Effekt av trening i varmtvannsbasseng

Forslagsnr:

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Kjell Maartmann-Moe
Institusjon/avdeling: Kommunepolitiker
E-post, kontaktperson: kmaartma@online.no
E-post, postmottak:
Tlf:: 90777758
Tittel (maks 100 tegn): Effekt av trening i varmtvannsbasseng
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Kommunene skal i større grad ha ansvaret for rehabilitering av pasienter. Behandlingstilbud i varmtvannsbasseng i sykehus legges ned mange steder. Hvilken plass bør tilbud om trening i varmtvannsbasseng ha i kommunens rehabiliteringsarbeid og hvilke pasientgrupper bør prioriteres?
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Hvilke pasientgrupper har effekt av behandling i varmtvannsbasseng? Hva består effekten(e) i og hvor varig(e) er de?
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Mennesker med ulike former for revmatiske lidelser, under palliativ behandling og i pre- og postoperativ fase ifm ortopediske operasjoner m.fl.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Trening i varmtvannsbasseng.
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Andre former for trening unntatt varmtvannsbasseng.
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Livskvalitet, arbeidsførhet, sykefravær, trygdeytelser, hjemmebaserte tjenester, bruk av Personlig brukerstyrt assistent osv.
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Det trengs helsefaglig dokumentasjon Problemstillingen turde ha stor interesse i kommune-Norge.
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Jeg har ikke funnet noen kunnskapsoppsummering om temaet så langt.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Så snart som mulig og før 1. oktober 2017
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Kan dere sende meg en kopi av forslaget, når det er mottatt. Jeg får dessverre ikke skrevet det ut fra datamaskinen her. På forhånd takk!
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/252537/effekt-av-trening-i-varmtvannsbasseng)