Hopp til innhold

Pågående prosjekter


Du er her: Forsiden » Prosjekter Utskrift
Tema
Seksjon i Kunnskapssenteret
PROSJEKTNAVN OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER PLANLAGT FERDIGSTILT
SPESI 2, Automatisert overvåkning av blodbaneinfeksjoner assosiert med sentrale venekateter

2. halvår 2013
Hyperbar oksygenbehandling Helse Bergen HF

Vigdis Lauvrak

1. halvår 2014
The effect of parenting and child-centred interventions for children with incarcerated parents Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)

Wendy Nilsen

1. halvår 2014
The effect of psychosocial interventions aimed at preventing and treating depression and anxiety among at-risk children and youth and their families Barne- ungdoms- og familieetaten

Heather Menzies Munthe-Kaas

1. halvår 2014
Alternativer for helplasma for transfusjon til pasienter Bestillerforum RHF (v/ arbeidsgruppen for utredning av alternativer for helplasmatransfusjon)

Katrine Bjørnebek Frønsdal

2. halvår 2014
Aminoglycosider ved alvorlig sepsis Helsedirektoratet

Ingvil Sæterdal

2. halvår 2014
Befolkningsundersøkinga «Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014» Kunnskapssenteret

Mona Haugum

2. halvår 2014
Behandling av overvekt og fedme hos barn og unge Oslo universitetssykehus, Barneklinikken, Sosialpediatrisk seksjon, Magnhild P Kolsgaard og Norunn Vetlesand Ålesund sykehus, barnelege Bjørn Magne Jåtun

Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas

2. halvår 2014
Commonwealth Funds internasjonale undersøkelse av helsetjenester for eldre voksne Kunnskapssenteret

Kjersti Eeg Skudal

2. halvår 2014
Datainnsamling for brukererfaringer med fastleger Kunnskapssenteret

Tomislav Dimoski

2. halvår 2014
Educational meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes The Cochrane Collaboration

Louise Forsetlund

2. halvår 2014
Effect of early, brief computerized interventions on risky alcohol use and risky cannabis use among young people

2. halvår 2014
Effekt av arbeidsmarkedstiltak basert på "place then train" på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Vegard Strøm

2. halvår 2014
Effekt av ikke-medikamentelle behandlingsformer for personer med demens Helsedirektoratet

Kristin Thuve Dahm

2. halvår 2014
Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til fysisk aktivitet, ernæring, tobakk og alkohol. Helsedirektoratet

Hilde Strømme

2. halvår 2014
Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak til fysisk aktivitet i kombinasjon med en eller flere typer av levevaner Helsedirektoratet

Astrid Austvoll-Dahlgren

2. halvår 2014
Effekter av lokale akutte døgnplasser sammenlignet med innleggelse i sykehus på pasientutfall, forbruk av andre helsetjenester og kostnader Norsk forening for allmennmedisin

Louise Forsetlund

2. halvår 2014
Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdom Helsedirektoratet

Eva Marie-Louise Denison

2. halvår 2014
Effekter knyttet til offentliggjøring av kvalitetsindikatorer – en kritisk evaluering av den empiriske forskningen Kunnskapssenteret2. halvår 2014
Elektrosjokkbehandling for depresjon Helsedirektoratet

Kari Ann Leiknes

2. halvår 2014
EviCare – Evidence-based care processes: Integrating knowledge in clinical information systems Sykehuset Innlandet HF

Øystein Eiring

2. halvår 2014
FS datainnsamling for DIABNOR Kunnskapssenteret

Tomislav Dimoski

2. halvår 2014
Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre Kunnskapssenteret

Ingeborg Strømseng Sjetne

2. halvår 2014
Fosterdiagnostikk basert på analyse av fritt foster DNA i den gravides blod - del 1 Helsedirektoratet

Helene Arentz-Hansen

2. halvår 2014
Kognitiv screening ved førerkortvurdering Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelinga ved Silje Nødtvedt, spesialergoterapeut

Geir Smedslund

2. halvår 2014
Nasjonale kvalitetsindikatorer i pleie og omsorgstjenestene Helsedirektoratet

Anders Vege

2. halvår 2014
Oppfølgingsintervju per telefon ved storskalaundersøkelse - erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret Kunnskapssenteret

