Hopp til innhold

Nyhetsarkiv


Du er her: Forsiden » Nyheter  Utskrift
27.11.2014 Overlevelsestallene varierer mest ved hjerteinfarkt Kvalitetsmåling
26.11.2014 Bytte venekateter bare ved klinisk indikasjon? Pasientsikkerhet
25.11.2014 Usikkert om ny test kan erstatte CT ved hodeskader Ny metodevurdering
24.11.2014 Kognitiv atferdsterapi for risikoutsatte barn og unge Oversikt over systematiske oversikter
24.11.2014 Nå også om infusjonshastighet og fortynning Legemiddel-appen
21.11.2014 Flere barn får vaksine etter opplæring Cochrane-oversikt
20.11.2014 Norsk helsetjeneste skårer dårlig på mange områder Internasjonal undersøkelse
20.11.2014 Influensavaksine til kronisk sjuke barn Nytt prosjekt
17.11.2014 Foreslår plan for å møte alvorlige uønskede hendelser Pasientsikkerhet
13.11.2014 Nye tall om selvmord og selvmordsforsøk Meldeordningen
13.11.2014 Ni av ti mener norsk helsetjeneste har god kvalitet Ny brukerundersøkelse
11.11.2014 Internasjonal konferanse om metodevurdering i Oslo Konferanse
11.11.2014 Har kartlagt måleverktøy i primærhelsetjenesten Pasientsikkerhet
07.11.2014 WASI - psykologisk test for norske forhold? Ny rapport
30.10.2014 Fødsels- og barselomsorgen kan bli sikrere Meldeordningen
29.10.2014 Tiltak for barn i risikofamiliar Nytt prosjekt
29.10.2014 Er læringsnettverk effektive i forbedringsarbeid? Pasientsikkerhet
16.10.2014 Tilrettelagte helsestasjonstiltak ser ut til å nå frem Ny systematisk oversikt
15.10.2014 Hvordan finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende? Ny systematisk oversikt
14.10.2014 Nytt tilbud om kvalitet og pasientsikkerhet Pasientsikkerhet
02.10.2014 Smitteverntiltak i barnehage og skole gir færre infeksjoner Ny rapport
24.09.2014 Sunnere atferd med frisklivssentraler? Ny rapport
22.09.2014 Foreslår nye oppvarmingsrutiner for å hindre brannskader Meldeordningen
19.09.2014 Effekt av kampanjar på helsa til innvandrarar Nytt prosjekt
10.09.2014 Hvordan sikre god ledelse i klinikken? Stipend
03.09.2014 Pasientene har bedre erfaringer med sykehusene enn før Brukerundersøkelser
29.08.2014 Kreftkoordinatorer bedrer pasientenes livskvalitet Oversikt over systematiske oversikter
18.08.2014 RhD-typing av foster hos RhD-negative gravide Nytt prosjekt
12.08.2014 Alternativ for produksjon av blodplasma til transfusjon Nytt prosjekt
22.07.2014 Nyttig for pårørende å bryte negative tankemønstre Systematisk litteratursøk med sortering
09.07.2014 Betre diabetesomsorg med strukturerte skjema? Nytt prosjekt
05.07.2014 Pasientskader i sykehus på vei ned Journalundersøkelse
30.06.2014 Fører trening i varmtvatn til lågare sjukdomsfråvær? Nytt prosjekt
26.06.2014 Usikkert om skjenkeopplæring motvirker aggresjon Ny rapport
26.06.2014 Meldinger om uønskede hendelser femdoblet på to år Meldeordningen
25.06.2014 Lav komplikasjonsrisiko ved blodoverføring Årsrapport Hemovigilans
24.06.2014 Ny rapport beskriver og vurderer det norske helsesystemet Health Systems in Transition
24.06.2014 Oppdatering for pasienttryggleiksprogrammet Nytt prosjekt
20.06.2014 Reagerer på ny rangering av ulike lands helsetjenester The Commonwealth Fund
17.06.2014 Oppfølgingen av prøvesvar kan forbedres Meldeordningen
13.06.2014 Kor haldbare og trygge er dentale komposittmaterialar? Nytt prosjekt
12.06.2014 Langtids mekanisk ventilering har begrenset effekt for pasienter med stabil kols Ny systematisk oversikt
05.06.2014 Statsråden slo et slag for den oppsummerte kunnskapen Kunnskapssenteret ti år
03.06.2014 Spør pasientene hva som er viktig for dem Gode pasientforløp
16.05.2014 Ny søketjeneste Helsebiblioteket
15.05.2014 Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Ny systematisk oversikt
07.05.2014 Pasient vil ha et ord med i laget Samvalg – shared decision-making
07.05.2014 Usikkert om psykologiske lavterskeltilbud til somatisk syke barn har effekt Ny systematisk oversikt
06.05.2014 Ny prosedyre for respiratorbehandling av nyfødte Nye fagprosedyrer
06.05.2014 Spør tilsette om dei har brukt fjorårsresultata Undersøking om rusbehandling
05.05.2014 Demens: effekt av ikkje-medikamentelle tiltak Nytt prosjekt
10.04.2014 Prøver ut ny håndbok for pasienter og pårørende Pasientsikkerhet
08.04.2014 Skal etablere funksjon for metodevarsling Nytt prosjekt
