Hvilke strategier har vist å være hensiktsmessige for å initiere samhandlingsforskning

Forslagsnr: 2017_039

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Kari Annette Os
Institusjon/avdeling: Fagråd Forskning og innovasjon mellom AHUS og opptaksområdet/ Utviklingssenter for sykehjem i Akershus
E-post, kontaktperson: kao@lorenskog.kommune.no
E-post, postmottak: postmottak@lorenskog.kommune.no
Tlf:: 98827475
Tittel (maks 100 tegn): Hvilke strategier har vist å være hensiktsmessige for å initiere samhandlingsforskning
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: I opptaksområdet til Akershus Universitetssykehus HF er det etablert en samarbeidsstruktur mellom helseforetak og kommuner/bydeler for å ivareta delavtalene i samarbeidsavtalen mellom aktørene. I tråd med dette er det opprettet fagforum til 9 av delavtalene som har som oppgave å forankre og evaluere den enkelte avtale og sikre nødvendig samarbeid for å realisere avtalens intensjon. Denne forespørselen om oppsummering av forskning kommer fra fagforum «Forskning og innovasjon». Fagforumet består av representanter fra alle kommuner samt sentrale forskningsmiljøer på Akershus Universitetssykehus HF. Ett av forumets oppgaver er å bidra til å skape en felles arena for forskning mellom 1 og 2 linjetjenesten. Vi ser at det foregår mye forskning i helseforetaket og vesentlig mindre i kommunene. Samhandlingsperspektivet i forskningen er også lite synlig i den oversikten vi pr i dag har. Vi ser et stort potensiale i å tydeliggjøre dette for å bidra til kunnskapsproduksjon som kan bedre pasientens helsetjeneste, kvalitetssikre pasientforløp og bygge rett kompetanse på tvers av tjenestenivåene. Det er på denne bakgrunn vi ønsker bistand til en forskningsoppsummering for om mulig å få kunnskap om hvilke strategier som har vist seg å fremme samhandlingsforskning.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hvilke strategier har vist å ha effekt for å initiere samhandlingsforskning mellom primær- og spesialisthelsetjenesten? • Hvilke strategier fører til økt forskningsaktivitet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten? • Hvilke forutsetninger ligger til grunn for vellykket forskningssamarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": • Forskningsansvarlige i helseforetak og kommunehelsetjeneste • Ansatte i helseforetak og kommunehelsetjeneste
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": • Strategier • Samarbeidsformer
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": .
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": • Gjennomført samhandlingsforskning • Økt forskningsaktivitet • Økt kunnskapsproduksjon
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Produktet skal benyttes til å utvikle intervensjoner i det strategiske arbeidet med å styrke samarbeidet rundt forskning og innovasjon i Akershus Universitetssykehus’ opptaksområder. Kunnskapsgrunnlaget og det visere arbeidet vil være direkte overførbart til tilsvarende samhandlingsarenaer i andre regioner.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?:
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse:
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251220/hvilke-strategier-har-vist-a-a-vvaere-hensiktsmessige-for-a-initiere-samhandlingsforskning)