Oppfølging av personer og pårørende ifht. selvmord- og selvskadingsproblematikk i kommunene.

Forslagsnr: 2017_040

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Avdelingsdirektør Avdeling psykisk helse og rus, Anette Mjelde Seniorrådgiver, Avdeling psykisk helse og rus, Wenche Øiestad
Institusjon/avdeling: Seniorrådgiver, Avdeling psykisk helse og rus, Wenche Øiestad
E-post, kontaktperson: wenche.oiestad@helsedirektoratet.no
E-post, postmottak:
Tlf:: Tlf. 810 20 050, Dir. 480 04 537
Tittel (maks 100 tegn): Oppfølging av personer og pårørende ifht. selvmord- og selvskadingsproblematikk i kommunene.
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Vi har i dag et mangelfullt kunnskapsgrunnlag om hvordan kommunen tjenester arbeider med forebygging, behandling og oppfølging av selvmord og selvskading. Hvert år dør i overkant av 500 mennesker av selvmord i Norge, 70% av disse er menn. Selvmordsforsøk og selvskading er mer vanlig blant kinner. vi regner med at mellom 3500 og 7500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv. Det er behov for å styrke det selvmordsforebyggende arbeidet. Dette arbeidet innebærer en oppdatert kunnskapsoppsummering av kommunenes arbeid knyttet til oppfølgingen av selvmord og selvskading.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Det er behov for å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvilke modeller kommunene har for oppfølging av selvmord og selvskading, og deres samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Hva erfares som god oppfølging både fra brukere, pårørende og tjenestens ståsted? Hvordan følger kommunen, herunder primærhelsetjenester opp situasjoner der ungdom har tatt sitt eget liv?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Bruker med selvmord- og selvskadingsproblematikk og deres pårørende.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Forebygging, behandling og oppfølging av bruker med selvmord- og selvskadingsproblematikk og deres pårørende.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ingen intervensjon
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Reduksjon av selvmord og selvskading gjennom etablering av et bedre tjenestetilbud til denne målgruppen.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Som grunnlagskilde for utvikling av veiledende materiell fra Helsedirektoratet.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?:
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Ut fra Kunnskapssenterets ressurssituasjon, men ønskelig innen februar 2017.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251224/oppfolging-av-personer-og-parorende-ifht.selvmord-og-selvskadingsproblematikk-i-kommunene)