01.04.2014 Små forskjeller i effekt, store forskjeller i pris Legemidler for type 2 diabetes:
27.03.2014 Kjønnslemlestelse gir akutte komplikasjoner Ny rapport
24.03.2014 Ny tiltakspakke skal øke overlevelsen etter hoftebrudd Kvalitetsforbedring
19.03.2014 Redusert dødelighet ved AAA-screening Ny rapport
19.03.2014 Effekt av lokale akuttilbod Nytt prosjekt
14.03.2014 Ny oversikt over det norske helsesystemet Ny rapport
12.03.2014 Ønskjer brukarane sitt syn på pasientsikkerheit Brukarerfaringar
12.03.2014 HPV-innhentingsvaksinering har effekt og kan være kostnadseffektivt Nye rapporter
06.03.2014 Kommunikasjon viktig for tillit til politiet Ny rapport
27.02.2014 Ny kartlegging av pasientsikkerhetstiltak Pasientsikkerhet
26.02.2014 Usikker effekt av sykefraværstiltak for helsepersonell Ny rapport
26.02.2014 Besvarer 30 bestillinger i 2014 Forskningsoppsummering
26.02.2014 Lavere dødelighet med færre pasienter per sykepleier Internasjonal studie av sykepleiere
18.02.2014 Prestisjestipend til overdiagnostikk-forsker Harkness Fellow
12.02.2014 Håndbok i læringsnettverk Nytt verktøy
11.02.2014 Kampanjen formaliseres som eget program Pasientsikkerhet
11.02.2014 Helsekonsekvenser i alt Internasjonalt
10.02.2014 Hvordan stilles CFS/ME-diagnosen best? Ny publikasjon
23.01.2014 De fleste blodfeil avdekkes i tide Blodovervåking
21.01.2014 Gode effekter av fedmekirurgi, men mangelfullt om bivirkninger Ny rapport
21.01.2014 Har computerbaserte tiltak som tidleg og korttidsintervensjon effekt mot risikofylt alkohol- og cannabisbruk blant unge? Nytt prosjekt
08.01.2014 Barselomsorgen dårligst ut i ny undersøkelse Brukererfarings-undersøkelser
08.01.2014 God helsetilstand - høye kostnader Norsk helsetjeneste i internasjonal sammenligning
19.12.2013 Ruspasienter etterlyser mer tid med behandlerne Brukerundersøkelser
19.12.2013 Ulik effekt av influensavaksine i forskjellige aldersgrupper Omtale av Cochrane-oversikter
19.12.2013 De fleste kommentarene er positive Legevurdering på nett
18.12.2013 Dialyse utført hjemme mest kostnadseffektivt Ny metodevurdering
18.12.2013 Hva kan vi lære av andre land? Brukerundersøkelser i helse og omsorg
05.12.2013 Tre av ti legemiddelfeil ga pasientskade Meldeordningen
03.12.2013 Acetylsalisylsyre: Kan redusere kreftdødelighet, men øker blødningsfare Ny rapport
29.11.2013 Mulig smitte med multiresistent Klebsiella etter bronkoskopi Meldeordningen
28.11.2013 Overlevelse etter hjerteinfarkt varierer sterkt Sykehusundersøkelse
28.11.2013 Mange tiltak, men vet lite om innføring Pasientsikkerhet
27.11.2013 Elektrosjokk på gravide - kun siste utvei Ny publikasjon
18.11.2013 Korleis tilpasse helsestasjonstenesta til familiar med spesielle behov? Nytt prosjekt
14.11.2013 Norge dårligere på brukerorientering enn andre land Internasjonal undersøkelse
14.11.2013 Kan hjertepumpe gi hjertesyke lengre og bedre liv? Ny metodevurdering
08.11.2013 Bruk av ufaglært helsepersonell – hva vet vi? Cochrane-oversikt
05.11.2013 – Sykehusene samarbeider for dårlig med kommunene Brukererfarings-undersøkelser
23.10.2013 Store mengder alkohol øker risikoen for hjerte- og karsykdom Ny rapport
11.10.2013 Tarmkreftscreening virker Cochrane-oversikt
09.10.2013 Studerte helsekostnader i Norge og USA Harkness Fellow
11.09.2013 Lite dokumentasjon på effekter av oppgavedeling Ny rapport
29.08.2013 GallupPanelet: Tilfredse med kvalitet og pasientsikkerhet ved norske sykehus Ny undersøkelse
20.08.2013 Tiltak på arbeidsplassen kan muligens forebygge angst Ny rapport
08.08.2013 Varierende nøyaktighet av tester for å påvise kjeveleddsdysfunksjon Ny rapport
02.08.2013 Effekt av kreftkoordinatorstillinger i kommunene Nytt prosjekt
26.06.2013 Mange samhandlingsmåter ved utskrivning av personer med kronisk sykdom Ny rapport
13.06.2013 Screeningverktøy for kognitiv funksjon og bilkøyring Nytt prosjekt
29.05.2013 Usikkert hvilke tiltak som hjelper vanskeligstilte inn på boligmarkedet Ny rapport
22.05.2013 Nye nasjonale retningslinjer for diabetes inkluderer test for HbA1c Nytt notat
14.05.2013 Usikkert hva som kan redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem Ny rapport
14.05.2013 HPV-vaksine for gutar og yngre kvinner Nytt prosjekt
02.05.2013 HTAi-konferansen 2015 til Kunnskapssenteret Konferanse
30.04.2013 Kjønnslemlestelse gir fødselskomplikasjoner Ny rapport
