Prosjekter

Behandling og oppfølging av gravide kvinner med spiseforstyrrelser
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) – til pasienter med multippel sklerose (MS)
Måling av pasienterfaringer på sengepostnivå, Helse Møre og Romsdal HF
Pasienterfaringer på sengepostnivå på Lovisenberg
Bruk av MRI ved diagnostikk av arvelig mamma med BRCA genfeil
Legemidler til bruk ved metastaserende prostatakreft
Legemidler ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom
Legemidler ved multippel sklerose
Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt innen samhandling
FS datainnsamling for Døgnsomatikk PasOpp 2014
Datainnsamling for brukererfaringer med fastleger 2014
Pasientrapporterte data i Barnediabetesregisteret
Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer på sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte
Metodevurdering av influensavaksine til barn
Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 år
Nasjonale kreftforløpspakker: Spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastleger.
Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere
Effekt av kognitive terapier for å endre levevaner relatert til fysisk inaktivitet, usunt kosthold, og bruk av tobakk
Implementering av retningslinjer
Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser − en systematisk oversikt
(http://www.kunnskapssenteret.no/Prosjekter)