Publisert   Endret

Over 200 deltakere fra Aust- og Vest-Agder var samlet til læringsnettverk for gode pasientforløp i september 2016. Fokuset er på eldre og kronisk syke, men flere kommuner sier at denne tilnærmingen vil brukes på flere brukergrupper.

Fire nye år med læringsnettverk for gode pasientforløp 

Det handler om systematisk oppfølging og la tjenestene formes sammen med den enkelte bruker med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Det nye læringsnettverket er en videreutvikling av de to nettverkene som ble gjennomført i 2014 og 2105. I Agder har 29 av de 30 kommuner og alle tre sykehusene i Sørlandet sykehus Helseforetak meldt seg på. Det gir en unik mulighet til å faktisk forbedre interne forløpsrutiner og ikke minst samarbeidet mellom kommuner og sykehus.

Utviklingen av gode pasientforløp bygger på erfaringene med Helhetlige pasientforløp i Hjemmet (HPH). Denne forløpsstrukturen er godt dokumentert gjennom Tove Røsstad sin doktorgrad. Læringsnettverket i Agder skal også se på utvikling av modell for oppfølgingsteam og i denne sammenheng er professor Anders Grimsmo med sitt forskningsteam ved NTNU i Trondheim koplet på. Grimsmo fortsetter å følge læringsnettverkene og gir sin støtte til læringsnettverkene ved å vise til det forskningsgrunnlaget som finnes for arbeidet med pasientforløp for denne pasientgruppen.

Det vil også startes opp læringsnettverk i Rogaland, Nordland, Oslo kommune og Hedmark/Oppland i løpet av høsten 2016 - våren 2017. Det er planlagt i alt 8 nye læringsnettverk i den nye 4-årsperioden. Arbeidet er finansiert av Helse og omsorgsdepartementet og eies av KS. I styringsgruppen sitter også Helsedirektoratet, FFO, Mental Helse og Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

I filmen under støtter Helseminister Bent Høie arbeidet med å spørre brukeren «Hva er viktig for deg?»

Samtale om "Hva er viktig for deg-dagen" from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

Bent Høie om "Hva er viktig for deg?" - dagen from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

 

Laeringsnettverk

 

 Figur 1: Oversikt over faser og innhold i læringsnettverket

Læringsnettverkene har som målsetting å støtte kommunene og helseforetakene i å utvikle gode pasientforløp. Kompetanse i kvalitetsforbedring er viktig for å lykkes med dette. Det er tre virkemidler for å utvikle gode pasientforløp i kommunene.

  • Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»
  • Utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» (HPH) i Trondheim/Orkdalsregionen
  • Systematisk oppfølging fra tjenesteyterne av kvaliteten på pasientforløpene, som inkluderer målinger. 
     

Hjelp til selvhjelp - hverdagsrehabilitering Bydel St. Hanshaugen

  Video

Filmen viser hvordan Bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune jobber med hverdagsrehabilitering for innbyggere i bydelen. (Filmen er lastet opp for deling etter tillatelse fra Bydel St. Haugen i Oslo kommune).

(http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kvalitetsforbedring/pasientforlop/eldre-og-kronisk-syke)