Effekten av HPV vaksine etter seksuelle overgrep for beskyttelse av underlivskreft og kondylomer

Forslagsnr:

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Grethe E. Johnsen, forsker, ph.d.
Institusjon/avdeling: Uni Research Helse, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
E-post, kontaktperson: grethe.johnsen@uni.no
E-post, postmottak: legevaktmedisin@uni.no
Tlf:: 55 58 65 00/55 58 85 03
Tittel (maks 100 tegn): Effekten av HPV vaksine etter seksuelle overgrep for beskyttelse av underlivskreft og kondylomer
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har fått en forespørsel fra et av landets overgrepsmottak. Mottaket ønsker å kunne gi et tilbud om gratis HPV vaksine til uvaksinerte eller bare delvis vaksinerte kvinner etter voldtekt. Studier har vist økt forekomst av onkogene HPV virus blant voldtatte (Wingood et al., 2007). Amerikanske og britiske retningslinjer anbefaler vaksinering etter overgrep. Overgrepsmottakene erfarer også at pasienter som utvikler kondylomer etter overgrep, opplever det svært belastende. Nklm har ansvaret for kompetansehevingstiltak, fagutvikling og forskning for overgrepsmottakene, og ønsker avklaring av det faglige grunnlaget for å anbefale vaksinasjon med HPV for pasienter utsatt for seksuelle overgrep.
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Vi ønsker å få undersøkt det faglige grunnlaget for å anbefale HPV vaksine ved voldtekt og andre seksuelle overgrep med genital kontakt. Hvilke aldersgrupper bør få tilbud og hvilken type vaksine bør gis. Hensikten med vaksinen er ikke bare beskyttelse mot senere underlivskreft hos disse pasientene, men også beskyttelse mot kondylomer. I nåværende gratisprogram for ungdom voksne benyttes Cervarix som gir begrenset beskyttelse mot kondylomer, og det er sentralt å få kunnskapsgrunnlag for å anbefale om de som har denne vaksinen bør få supplerende vaksinasjon. Overgrepsmottakene tar i mot overgrepsutsatte pasienter fra 14 år og eldre. 80% er mellom 16-35 år, men en ser også eldre pasienter helt opp i alderdom. Barn under 14 år undersøkes ved barneavdelinger/ barnehus, problemstillingen er relevant også for disse.
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Pasienter (kvinner og menn) som kommer til overgrepsmottak for behandling etter seksuelle overgrep. Problemstillingen har relevans også for barn utsatt for seksuelle overgrep.
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": HPV vaksinasjon
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Ingen intervensjon
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Underlivskreft og kondylomer
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Den vil gi retningslinjer for praksis ved landets overgrepsmottak
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Dette er en enkeltstående forespørsel.
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Det er ønskelig med en snarlig avklaring av dette.
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål:
Filvedlegg 1:
Filvedlegg 2:
Filvedlegg 3:
Filvedlegg 4:
(http://www.kunnskapssenteret.no/255412/effekten-av-hpv-vaksine-etter-seksuelle-overgrep-for-beskyttelse-av-underlivskreft-og-kondylomer)