21.03.2013 Kva kan vi gjera for barn med mor eller far i fengsel? Nytt prosjekt
19.03.2013 Jan Frich ny Harkness fellow Stipend
13.03.2013 Utilrådelig med MR ved noen typer brystimplantat Meldeordningen
06.03.2013 Stor usikkerhet om nye antikoagulanter er bedre enn warfarin Ny rapport
26.02.2013 Tiltak mot depresjon og angst hos barn og unge Nytt prosjekt
26.02.2013 Barn og unge i institusjoner ønsker regelmessig kontakt med voksne Ny rapport
20.02.2013 Noe avklart, men fortsatt usikkerhet om behandling av håndleddsbrudd Ny rapport
11.02.2013 Korleis hindre alkoholrelatert vald ved skjenkestader? Nytt prosjekt
06.02.2013 Effekt av tiltak mot smitte i barnehagar og skolar Nytt prosjekt
04.02.2013 Fortsatt varierende tall for overlevelse ved norske sykehus Nytt notat
04.02.2013 Verktøy til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten Nytt notat
24.01.2013 Mangler god dokumentasjon om effekt av kirurgi ved kjeveleddsdysfunksjon Ny rapport
21.01.2013 Screening finner barseldepresjon Ny rapport
21.01.2013 Norge blant de beste på helse og helsetjenester Nytt notat
16.01.2013 Mottar flere meldinger om nesten-hendelser Nytt notat
09.01.2013 Suksesskriterier for samhandlingsprosjekter Ny publikasjon
08.01.2013 Psykologisk behandling kan ha effekt ved kroniske smertetilstander Ny rapport
19.12.2012 Brukererfaringsdata brukes i lokalt kvalitetsarbeid Nytt notat
17.12.2012 Mangelfull dokumentasjon om teambasert tverrfaglig rehabilitering ved leddgikt Ny rapport
14.12.2012 Pasientenes opplevelse av pasientsikkerhet skal vektlegges Ny rapport
14.12.2012 Partnerskap kan brukes til kvalitetsutvikling i primærhelsetjenesten Ny rapport
13.12.2012 Søkelys på effekt av opplysingskampanjar Nytt prosjekt
12.12.2012 Lite robust forskning om effekt av langtids mekanisk ventilering for pasienter med redusert pusteevne Nye rapporter
06.12.2012 Frisklivssentraler kan endre adferd til bedre helse Ny rapport
29.11.2012 El-overfølsomme klarer ikke å skille mellom når de er eksponert for elektromagnetiske felt og når de ikke er det Nytt notat
21.11.2012 Nytt metodevarsel om omdiskutert behandling Nytt metodevarsel
20.11.2012 Behandling av overvekt og fedme hos barn og unge Nytt prosjekt
15.11.2012 Norske allmennleger: Tilfredse med jobben, dårligere systemer for kvalitetsmåling Ny rapport
13.11.2012 Støtte og oppfølging kan fremme helse og hindre tilbakefall for personer med alvorlig psykisk lidelse Ny rapport
07.11.2012 Fastleger om distriktspsykiatriske sentre: positiv utvikling, men klare forbedringsområder Nye rapporter
09.10.2012 Kriseplan og risikovurdering kan redusere bruk av tvang i psykisk helsevern Ny rapport
20.09.2012 Positive langtidseffekter av rusforebyggende tiltak for barn og unge Ny rapport
20.09.2012 Usikkert om tiltak for å lette overganger mellom ulike livsfaser virker Ny rapport
05.09.2012 Harkness-fellowship – en enestående mulighet! Stipend
28.08.2012 Uklar langtidseffekt av helsefremmende tiltak for barn og unge Ny rapport
22.08.2012 Psykisk helsevern: Intensiv koordinering effektfull organiseringsform Ny rapport
13.07.2012 Kunnskapshull i helsetjenesten Nytt notat
10.07.2012 Ny følgemåling for pasientsikkerhetskampanjen Nytt notat
14.06.2012 Pemetrexed; bedret overlevelse, men dyrt Ny rapport
14.06.2012 Folk forstår ord om helsestatus ulikt Ny brukarundersøking
16.05.2012 Verknad og biverknad av hyperbar oksygenbehandling Nytt prosjekt
08.05.2012 Røykeforebyggende tiltak kan ha effekt i lav- og middelinntektsland Ny rapport
03.05.2012 Terapi kan ha god effekt på seksuelle problemer Ny rapport
30.04.2012 Variasjon i omfang av uplanlagte reinnleggelser ved norske sykehus Nytt notat
24.04.2012 Usikkert om listelengde påvirker kvalitet av fastlegers tjenester Ny rapport
15.03.2012 Positiv utvikling, men sykehusene har klare forbedringsområder Brukerundersøkelser
01.03.2012 Gode på kommunikasjon, men ventetida for lang Brukarrapport om legevakter:
01.02.2012 Læringsnettverk hos allmennleger virker Nytt notat
19.01.2012 Folsyretilskudd kan medvirke til prostatakreft Ny rapport
18.01.2012 Krav til kontrollert studiedesign for forebyggende tiltak Ny rapport
16.01.2012 Ingen dokumentasjon for en helsemessig gevinst av tidlig ultralyd Nytt notat
31.12.2011 Læringsnettverk – positiv men begrenset effekt på kvalitetsforbedring Ny rapport
30.12.2011 Lite kunnskap om effekten av triagesystemer brukt før akuttinnleggelse i sykehus Ny rapport
13.12.2011 Dagaktivitetstilbud for personer med demens kan være bra Ny rapport
12.12.2011 Mangler egnede instrumenter for måling av brukererfaringer med samhandling Kartlegging
24.11.2011 Noen kosttilskudd har muligens gunstig effekt ved schizofreni Ny rapport
23.11.2011 Usikkert om fysisk trening har effekt på aktivitet og deltaking hos barn og unge med nedsett funksjonsevne Ny rapport
10.11.2011 Norge avviker negativt på pasienterfaringer Internasjonal undersøkelse
27.10.2011 Helsetjenester for fødende skal under lupen Brukerundersøkelser
20.10.2011 Store forskjeller i sykehusenes arbeidsmiljø og arbeidskvalitet Spørreundersøkelse blant sykepleiere
18.10.2011 The Harkness Fellowship – bygger kompetanse og åpner dører Stipend
04.10.2011 Samtale gir neppe mindre risikoatferd blant menn som har sex med menn Ny rapport
23.09.2011 Dansk råd etter norsk mal? Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
07.09.2011 Verktøy for en mer kunnskapsbasert helsetjeneste Ny rapport
30.08.2011 Bare talespråk – eller også tegnspråk? Barn med cochleaimplantat
18.08.2011 Antibiotika ved innsetting av totalproteser i hofte kan forebygge infeksjoner Ny rapport
30.06.2011 Forebygging av blodpropp ved hofte- og kneprotesekirurgi – ingen undersøkte legemidler utmerker seg Ny rapport
28.06.2011 Få viser effekt, noen har farlige bivirkninger KAM ved kreft:
28.06.2011 Fortsatt mye uklart om behandling av kronisk utmattelsessyndrom Ny publikasjon
17.06.2011 Varierende overlevelse i sykehusene Kvalitetsmåling
14.06.2011 Ingen konklusjon om effekt av pasienthotell Ny rapport
08.06.2011 Hvor er kunnskapshullene? Nytt notat
25.05.2011 Alendronat kostnadseffektivt etter prisreduksjon Ny rapport
24.05.2011 Motiverende intervju kan være en rask og effektiv rusbehandling Ny rapport
18.05.2011 Positiv effekt av gruppeundervisning Ny rapport
12.05.2011 Bedre føre var enn etter snar Ny publikasjon
04.05.2011 ”Hjemmesykehus” gir færre reinnleggelser for personer med akutt forverring av KOLS Ny rapport
18.04.2011 Treningsprogram på eldresenter kan gi bedre fysisk helse Ny rapport
15.04.2011 Demens: Pårørende kan få en bedre hverdag Ny rapport
14.04.2011 Prasugrel er kostnadseffektivt sammenlignet med klopidogrel Ny rapport
04.04.2011 Informasjon om effekten av behandlinger kan være villedende Omtale av forskningsresultater
02.03.2011 Enighet om konklusjonene i Ultralyd-notat Kommentar
18.02.2011 Helseteknologi for utviklingsland Internasjonalt
17.02.2011 Biologiske legemidler kan være kostnadseffektive ved tidlig leddgikt Ny rapport
10.02.2011 Få hjertefeil oppdages ved ultralyd i uke 11−13 Ny publikasjon
10.02.2011 Rusinstitusjonene svake på behandling av psykiske og fysiske plager Pasienterfaringer
10.02.2011 Usikkert om kosttilskudd har effekt i behandling av mentale lidelser Ny rapport
03.02.2011 Atle Fretheim ny Harkness Fellow Nytt om navn
01.02.2011 Tannhelsepersonell eksponert for kvikksølv Ny rapport
10.01.2011 Mangelfull samhandling om kreftpasienter Ny rapport
31.12.2010 Opplæring og påminnelser kan muligens forbedre helsetjenestene Helsetjenester til etniske minoriteter
21.12.2010 Norsk-amerikansk forskningssamarbeid om folkehelse, helsesystemer og global helse Internasjonalt
16.12.2010 Lovforbud kan forhindre kjønnslemlestelse Ny rapport
16.12.2010 Blodproppoppløsende behandling rett etter hjerneslag er kostnadseffektivt Ny rapport
18.11.2010 Dårligere på pasientkommunikasjon og tilgjengelighet enn andre land Internasjonal undersøkelse
18.11.2010 Norge skårer dårligere enn snittet på pasientsikkerhet Internasjonal undersøkelse
11.11.2010 Nyttig med håndholdt mini-ultralydapparat MedNytt
01.11.2010 ”Audit og feedback” kan bedre kvalitet og sikkerhet Nye publikasjoner
01.11.2010 Om godkjenning av sykehus og landsfunksjoner for kompetansesentra Høringsuttalelse
31.10.2010 Brukerne må med i kvalitetssystem for primærhelsetjenesten Ny rapport
30.09.2010 Tren med andre! Ny rapport
21.09.2010 Veiledning for søk og informasjonsinnhenting Campbell-samarbeid
09.09.2010 Nordisk kvalitetsmåling av helsetjenester er mulig Kvalitetsmåling
09.08.2010 Akutt hjerneslag: Slagenhet med tidlig støttet utskriving mest kostnadseffektivt Ny rapport
