Prosjekter

Effekt av legevaktlegens tilstedeværelse på skadested ved akutte, tidskritiske situasjoner
Effekt av Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov
Overvåket inntak av legemidler i legemiddelassistert rehabilitering
Bruk av biologiske tester i oppfølging av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering
Kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for personer med bulimi
Kjeveortopedi hos barn og unge; en oversikt over systematiske oversikter
Trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag
Sammenhengen mellom pasientvolum og kvalitet for karkirurgi
Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt
FS datainnsamling for PasOpp 2015
Effekter av gruppetiltak for barn og ungdom som opplever samlivsbrudd mellom foreldrene
Effekt av pasienter/brukere som endringsagenter for endring av profesjonell praksis i helsetjenesten
Diagnostikk av trisomi 21, 18 og 13 og diagnostikk av kjønn fra foster basert på blodprøve fra den gravide
Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade
Effekt av manuelle intervensjoner for behandling av spedbarn med nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser (KISS)
Effekt av tidlig samtale om sunne levevaner med gravide
Effekt av ulike former for organisering av habilitering- og rehabiliteringstjenester i kommunen til brukere med nevrologiske tilstander
Prognose og oppfølging av ekstremt premature barn
Effekt av fysisk aktivitet og trening for personer med kreft
Effekten av forebyggingstiltak mot demens
(http://www.kunnskapssenteret.no/Prosjekter)