Tarmkreftscreening - effekt og kostnadseffekt ved ulike screeningmetoder

Forslagsnr:

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Helsedirektoratet/Bente Bryhn og Kjell Magne Tveit
Institusjon/avdeling: avdeling sykehustjenester
E-post, kontaktperson: bente.bryhn@helsedir.no
E-post, postmottak: postmottak@helsedir.no
Tlf:: 24163273
Tittel (maks 100 tegn): Tarmkreftscreening - effekt og kostnadseffekt ved ulike screeningmetoder
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Helsedirektoratet har i 2016 arbeidet med å utrede nasjonal screening for tarmkreft - hvordan dette kan organiseres, effekt av ulike metoder, kostnader og kostnadseffekt mv er belyst gjennom en rekke delrapporter, deriblant en hurtig oppsummering fra Kunnskapssenteret i FHI. I 2017 vil Helsedirektoratet i samarbeid med RHF-ene, forskningsinstitusjonene og Kreftforeningen arbeide med å få et omforent grunnlag for et nasjonalt program. Det er behov for en bred gjennomgang og oppsummering av det som foreligger av forskning på området, for å få et bredest mulig grunnlag for beslutninger om hvordan et nasjonalt program kan organiseres og rulles ut Direktoratet ønsker derfor at det skal utarbeides en fullstendig metodevurdering av tarmkreftscreening som ser på effekt, kostnad og kostnadseffekt.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Effekt, kostnad og kostnadseffekt ved ulike metoder for tarmkreftscreening. Effekt på forekomst og sykdomsspesifikk dødelighet og effekt på totaldødelighet. Andre positive helseeffekter av tarmkreftscreening (psykiske og somatiske) Negative helseeffekter av tarmkreftscreening. Alderskohorter - hvilken eller hvilke alderskohorter har mest nytte av screening, og er det forskjell på effekt mellom ulike aldersgrupper. kjønn: er det forskjell på effekt av de ulike metoder hos henholdsvis menn og kvinner? - Metoder som skal sammenliknes: sigmoidoskopi, FOBT (iFOBT og gFOBT), koloskopi. (Andre metoder kan diskuteres med oppdragsgiver om skal inkluderes eller ikke.)
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Screening mot tarmkreft tilbys friske, symptomfrie menn og kvinner i en nærmere definert aldersgruppe. Alderskohorten varierer i de ulike programmene og studiene, men er gjerne i aldersgruppene 50-75 år.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Screening mot tarmkreft ved bruk av ulike metoder.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": ingen intervensjon
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": forekomst av tarmkreft, sykdomsspesifikk dødelighet, totaldødelighet, livskvalitet, komplikasjoner, død, psykologiske effekter, helseeffekter ved tidlig oppdagelse, negative helseeffekter ved screening
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Funnene vil brukes i forbindelse med planlegging av et eventuelt nasjonalt program
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Det foreligger rapporter produsert i 2016 med tanke på nasjonal screening: hurtigoversikt fra Kunnskapssenteret, en helseøkonomisk analyse, en rapport om pilotprogrammet i Helse Sør-Øst, en etisk vurdering og en rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. det foreligger et positivt vedtak fra Nasjonalt råd for prioritering 22.9.16.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Ønskelig at arbeidet er ferdig innen 31.12.2017, men det kan eventuelt forlenges til 1. juli 2018. Det viktigste er at det blir utarbeidet en fullstendig metodevurdering. Helsedirektoratet ønsker dialog med Folkehelseinstituttet om tidsperspektivet for en slik metodevurdering.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: vi ber om at FHI kontakter forslagstiller ved spørsmål, og holder oss orientert om prosess. Oppdraget vil inngå som grunnlag i et høyt prioritert oppdrag i Helsedirektoratet.
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251377/tarmkreftscreening-effekt-og-kostnadseffekt-ved-ulike-screeningmetoder)