeller for kombinerte stillinger vil bli prioritert i tildelingsprosessen. Det er gjennomført flere prosjekter med utprøving av kombinerte stillinger mellom høgskole/universitet og spesialisthelsetjeneste. Disse prosjektene er relativt godt beskrevet og har i noen tilfeller ført til etablert praksis (f eks ved Universitetet i Tromsø) Det har ikke lykkes oss å finne dokumentasjon for kunnskapsgrunnlaget for etablering av kombinerte stillinger – heller ikke forskning som kan vise til effekten av tiltaket, spesielt ikke i kommunehelsetjenesten. Etablering av kombinerte stillinger har organisatoriske implikasjoner og krever strategisk, langsiktig økonomisk forpliktelse og samarbeid. En utprøving og etablering av en slik ordning i kommunehelsetjenesten bør derfor ha et solid kunnskapsgrunnlag dersom dette foreligger for å få til den nødvendige forankring og sikre implementering
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): I hvilken grad fører kombinerte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og kommunehelsetjeneste til økt økt kvalitet i praksis og praksisstudier? • Hvilken organisering er hensiktsmessig og fører til økt kvalitet? • Hvilken organisering fører til bedre samarbeid og økt kunnskapsutveksling mellom praksisfelt og utdanningsinstitusjon? • Hva er fallgruvene? • Hva er suksesskriteriene?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": • Utdanningsinstitusjon (høgskole/universitet) for helefagprofesjoner • Kommune/primærhelsetjeneste som legger til rette for praksisstudier for helsefaglige studenter (fra høgskoler og universitet)
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Etablering av kombinerte stillinger
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": .
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": • Økt kvalitet på praksisstudier • Økt kvalitet på tjenestene • Bedre samarbeidsstrukturer praksisfelt/kommunehelsetjeneste - høgskole/utdanningsinstitusjon • Strategisk samarbeid praksisfelt/kommunehelsetjeneste - høgskole/utdanningsinstitusjon
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Produktet vil benytte som kunnskapsgrunnlag i prosjekt for å vurdere etablering av modell for utprøving av kombinerte stillinger i kommunehelsetjenesten. Kunnskapen rundt dette temaet er etterspurt i kommunehelsetjenesten og er spesiellt aktualisert i 2016 som følge av utlysning av samarbeidsmidler fra Høgskolen i Oslo og Akershus
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?:
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse:
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251218/etablering-av-kombinerte-stillinger-mellom-utdanningsinstitusjoner-og-kommunehelsetjeneste)