Kommuner fra hele landet deltar i læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp.


Eldre og kronisk syke

Psyksisk helse og rus

(http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kvalitetsforbedring/pasientforlop)