Effekt og kostnadseffekt av protonterapi ved behandling av kreft

Forslagsnr:

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Ingunn Løvstad Sørensen, Kjell Magne Tveit
Institusjon/avdeling: Helsedirektoratet/avdeling sykehustjenester
E-post, kontaktperson: Ingunn.Lovstad.Sorensen@helsedir.no
E-post, postmottak: postmottak@helsedir.no
Tlf:: 24163226
Tittel (maks 100 tegn): Effekt og kostnadseffekt av protonterapi ved behandling av kreft
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Protoner er ladede kjernepartikler som kan benyttes i strålebehandling, og som har samme effekt på celler som vanlig strålebehandling – med fotoner. Stråledosen kan imidlertid begrenses til svulstens utbredelse, og dermed skåne friskt vev. Behandlingen er i første rekke aktuell hos pasienter hvor det ikke lar seg gjøre å tilføre tilstrekkelig store doser til svulsten med tradisjonell stråleterapi uten betydelig risiko for bivirkninger, eller hvor de stråledoser som konvensjonelt i dag gis er forbundet med store bivirkninger. Helsedirektoratet har behov for oppdatert systematisk oppsummering av forskningsresultater om protonterapi for å kunne gi faglige anbefalinger. Det er også behov for analyser av kostnadseffektivitet.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): - Hvilke pasientgrupper skal/bør tilbys protonterapi (standard indikasjon)? - Kliniske effekter/nytteverdi av protonterapi mot kreft - Ev. negative effekter av protonterapi - Kostnadseffektivitet (inkl. kostnad per QALY og forventet reduksjon i forekomst av bivirkninger)
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Protonterapi er aktuelt for kreftpasienter, først og fremst hos pasienter med sjeldne sykdommer (chordomer, kreft i hode-halsregionen, kreft hos barn, svulster i sentralnervesystemet, svulster på skallebasis, i øyet m.v.), men kan også være aktuelt ved mer vanlige kreftsykdommer, som f.eks. prostatakreft, brystkreft, lungekreft og kreft i fordøyelsessystemet.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Strålebehandling med protoner
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Strålebehandling med fotoner – inkl. moderne bestrålingsteknikker som Intensity modulated radiation therapy - IMRT og Image-guided radiation therapy - IGRT
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": - Livskvalitet - Bivirkning (inkl. seneffekter) - Overlevelse - Tilbakefall
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Metodevurderingen skal brukes til å gi kunnskapsbaserte anbefalinger i de nasjonale retningslinjene på kreftområdet. Utredningen kan medføre endring i dagens praksis i bruk av protoner ved strålebehandling til norske pasienter.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Oppdraget inngår i oppgaven Helsedirektoratet har med å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for helsetjenesten – herunder handlingsprogrammene for kreft. En kunnskapsoppsummering ble foretatt i 2006 – Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 11-2006,Protonterapi. Helsedirektoratet utarbeidet en rapport i juni 2010 om «Protonterapi som behandlingstilbud til norske pasienter» Helse Vest og RHF-ene har fått i oppdrag av HOD å utrede et tilbud i Norge, og det er utarbeidet flere rapporter i den forbindelse, men det er ikke utarbeidet noen HTA (fullstendig metodevurdering), og det er heller ikke gjort fullstendige analyser av kostnadseffekt (kostnader per Qualy og forventet kostnadseffekt).
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Avtales nærmere med forslagstiller.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/251505/effekt-og-kostnadseffekt-av-protonterapi-ved-behandling-av-kreft)