Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type

2014

2014 Kirurgisk behandling ved fedme Notat
2014 Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøk Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess Notat
2014 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus Brukerundersøkelse
2014 Validering av journalinformasjon med henblikk på henvisning og utskriving ved planlagt sykehusbehandling Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Rehabilitering av kvinner i fengsel Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Legemiddelet ivakaftor for cyctisk fibrose og ordningen med individuell refusjon Notat
2014 Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder Systematisk oversikt
2014 Årsrapport 2013 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Notat
2014 Det norske helsesystemet 2013 Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Tiltak for å bedre farmasøyttjenesten Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Boligsosiale tiltak for vanskeligstilte i Norge Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibrose Systematisk oversikt
2014 Forebygging av ideologisk radikalisering Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Gynecological consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Systematisk oversikt
2014 Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdom Systematisk oversikt
2014 Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag Notat
2014 Nasjonale elektroniske meldeordninger i spesialisthelsetjenesten: Hvilke finnes, hvilke effekter har de, og hvordan evalueres meldeordningene? Hurtigoversikt
2014 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effect of new anti-diabetic medications in combination with metformin compared to sulfonylurea in combination with metformin in patients with type 2 diabetes Systematisk oversikt
2014 Immediate health consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Systematisk oversikt
2014 Forebygging av gjengtilknytning blant unge under soning Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd Notat
2014 Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II) Psykometrisk vurdering
2014 Effect of abdominal aortic aneurysm screening Metodevurdering
2014 Norway – Health system review Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Cost-effectiveness of a HPV-vaccination catch-up program for females aged 26 years or younger in a Norwegian setting Metodevurdering