Prosjekter

Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt
FS datainnsamling for PasOpp 2015
Effekter av gruppetiltak for barn og ungdom som opplever samlivsbrudd mellom foreldrene
Effekt av pasienter/brukere som endringsagenter for endring av profesjonell praksis i helsetjenesten
Diagnostikk av trisomi 21, 18 og 13 og diagnostikk av kjønn fra foster basert på blodprøve fra den gravide
Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade
Effekt av manuelle intervensjoner for behandling av spedbarn med nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser (KISS)
Effekt av tidlig samtale om sunne levevaner med gravide
Effekt av ulike former for organisering av habilitering- og rehabiliteringstjenester i kommunen til brukere med nevrologiske tilstander
Prognose og oppfølging av ekstremt premature barn
Effekt av fysisk aktivitet og trening for personer med kreft
Effekten av forebyggingstiltak mot demens
Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Måling av pasienterfaringer på sengepostnivå, Helse Møre og Romsdal HF
Pasienterfaringer på sengepostnivå på Lovisenberg
Bruk av MRI ved diagnostikk av arvelig mamma med BRCA genfeil
Legemidler til bruk ved metastaserende prostatakreft
Legemidler ved multippel sklerose
Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt innen samhandling
FS datainnsamling for Døgnsomatikk PasOpp 2014
(http://www.kunnskapssenteret.no/Prosjekter)