15.07.2010 Verktøy for likeverdig tilgang på helsehjelp av god kvalitet Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem
08.07.2010 Usikkert om heroinassistert behandling har bedre effekt enn metadon Ny rapport
01.07.2010 Begrenset kunnskap om effekter av skolehelsetjenesten Ny rapport
29.06.2010 Nytt spørreskjema for dagkirurgiske sentre klart til bruk lokalt Brukerundersøkelser
21.06.2010 Metode for bedre legevaktkommunikasjon Ny artikkel
16.06.2010 Reduksjon av uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem Ny rapport
15.06.2010 Usikkerhet om psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse Ny rapport
03.06.2010 PET−CT reduserer unødvendig kirurgi Nytt metodevarsel
03.06.2010 PasOpp brukes i kvalitetsarbeid ved sykehusene Kvalitetsmåling
03.06.2010 Global helsekonvensjon kan hjelpe verdens fattige Ny rapport
20.05.2010 Usikkert om antibiotika har effekt på symptomfri bakteriell vaginose hos gravide Ny rapport
19.05.2010 Diskuterte rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Kvalitetsmåling
12.05.2010 Legemidler for å slutte å røyke er kostnadseffektivt Ny rapport
06.05.2010 Kraftig forbedret veiledning til fastleger Kvalitetsmåling
05.05.2010 Individuell plan innen psykisk helsevern Om Kunnskapssenteret
28.04.2010 Biologiske legemidler ser ut til å virke mot tidlig leddgikt Ny rapport
28.04.2010 Legemidler trolig effektive ved røykeslutt Ny rapport
22.04.2010 Tverrfaglige ambulante team – godt tilbud til pasienter med kroniske sykdommer Ny rapport
21.04.2010 Samlet informasjon om forskningsbehov fra fjorårets kunnskapsoversikter Nytt notat
20.04.2010 Tromsø kommune satser på individuell plan Kvalitetsforbedring
16.04.2010 Usikkert om Appreciative Inquiry Ny rapport
08.04.2010 Penger å spare på å forebygge beinskjørhet Ny rapport
30.03.2010 Behandlingslinjer i sykehus Cochrane-samarbeid
23.03.2010 Verktøy for kunnskapsbasert politikkutforming på helseområdet Ny rapport
23.03.2010 Kvalitetspris til deltakere i …med pasientens øyne… Utmerkelse
17.03.2010 Ufaglærte hjelpere har gitt fattige barn bedre helse Ny rapport
12.03.2010 Fagprosedyrer: dobbeltarbeid og manglende koordinering Nytt notat
11.02.2010 Hjerterehabilitering: Hjemmebasert eller institusjonsbasert like effektive? Omtale av Cochrane-oversikt
11.02.2010 Antibiotika intravenøst eller via munnen? Ny rapport
10.02.2010 Oppdatert om effekten av brukermedvirkning Omtale av Cochrane-oversikt
09.02.2010 Nye SUPPORT-verktøy for kunnskapsbasert politikkutforming på helseområdet Artikkelserie
02.02.2010 Sjekklister for tryggere kirurgi Sjekkliste og metodevarsel
28.01.2010 Fotoferese kan hjelpe pasienter med alvorlig behandlingsresistent sykdom Metodevarsel
26.01.2010 Mini-HTA kan forbedre sykehusbeslutninger om ny teknologi Ny rapport
07.01.2010 Kostnadseffektivt med vaksine mot rotavirus? Ny rapport
31.12.2009 Legfolk som helsearbeidere i lav- og middelinntektsland Ny artikkel
21.12.2009 Leppe-kjeve-ganespalte – lav kvalitet på dokumentasjonen Ny rapport
16.12.2009 Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg Nytt notat
08.12.2009 OECD: Dyr helsetjeneste er ikke alltid best Internasjonal undersøkelse
07.12.2009 Usikkert om rehabilitering bidrar til aktivt sosialt liv og samfunnsdeltakelse Ny rapport
07.12.2009 Minst dobbelt så høyt PET-behov i 2020 Nytt notat
26.11.2009 Økt innsats for pasientsikkerhet ved norske sykehus Ny rapport
26.11.2009 BMJ Best Practice tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket – NEL går ut Helsebiblioteket
12.11.2009 Godt grunnlag for å måle pasienterfaringer med allmennleger Metodeutvikling
12.11.2009 Kikkhullskirurgi ved godartet gynekologi – gradvis bedre dokumentert Ny rapport
06.11.2009 Uvisshet om effekt av tiltak mot kjønnslemlestelse Ny rapport
05.11.2009 Norge skårer lavt i ny internasjonal undersøkelselse Internasjonal undersøkelse
03.11.2009 Røykeslutt: Bupropion mer effektivt enn narremedisin Omtale av Cochrane-oversikt
28.10.2009 Behandling kan bremse utvikling av grønn stær Omtale av forskningsresultater
15.10.2009 Metylnaltrekson mot forstoppelse hos kreftpasienter Ny rapport
15.10.2009 Øvelse gjør mester ved kompliserte behandlinger Volum og kvalitet
15.10.2009 Nytt spørreskjema vil forenkle lokale brukerundersøkelser Kvalitetsmåling
