Prosjekter

Prosjektplan for kunnskapsoppsummering om effekt av tiltak for å følge opp lungefunksjon hos pasienter med traumatisk høy ryggmargsskade
Effekter av å samorganisere fastleger med andre primærhelsetjenestetilbud
The consequences of concurrent use of benzodiazepine for people in opioid maintenance treatment
Tiltak som har til hensikt å føre til likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrere
TRANSFER rammeverk
Effekten av høy andel ufaglærte helsepersonell på kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene
The effect of interventions for children (0 to 18 years) who have experienced violence in close relationships; an umbrella review protocol
Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet
Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved systemisk sklerose
Commonwealth Funds undersøkelse i 2016. Komparativ undersøkelse i den generelle befolkningen
Effekt av legevaktlegens tilstedeværelse på skadested ved akutte, tidskritiske situasjoner
Effekt av Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov
Overvåket inntak av legemidler i legemiddelassistert rehabilitering
Bruk av biologiske tester i oppfølging av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering
Kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for personer med bulimi
Kjeveortopedi hos barn og unge; en oversikt over systematiske oversikter
Sammenhengen mellom pasientvolum og kvalitet for karkirurgi
Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt
FS datainnsamling for PasOpp 2015
Effekt av pasienter/brukere som endringsagenter for endring av profesjonell praksis i helsetjenesten
(http://www.kunnskapssenteret.no/Prosjekter)