Prosjekter

Effekt av motiverende intervju på arbeidsdeltakelse og arbeidshindrende faktorer for personer i yrkesaktiv alder som ikke er i arbeid
Effekt av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressiva alene eller antidepressiva i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer
Effekt av nedtrapping av metadon/buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering
Prosjektplan for Effekt av tiltak for å redusere bostedsløshet og øke bolig-stabilitet blant personer uten fast bosted
Tiltak ved synsfeltutfall etter hjerneslag
Effekt av delt bosted for barn
Prosjektplan for kunnskapsoppsummering om effekt av tiltak for å følge opp lungefunksjon hos pasienter med traumatisk høy ryggmargsskade
Effekter av å samorganisere fastleger med andre primærhelsetjenestetilbud
The consequences of concurrent use of benzodiazepine for people in opioid maintenance treatment
Tiltak som har til hensikt å føre til likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrere
TRANSFER rammeverk
The effect of interventions for children (0 to 18 years) who have experienced violence in close relationships; an umbrella review protocol
Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet
Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved systemisk sklerose
Commonwealth Funds undersøkelse i 2016. Komparativ undersøkelse i den generelle befolkningen
Effekt av legevaktlegens tilstedeværelse på skadested ved akutte, tidskritiske situasjoner
Overvåket inntak av legemidler i legemiddelassistert rehabilitering
Bruk av biologiske tester i oppfølging av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering
Kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for personer med bulimi
Kjeveortopedi hos barn og unge; en oversikt over systematiske oversikter
(http://www.kunnskapssenteret.no/Prosjekter)