Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type

2014

2014 Uønskede hendelser under svangerskap, fødsel og barseltid Læringsnotat fra Meldeordningen
2014 Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark Notat
2014 Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskade Hurtigoversikt
2014 Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten Systematisk oversikt
2014 Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende Systematisk oversikt
2014 Tiltak for å forebygge og håndtere vold og aggresjon mellom ungdom og ungdomsarbeidere Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effekt av tiltak rettet mot å rekruttere fosterforeldre Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skoler Systematisk oversikt
2014 Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdom Systematisk oversikt
2014 Varmetiltak kan gi brannskade Læringsnotat fra Meldeordningen
2014 Fysisk aktivitet under strålebehandling Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013. Brukerundersøkelse
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå Brukerundersøkelse
2014 Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Systematisk oversikt
2014 Egne fengselsavdelinger for utenlandske statsborgere Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandel Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Kirurgisk behandling ved fedme Notat
2014 Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøk Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess Notat
2014 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus Brukerundersøkelse
2014 Validering av journalinformasjon med henblikk på henvisning og utskriving ved planlagt sykehusbehandling Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Rehabilitering av kvinner i fengsel Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Legemiddelet ivakaftor for cyctisk fibrose og ordningen med individuell refusjon Notat
2014 Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder Systematisk oversikt
2014 Årsrapport 2013 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Notat
2014 Det norske helsesystemet 2013 Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Tiltak for å bedre farmasøyttjenesten Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Boligsosiale tiltak for vanskeligstilte i Norge Systematisk litteratursøk med sortering