09.10.2009 Trening kan bedre evnen til å gå hos slagpasienter Omtale av Cochrane-oversikt
06.10.2009 Hjelper nålebehandling mot muskelsmerter? Omtale av oversikt
29.09.2009 Økende tilfredshet med psykiatrien Brukerundersøkelser
29.09.2009 Rydder vei i prosedyrevellinga Prosedyrer
23.09.2009 Styrketrening bedrer fysisk funksjon hos eldre Omtale av Cochrane-oversikt
15.09.2009 Ingen støtte for bruk av antidepressiver ved korsryggsmerter Omtale av Cochrane-oversikt
15.09.2009 Ny teknologi for behandling av KOLS MedNytt
10.09.2009 Pasientsikkerhetskultur på vei i riktig retning Konferanse
10.09.2009 Nå fins verktøyet for å gjennomføre lokale brukerundersøkelser ved legevakter Brukerundersøkelser
08.09.2009 Ingen sikre svar om valg av utredningsmetode ved løsemiddelskade Ny rapport
07.09.2009 Fysioterapi og trening er nyttig for Parkinsonpasienter Ny rapport
31.08.2009 Er langtidsbehandling mer effektiv enn korte behandlingstiltak? Ny rapport
28.08.2009 Fortsatt usikkerhet rundt øretermometer Ny rapport
14.07.2009 Uklart om behandling av nakkeskjevhet hos spedbarn har effekt Ny rapport
10.07.2009 Speil, speil på veggen der … Internasjonalt
08.07.2009 Usikkert om tvangsbehandling av heroinavhengige har effekt Ny rapport
25.06.2009 Samarbeid viktig for at multidosesystem skal fungere Ny rapport
25.06.2009 ..med pasientens øyne.. - sluttrapport Ny rapport
25.06.2009 Spedbarnskolikk - er det noe som hjelper? Ny rapport
24.06.2009 Rehabilitering: Nytt spørreskjema for måling av brukererfaringer Brukerundersøkelser
18.06.2009 Gruppeaktivitet kan bedre eldres sosiale deltakelse Ny rapport
11.06.2009 Ti pasientråd på ti ulike språk Pasientsikkerhet
20.05.2009 Hjemlig preg er bra for mennesker med demens Ny rapport
20.05.2009 Uvisst om influensavaksine virker Ny rapport
19.05.2009 - Langt unna er et sted som ikke fins lenger Campbell Colloquium 2009
06.05.2009 Vagt om pasientsikkerhet i norsk helserett Pasientsikkerhet
04.05.2009 Få forskjeller mellom eldre og nyere antipsykotika Ny rapport
30.04.2009 Psykoterapi hjelper mot depresjon Ny rapport
27.04.2009 Mindre støl med tøyning etter trening Ny studie
23.04.2009 Omskjæring av menn forebygger hiv Omtale av Cochrane-oversikt
23.04.2009 Etterutdanning kan forbedre helsetjenesten Omtale av Cochrane-oversikt
16.04.2009 Individuell plan styrker samhandling Rapport i samarbeid med Helsedirektoratet
02.04.2009 Høy kostnad for utsatt forverring av brystkreft Ny rapport
02.04.2009 Misoprostol effektivt for igangsetting av fødsel Ny rapport
01.04.2009 Kjønnsdelt rusbehandling kan gi bedre resultater Notat
31.03.2009 Trening på modeller og simulatorer kan øke ferdighetene hos kirurger Ny rapport
13.03.2009 Pasientene vil tilbake i arbeid Seminar om rehabilitering
11.03.2009 Trening og kognitiv terapi kan hjelpe brystkreftpasienter Ny rapport
02.03.2009 Noen helsetjenester i apotek kan gi effekt Notat
17.02.2009 Vaksiner for barn er trygge og redder liv Internasjonalt
17.02.2009 Kombinasjonsbehandling reduserer tilbakefall av forstadium til kreft i brystkjertelvevet Omtale av Cochrane-oversikt
05.02.2009 Opplæringstiltak i sykehjem gir bedre pleie ved livets slutt Ny rapport
29.01.2009 Psykisk helsevern: Brukerne litt mindre fornøyd med poliklinikkene Ny rapport
05.01.2009 Kompresjonsstrømper beskytter mot blodpropp Ny rapport
19.12.2008 Ny metode for å måle erfaringer med legevakt PasOpp
18.12.2008 Medisiner forebygger hjerte- og karsykdom Nye rapporter
11.12.2008 Screening med avføringsprøve kan avdekke tykk- og endetarmskreft Ny rapport
08.12.2008 Usikkert om figurforming med ultralyd er trygt og virksomt Nytt notat
25.11.2008 Røyking kan påvirke behandling av tannkjøttbetennelse Ny rapport
13.11.2008 Intensive treningsprogram for hjerneskadde barn er dårlig dokumentert Ny rapport
10.11.2008 Ikke dokumentert forskjell i effekt mellom ulike ARB Ny rapport
28.10.2008 Usikker effekt av psykososiale behandlingstiltak ved dobbeldiagnose Ny rapport
01.10.2008 HPV: Moralske utfordringer bør være del av beslutningsgrunnlaget Ny rapport
18.09.2008 Immunmodulerende behandling med IVIG gir effekt på noen nevrologiske sykdommer Ny rapport
12.09.2008 Ingen pålitelig effekt av rusforebyggingsmetoden Narconon Nytt notat
04.09.2008 Kan måle brukererfaringer innen fødselsomsorgen Nytt notat
