Prosjekter

FS datainnsamling for Døgnsomatikk PasOpp 2014
Datainnsamling for brukererfaringer med fastleger 2014
Pasientrapporterte data i Barnediabetesregisteret
Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer på sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte
Metodevurdering av influensavaksine til barn
Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 år
Nasjonale kreftforløpspakker: Spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastleger.
Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere
Effekt av kognitive terapier for å endre levevaner relatert til fysisk inaktivitet, usunt kosthold, og bruk av tobakk og alkohol
Alternativer for helplasma for transfusjon til pasienter
Implementering av retningslinjer
Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser − en systematisk oversikt
Overlevelsesbaserte kvalitetsindikatorer for sykehus
Utvikling av verktøy for måling av brukererfaringer med kommunale helse- og omsorgstjenester (PasOppKHOT)
Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for innsatsområder og tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet
Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner
Landsdekkende undersøkelse av pasienterfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern
Pasienterfaringer med tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2014
Nasjonalt system for innføring av nye, kostbare behandlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten.
Utvikling og testing av 1−3 generiske spørsmål om brukeropplevd kvalitet
(http://www.kunnskapssenteret.no/Prosjekter)