Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2012 Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet Notat
2012 Pemetrexed as maintenance therapy for advanced, non-squamous, non-small cell lung cancer (NSCLC) HTA (metodevurdering)
2012 CT angiografi ved diagnostikk av hjernedød Hurtigoversikt
2012 Familie- og nærmiljøbaserte tiltak for barn og unge med atferdsproblemer Systematisk litteratursøk med sortering
2012 Interventions for Tobacco Control in Low- and Middle-income countries: Evidence from Randomised and Quasi-randomised Studies Systematisk oversikt
2012 Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer Systematisk oversikt
2012 Reinnleggelser av eldre i Norge Notat
2012 Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen Systematisk oversikt
2012 Positronemisjonstomografi (PET) i behandling og oppfølgning av kreft Systematisk litteratursøk med sortering
2012 Antibiotikabehandling av erythema migrans Hurtigoversikt
2012 Vurdering av sunitinib som andrelinjebehandling ved GIST (gastrointestinal stromal tumor) Metodevarsel
2012 Psykososiale tilleggsbehandlinger har liten eller ingen innvirkning på behandlingseffekt hos opiatavhengige i substitusjonsbehandling Notat
2012 Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006 PasOpp-rapport
2012 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater for regioner og foretak PasOpp-rapport
2012 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport
2012 Europeisk menn som har sex med menn internettundersøkelse: Norske resultater Fellesrapport med FHI
2012 Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater. PasOpp-rapport
2012 Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene.Institusjonsvise resultater. PasOpp-rapport
2012 Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontorer – et pilotprosjekt Notat
2012 Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen Hurtigoversikt

2011

2011 Rapport for Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2010 Kartlegging
2011 Kriterier for å vurdere effekten av forebyggende tiltak Systematisk oversikt
2011 Kreftrisiko ved folsyretilskudd Systematisk oversikt
2011 Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring - en oppsummering av forskning og erfaring Systematisk oversikt
2011 Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus Systematisk oversikt
2011 Et søk etter litteratur om effekt av tidlig fysioterapi etter innsetting av hofteprotese Systematisk litteratursøk med sortering
2011 Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Systematisk oversikt
2011 Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandling Systematisk litteratursøk med sortering
2011 Hvilke virkemidler i kampanjer er mest suksessrike for å få tobakksbrukere til å slutte? Hurtigoversikt
2011 Effect of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia. Systematisk oversikt