12.06.2008 Ingen tilleggseffekt av flere ultralydundersøkelser for gravide Ny rapport
12.06.2008 KOLS-pasienter uten alvorlig oksygenmangel kan ha nytte av oksygenbehandling Ny rapport
30.05.2008 Lett tilgang til angrepille påvirker ikke antall uønskede svangerskap Ny rapport
16.05.2008 Usikkert om cetuximab er kostnadseffektivt ved tykk- og endetarmskreft Ny rapport
08.05.2008 Lite kunnskap om kondomtiltak rettet mot unge menn Ny rapport
15.04.2008 Ti gode brukerråd for pasientsikkerhet Om Kunnskapssenteret
09.04.2008 Etterlyser rammeverk for utvikling av kvalitetsindikatorer Ny rapport
27.03.2008 Lite kunnskap om effekt av helsefremmende tiltak Ny rapport
13.03.2008 NPR-data må kvalitetssikres før volumindikatorer kan utvikles Notat
14.02.2008 Enkle gentester kan avdekke særnorsk kreftrisiko Ny rapport
21.01.2008 Utfordring å kartlegge dobbeldiagnose Ny rapport
17.01.2008 Foreslår pilotprosjekt for utvikling av kvalitetsindikatorer Ny rapport
17.01.2008 Psykiatriske pasienter nyter godt av samhandling Ny rapport
13.12.2007 Usikkert om bevacizumab ved tykk- og endetarmskreft er kostnadseffektivt Ny rapport
29.11.2007 Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i somatiske sykehus Ny rapport
26.11.2007 Stein til byrden når legen reiser tvil om sykdommen Ny rapport
01.11.2007 Behandlingslinjer savner grunnlag i forskning Notat
01.11.2007 Usikker effekt av internettbasert terapi mot angst og depresjon Notat
18.10.2007 Helseeffekter av omgivelser kan måles Ny rapport
20.09.2007 Uklart om kognitiv atferdsterapi virker på menn som er voldelige mot sin kvinnelige partner Ny rapport
13.09.2007 Somatiske sykehus får gode tilbakemeldinger fra pasientene Ny rapport
06.09.2007 Vanskelig å redusere røyking i grupper med lav sosial status Ny rapport
23.08.2007 Vet lite om risiko ved ny prøverørsmetode Ny rapport
20.08.2007 Sykehusledelse på uvisst grunnlag Ny rapport
05.07.2007 Spørreskjema for pasienterfaringer i Norden testet PasOpp
21.06.2007 TNF-hemmere kostnadseffektivt ved revmatisme – etter hvert Ny rapport
21.06.2007 Antidepressive legemidler: Kun små forskjeller i effekt og bivirkninger avdekket Ny rapport
12.06.2007 Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV) – Fortsatt ubesvarte spørsmål Ny rapport
07.06.2007 God effekt av TNF-hemmere ved behandling av revmatisme Ny rapport
04.06.2007 Debriefing etter kriser og ulykker hjelper ikke Ny rapport
24.05.2007 TNF-hemmere hjelper mot psoriasis, men langtidsvirkningene er ukjente Ny rapport
16.05.2007 WHO-retningslinjer lite forskningsbaserte Ny rapport
18.04.2007 Psykisk helsevern: Brukere middels fornøyd med tjenesten ved døgnenheter PasOpp
16.04.2007 Liten effekt av mammografiscreening for kvinner i 40-årene Ny rapport
12.04.2007 HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft kan lønne seg Ny rapport
29.03.2007 Øving gjer meister på enkelte felt Ny rapport
29.03.2007 Anbefalinger for retningslinjer Ny rapport
08.03.2007 Pasientenes vurderinger av sykehuset påvirkes av mange faktorer Ny studie
22.02.2007 Nyttig test for livmorhalskreft Notat
08.02.2007 Spørreskjema for barneavdelinger er velegnet PasOpp
08.02.2007 Ufrivillig barnløse menn og assistert befruktning Ny rapport
25.01.2007 Effektive vaksiner for å forebygge livmorhalskreft Ny rapport
25.01.2007 Uviss nytte av benzodiazepiner Ny rapport
25.01.2007 Stort behov for forsking om å førebyggje sjølvmord Ny rapport
11.01.2007 Folat kan være nyttig supplement mot depresjon Notat
11.01.2007 Effektiv og sikker migrenemedisin Ny rapport
11.01.2007 Vanskelig å måle brukererfaringer innen avhengighetsbehandling Notat
11.01.2007 Pasientsikkerhet – kunnskap eller kampanje? Ny rapport
14.12.2006 Sosiale ulikheter i sykelighet hos barn Ny rapport
14.12.2006 Diagnostisering av kreft Notat
14.12.2006 Kva hjelp flyktningar med alvorlege psykiske lidingar? Ny rapport
14.12.2006 Ukjent nytte av tidligtiltak for små barns psykiske helse Ny rapport
14.12.2006 Vet ikke om ISO-sertifisering bedrer sykehus Ny rapport
30.11.2006 Eldre kan klare seg lenger heime Ny rapport
16.11.2006 Å førebyggje sjølvmord – nyttige tiltak finst Ny rapport
16.11.2006 Ensidig koklea-implantat hos voksne kan være kostnadseffektivt Ny rapport
16.11.2006 Vet ikke hvor mange som har nytte av koklea-implantat Ny rapport
