Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type

2014

2014 Fysisk aktivitet under strålebehandling Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013. Brukerundersøkelse
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå Brukerundersøkelse
2014 Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Systematisk oversikt
2014 Egne fengselsavdelinger for utenlandske statsborgere Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandel Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Kirurgisk behandling ved fedme Notat
2014 Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøk Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess Notat
2014 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus Brukerundersøkelse
2014 Validering av journalinformasjon med henblikk på henvisning og utskriving ved planlagt sykehusbehandling Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Rehabilitering av kvinner i fengsel Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Legemiddelet ivakaftor for cyctisk fibrose og ordningen med individuell refusjon Notat
2014 Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder Systematisk oversikt
2014 Årsrapport 2013 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Notat
2014 Det norske helsesystemet 2013 Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Tiltak for å bedre farmasøyttjenesten Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Boligsosiale tiltak for vanskeligstilte i Norge Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibrose Systematisk oversikt
2014 Forebygging av ideologisk radikalisering Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Gynecological consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Systematisk oversikt
2014 Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdom Systematisk oversikt
2014 Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag Notat
2014 Nasjonale elektroniske meldeordninger i spesialisthelsetjenesten: Hvilke finnes, hvilke effekter har de, og hvordan evalueres meldeordningene? Hurtigoversikt
2014 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effect of new anti-diabetic medications in combination with metformin compared to sulfonylurea in combination with metformin in patients with type 2 diabetes Systematisk oversikt
2014 Immediate health consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Systematisk oversikt