Nyheter

DatoArtikkelnavn
Brukerens egne mål er viktige for oppnå mer delaktighet
Oppdager kritisk forverring tidlig med systematisk observasjon
Flere dårlige pasienterfaringer i Norge enn i andre land
Kreftpasientene mer fornøyde med ventetiden enn før
Hvordan benyttes resultatene fra brukererfaringsundersøkelser?
Lengre liv med færre legemidler?
Tiltak for oppfølging av lungefunksjon ved traumatisk høy ryggmargsskade
Nytt hjelpemiddel for bedre pasientopplevelser
Ny publikasjon om læringsnettverk for eldre og kronisk syke
Kommuner sliter med mange reinnleggelser i sykehus
Kognitiv atferdsterapi trolig litt bedre enn annen psykoterapi for voksne personer med bulimi
Personellets trivsel kan påvirke pasientsikkerheten
Store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene
Noe økning av fysisk aktivitet med kognitiv terapi
Tiltak mot villet egenskade kan ha effekt
Riktig madrass kan redusere trykksår
Positiv effekt av intravenøs trombolyse gitt 3 til 4,5 timer etter slag
Best erfaringer med personalet
Tiltak for barn og unge hjelper mot overvekt og fedme
Få studier om tidlig samtale med gravide om levevaner
(http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter)