Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type

2014

2014 S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader Metodevurdering
2014 Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommer Oversikt over systematiske oversikter
2014 Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land Intervjuundersøkelse
2014 God håndtering av alvorlige, uønskede hendelser i helsetjenesten Notat
2014 Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet Brukerundersøkelse
2014 Smitteoverføring ved akupunktur Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) Psykometrisk vurdering
2014 Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Uønskede hendelser under svangerskap, fødsel og barseltid Læringsnotat fra Meldeordningen
2014 Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark Notat
2014 Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskade Hurtigoversikt
2014 Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten Systematisk oversikt
2014 Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende Systematisk oversikt
2014 Tiltak for å forebygge og håndtere vold og aggresjon mellom ungdom og ungdomsarbeidere Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effekt av tiltak rettet mot å rekruttere fosterforeldre Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skoler Systematisk oversikt
2014 Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdom Systematisk oversikt
2014 Varmetiltak kan gi brannskade Læringsnotat fra Meldeordningen
2014 Fysisk aktivitet under strålebehandling Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013. Brukerundersøkelse
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå Brukerundersøkelse
2014 Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Systematisk oversikt
2014 Egne fengselsavdelinger for utenlandske statsborgere Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandel Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Kirurgisk behandling ved fedme Notat
2014 Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøk Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess Notat
2014 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus Brukerundersøkelse
2014 Validering av journalinformasjon med henblikk på henvisning og utskriving ved planlagt sykehusbehandling Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Rehabilitering av kvinner i fengsel Systematisk litteratursøk med sortering