Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2012 Tverrfaglig læringsnettverk, kvalitetsforbedring av legemiddelbehandling i sykehjem i Porsgrunn og Skien Notat
2012 Kommunikasjon med pasienter og pårørende i etterkant av uønskede hendelser. Systematisk litteratursøk med sortering
2012 Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Systematisk oversikt
2012 Effekter av ulike organiseringstiltak for tjenester innen psykisk helsevern Systematisk oversikt
2012 Helsepersonell som har vært involvert i uønskede hendelser Notat
2012 Systematic mapping of research on voluntary mentoring programs for adults Systematisk litteratursøk med sortering
2012 Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og HTA-rapporter publisert i 2011 Notat
2012 Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2012: en undersøkelse med basis i GallupPanelet Notat
2012 Politiråd og lignende tiltak for å forebygge kriminalitet Litteratursøk
2012 Forebygging av risikofylt alkoholbruk og cannabisbruk hos ungdom og unge voksne Systematisk litteratursøk med sortering
2012 Forebygging av fotballvold Systematisk litteratursøk med sortering
2012 Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet Notat
2012 Pemetrexed as maintenance therapy for advanced, non-squamous, non-small cell lung cancer (NSCLC) HTA (metodevurdering)
2012 CT angiografi ved diagnostikk av hjernedød Hurtigoversikt
2012 Familie- og nærmiljøbaserte tiltak for barn og unge med atferdsproblemer Systematisk litteratursøk med sortering
2012 Interventions for Tobacco Control in Low- and Middle-income countries: Evidence from Randomised and Quasi-randomised Studies Systematisk oversikt
2012 Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer Systematisk oversikt
2012 Reinnleggelser av eldre i Norge Notat
2012 Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen Systematisk oversikt
2012 Positronemisjonstomografi (PET) i behandling og oppfølgning av kreft Systematisk litteratursøk med sortering
2012 Antibiotikabehandling av erythema migrans Hurtigoversikt
2012 Vurdering av sunitinib som andrelinjebehandling ved GIST (gastrointestinal stromal tumor) Metodevarsel
2012 Psykososiale tilleggsbehandlinger har liten eller ingen innvirkning på behandlingseffekt hos opiatavhengige i substitusjonsbehandling Notat
2012 Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006 PasOpp-rapport
2012 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater for regioner og foretak PasOpp-rapport
2012 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport
2012 Europeisk menn som har sex med menn internettundersøkelse: Norske resultater Fellesrapport med FHI
2012 Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater. PasOpp-rapport
2012 Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene.Institusjonsvise resultater. PasOpp-rapport
2012 Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontorer – et pilotprosjekt Notat