02.11.2006 Protonterapi – betre forsking trengs Ny rapport
02.11.2006 Uvisst om behandling i nærmiljø virker bedre Ny rapport
19.10.2006 Vet lite om nytten av selvhjelpsgrupper Ny rapport
19.10.2006 Alle ungkarer er ugifte menn (p<0,05) Ny rapport
19.10.2006 Ergoterapi kan gjøre slagrammede mer selvhjulpne Omtale av Cochrane-oversikt
16.10.2006 Møtet med legevakten - gode målinger mulig Ny rapport
13.10.2006 Håp for alkoholavhengige Omtale av oversikt
05.10.2006 Psykososiale tiltak ved katastrofer og store ulukker Ny rapport
05.10.2006 Uvisst hvordan premature barn bør følges opp Ny rapport
27.09.2006 Fastlegene vurderer kvaliteten ved de distriktspsykiatriske sentrene Ny rapport
25.09.2006 Metadon reduserer opiatbruk Ny rapport
07.09.2006 Arbeid for sosialhjelp: Det virker i USA, men det er alt vi vet Ny rapport
06.09.2006 Fysisk aktivitet kan hjelpe noe mot angst og depresjon Omtale av Campbell-oversikt
24.08.2006 Amalgamfyllinger ikke roten til alt ondt Ny rapport
24.08.2006 Robotassistert kirurgi ved prostatakreft Notat
16.08.2006 Herceptin i tidlig fase av brystkreft er god ressursbruk Ny studie
09.08.2006 Oversikt over metodestudier Ny rapport
08.08.2006 Gruppe B-streptokokker: - Behov for mer forskning Ny studie
24.07.2006 Lite pålitelig forskning om brukermedvirkning Omtale av Campbell-oversikt
18.07.2006 TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer Ny rapport
28.06.2006 Jordmorstyrte fødestuer Ny rapport
28.06.2006 Ny metode kan redusere hjerteflimmer Ny rapport
22.06.2006 Utvikling av kvalitetsindikatorer for psykisk helsetjeneste Notat
19.06.2006 Nytt instrument for å måle kvalitet ved DPS Ny rapport
14.06.2006 Protonpumpehemjarar best mot alvorleg halsbrann Notat
09.06.2006 Kronisk utmattelsessyndrom må takast på alvor Ny rapport
01.06.2006 Måling av brukererfaringer innen psykisk helsevern Ny studie
01.06.2006 Arbeid for sosialhjelp – nytter det? Notat
10.05.2006 Ligger Norge etter i å ta i bruk ny kreftbehandling? Ny rapport
03.05.2006 Demens - meir kunnskap gir betre pleie Ny rapport
02.05.2006 Samordnet behandling best ved langvarig smerte Ny rapport
25.04.2006 Referanseprising kan gi mer rasjonell bruk av legemidler Omtale av Cochrane-oversikt
25.04.2006 Sykehusenes barneavdelinger får gode tilbakemeldinger PasOpp
05.04.2006 Jobbtilfredshet kan variere med arbeidskultur i sykehus Ny studie
05.04.2006 Smittsomme sjukdommar - kva hindrar smitte? Ny rapport
23.03.2006 Bruken av tiazid har auka Nytt notat
23.03.2006 Herceptin hindrar tidleg tilbakefall av brystkreft Ny rapport
15.12.2005 Lindring av kreftsmerter - et forsømt forskningsfelt Ny rapport
08.12.2005 Snus på svensk farligere enn på norsk Ny rapport
07.12.2005 Metodar for å finne utviklingsavvik hjå barn Ny rapport
11.11.2005 Hva er best i test ved allergi? Notat
10.11.2005 Omstridte tvangsmetoder – ingen dokumentert effekt Nytt notat
07.11.2005 Svenskene lever lenger enn oss Ny rapport
07.11.2005 Sikre data må til før dødelighet kan bli kvalitetsindikator Ny rapport
27.10.2005 ”Kengurumetoden” er god for nyfødte Notat
29.09.2005 Trygt for spedbarn å sove i mors seng? Ny rapport
28.08.2005 Lovende blodkreftbehandling, men usikker nytte for pasienten Notat
13.07.2005 Helsetjenester for personer med psykiske lidelser – hvordan måles kvaliteten i andre land? Nytt notat
04.07.2005 Er snus farlig for helsen? Ny rapport
02.05.2005 Kan skoleprogram påvirke kunnskap om og holdninger til psykisk helse blant unge? Ny rapport
18.04.2005 Sentralstimulerende midler for voksne med ADHD Ny rapport
28.01.2005 Vaksine er best, men tablettkur kan bremse alvorlig influensasmitte Ny rapport
24.01.2005 Brukerne er tilfredse med poliklinikkene i psykisk helsevern PasOpp
14.01.2005 Finnes det hjelp for restenose? Ny rapport
10.01.2005 Psykoterapi kan bedre spiseforstyrrelser Ny rapport
05.01.2005 Pasientene er godt fornøyde med poliklinikkene PasOpp
29.11.2004 Ingen enkel oppskrift mot røyking blant barn og unge Ny rapport
29.11.2004 Langt fram til fem om dagen Ny rapport
16.11.2004 Kan man identifisere personer med behov for psykiatrisk hjelp blant asylsøkere? Ny rapport
21.10.2004 God effekt av øvelsesbehandling, laser og TENS ved kneleddsartrose Ny rapport
06.03.2004 Helseprofil for barn og unge i Akershus lagt ut på nettet Nye rapporter