Tittel

Forslagsnr:

Mottatt:

Lagre som PDF

Skjemainnhold
Dato:
Forslagsstiller/kontaktperson Thomas
Institusjon/avdeling: IKT
E-post, kontaktperson: thomasw.gauperaa@fhi.no
E-post, postmottak: thomasw.gauperaa@fhi.no
Tlf:: 12345678
Tittel (maks 100 tegn): Tittel
Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: Bakgrunn og begrunnelse
Problemstilling (eventuelt med presise spørsmål): Problemstilling
Nærmere beskrivelse av pasientgruppe/område som tiltaket er rettet mot, f.eks. "overvektige barn" eller "pasienter med førstegangs hjerteinfarkt": Nærmere beskrivelse
Intervensjon/ tiltak som skal vurderes, f.eks. "trening" eller "perkutan koronar intervensjon(PCI)": Intervensjon/ tiltak
Alternative tiltak som det evt. sammenliknes med, f.eks. "råd om kosthold" eller "trombolyse" eller "ingen intervensjon": Alternative tiltak
Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker å måle virkningen av tiltaket på, f.eks. "vektutvikling", "overlevelse" eller "livskvalitet": Endepunkt/ utfall
Generelle kriterier::Hva skal produktet benyttes til, hvordan vil funnene bli fulgt opp. Kan utredningen medføre endringer i norsk praksis?: Hva skal produktet benyttes
Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en del av et større oppdrag, må oppdraget koordineres?: Hva er (evt.) gjort allerede
Når må det være ferdig, klar definering av møtepunkter og tidsfrister med begrunnelse: Når må det være ferdig
Andre kommentarer/forklaringer/spørsmål: Andre kommentarer
Filvedlegg 1: feillogg.png
Filvedlegg 2: iris-user-reference-manual-v5-3-3s2.pdf
Filvedlegg 3: drag and drop.png
Filvedlegg 4: Synonymer_autokoding.png
(http://www.kunnskapssenteret.no/257010/tittel)