Hilde Hestad Iversen

2. halvår 2014
Pasienterfaringsundersøkelse - fastleger Olaf Holmboe

2. halvår 2014
Pasienterfaringsundersøkelse - innleggelser ved somatiske sykehus i 2013 Helsedirektoratet

Anne Mette Bjerkan

2. halvår 2014
Project plan for health technology assessment regarding expansion of current HPV vaccination strategy to include 12 year old boys and catch-up vaccination of both girls and boys FHI Folkehelseinstituttet

Ingvil Sæterdal2. halvår 2014
Prosjektplan for Metodevarsling – som del av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet

Vigdis Lauvrak

2. halvår 2014
Prosjektplan for RhD-typing av fosteret basert på fritt foster- DNA i den gravides blod Bestillerforum RHF gjennom Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Helene Arentz-Hansen

2. halvår 2014
Støtte til bruk av forskningsbasert kunnskap (SURE) for helsepolitiske beslutningstakere i Afrika Andrew David Oxman

2. halvår 2014
Utvikling av spørreskjema om brukererfaringer med samhandling Kunnskapssenteret

Anne Mette Bjerkan

2. halvår 2014
Validering av dødelighetsdata Helsedirektoratet

Jon Helgeland

2. halvår 2014
ARCADE Andrew David Oxman

1. halvår 2015
Dentale komposittmaterialer; trygghet og holdbarhet Helsedirektoratet

Vegard Strøm

1. halvår 2015
Effekt av smitteverntiltak rettet mot barnehager og skoler Nasjonalt folkehelseinstitutt

Ingeborg Beate Lidal

1. halvår 2015
Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 år Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Nora Blaasvær

1. halvår 2015
Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser-en systematisk oversikt Norsk Revmatikerforbund

Hilde Tinderholt Myrhaug

1. halvår 2015
Effekt av uregistrert bruk av lavdose naltrekson (LDN) MS-forbundet

Tove Ringerike

1. halvår 2015
European Union joint action on patient safety and quality of care Helse- og omsorgsdepartementet

Anja Schou Lindman

1. halvår 2015
FS datainnsamling for Døgnsomatikk PasOpp 2013 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og deltakende HF (Helseforetak)

Tomislav Dimoski

1. halvår 2015
Implementering av retningslinjer Helsedirektoratet

Signe Agnes Flottorp

1. halvår 2015
Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner Helsedirektoratet

Kjersti Eeg Skudal

1. halvår 2015
Landsdekkende undersøkelse av pasienterfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern Helsedirektoratet

Johanne Gran Kjøllesdal

1. halvår 2015
Metodevurdering av influensavaksine til barn FHI Folkehelseinstituttet

Ingvil Sæterdal

1. halvår 2015
The association between the use of benzodiazepine derivatives and benzodiazepine related drugs and mortality Statens legemiddelverk

Elisabeth Couto

1. halvår 2015
Adopting hospital-based HTA in Europe (AdHopHTA) European Commission

Brynjar Fure

2. halvår 2015
Analysemetoder for tolkning av endringer i prioritering i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet

Lise Lund Håheim

2. halvår 2015
DECIDE Andrew David Oxman

2. halvår 2015
Diabetes-Norge 2010. DiabNOR Kunnskapssenteret

Lise Lund Håheim

2. halvår 2015
GREAT Implementation tools Claire Glenton

2. halvår 2015
Nasjonale kreftforløpspakker: Spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastleger. Helsedirektoratet

Hilde Hestad Iversen

2. halvår 2015
Pasienterfaringer med tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2014 Helsedirektoratet

Mona Haugum

2. halvår 2015
Prosjektplan for bruk av strukturerte skjema i diabeteskontrollen i primærhelsetjenesten Norsk forening for allmennmedisin

Lillebeth Larun

2. halvår 2015
Skilled Attendants at Every Birth: Essential requirements for delivery of basic obstetric emergency care Forskningsrådet

Atle Fretheim

2. halvår 2015
Utvikling og testing av 1-3 generiske spørsmål om brukeropplevd kvalitet Kunnskapssenteret

Øyvind Andresen Bjertnæs

2. halvår 2015
Veiledning av nettverk for kvalitetsforbedring i Lofoten Nordlandssykehuset HF

Anders Vege

2. halvår 2015
Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for innsatsområder og tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet Helse Vest RHF

Hilde H. Holte

1. halvår 2016
Utvikling av verktøy for måling av brukererfaringer med kommunale helse- og omsorgstjenester (PasOppKHOT) Kunnskapssenteret

Ingeborg Strømseng Sjetne

1. halvår 2016
Medical Subject Headings (MeSH) oversatt til norsk Kunnskapssenteret

Sigrun Espelien Aasen

2. halvår 2016
SIHCLIC Andrew David Oxman

2. halvår 2017
Bidrag til studieprogram/planutvikling i universitets- og høgskolesektoren Gro Jamtvedt

Løpende prosjekt
Brukermedvirkning: Oppdatering av Cochrane-oversikt Atle Fretheim

Løpende prosjekt
Cochrane Collaboration CAM Field: Resource for research

Løpende prosjekt
Den norske delen av det nordiske Cochranesenteret Claire Glenton

Løpende prosjekt
European Observatory Health Systems Policy Monitor Ingrid Sperre Saunes

Løpende prosjekt
European Observatory HiT Ånen Ringard

Løpende prosjekt
Formidling av internasjonale oversikter Atle Fretheim

Løpende prosjekt
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) Gunn Elisabeth Vist

Løpende prosjekt
Helseøkonomisk metodeutvikling Jan Abel Olsen

Løpende prosjekt
Internasjonal helse – fremme samarbeid med institusjoner Atle Fretheim

Løpende prosjekt
Koordinering av indikatorer til OECD og NOMESCO Helsedirektoratet

Sahar Hassani

Løpende prosjekt
Kurs i SPC og EpiData Analysis Kunnskapssenteret

Løpende prosjekt
LayVac- program for lekfolk som helsearbeidere Forskningsrådet

Simon Lewin

Løpende prosjekt
Lyst på livet – Prosjektplan for spredning Trulte Konsmo

Løpende prosjekt
MedNytt – vurderinger av nye medisinske metoder Helene Arentz-Hansen

Løpende prosjekt
Meldesystem organer for transplantasjon Helsedirektoratet

Øystein Flesland

Løpende prosjekt
Metodeutvikling Kunnskapssenteret

Hilde Hestad Iversen

Løpende prosjekt
Mini-metodevurdering Helene Arentz-Hansen

Løpende prosjekt
Norad/UD - støtte i deres arbeid Atle Fretheim

Løpende prosjekt
Nordisk samarbeid innen pasientsikkerhet Helsedirektoratet

Anne Karin Lindahl

Løpende prosjekt
Oppdatering av kvalitetsindikatorer og volumtall for Fritt sykehusvalg HelsedirektoratetLøpende prosjekt
Overlevelsesbaserte kvalitetsindikatorer for sykehus (Gjennomføringsprosjektet) Anja Schou Lindman

Løpende prosjekt
Prosedyreprosjektet Karin Borgen

Løpende prosjekt
Psykometrisk vurdering Helsedirektoratet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Kari Ann Leiknes

Løpende prosjekt
Sammenlignende helsetjenesteanalyser Anne Karin Lindahl

Løpende prosjekt
Systematiske oversikter over effekter av legemiddelpolitiske tiltak Andrew David Oxman

Løpende prosjekt
The Cochrane Collaboration - EPOC norsk satellitt Andrew David Oxman

Løpende prosjekt
The Cochrane Collaboration - metodegruppe Andrew David Oxman

Løpende prosjekt
Tiltak for å forhindre frafall innen rusbehandling Oslo universitetssykehus HF

Therese Kristine Dalsbø

Løpende prosjekt
Undervisning av lærere i universitets- og høgskolesektoren Gro JamtvedtLøpende prosjekt
Undervisning ved grunn-, etter- og videreutdanninger i kunnskapshåndtering Gro Jamtvedt

Løpende prosjekt
Utvikling av undervisningsmateriell Gro JamtvedtLøpende prosjekt
Effekt av abdominal aorta aneurisme populasjonsscreening (EU Joint Action 1) Katrine Bjørnebek Frønsdal

Ikke i gang ennå
Effekt av befolkningsrettede smitteverntiltak FHI Folkehelseinstituttet

Ingeborg Beate Lidal

Ikke i gang ennå
HbA1c for diagnostisering av diabetes Katrine Bjørnebek Frønsdal

Ikke i gang ennå
Konservativ behandling for pasienter med knearthrose Gunhild Hagen

Signe Agnes Flottorp

Ikke i gang ennå