Om kvalitetsindikatorer

Et kvalitetsindikatorsystem er en av flere metoder som benyttes for å overvåke og dokumentere kvaliteten i helsetjenesten. Formålene kan være flere og prioriteres ulikt, avhengig av hvem som er målgruppen.

Myndigheter og eiere av helseinstitusjoner har forventninger om at indikatorene skal gi relevant informasjon for styring og prioritering. Ledere og helsepersonell kan benytte dem for å følge med på klinisk praksis og i sitt kvalitetsforbedringsarbeid. Publisering av kvalitetsindikatorer kan være et grunnlag for sammenlikninger av institusjonenes tjenestetilbud. I mange land vektlegges i stadig sterkere grad også betydningen av å ha åpenhet omkring institusjonenes faglige standard og resultatoppnåelse.

I Norge har helsemyndighetene lagt til grunn alle disse målsetningene for det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet for spesialisthelsetjenesten som ble innført i 2003.

Formålet med et indikatorsystem kan derfor grovt sett inndeles i fire kategorier:

  • Samfunnsmessig legitimering og kontroll: for å gi allmennheten innsikt i helse-
    tjenestens ytelser i samfunnsmessig og helsepolitisk sammenheng
  • Virksomhetsstyring: som verktøy for styring og ledelse i helsetjenesten
  • Faglig kvalitetsforbedring: som verktøy for intern kvalitetsforbedringsarbeid i
    helsetjenesten
  • Støtte til brukervalg: som informasjonskilde for pasienter og helsepersonell i forbindelse med vurderinger av kvalitetsforskjeller mellom virksomheter og valg av tjenestested

Kontaktperson: Jon Helgeland

Les mer:

Hva kjennetegner gode kvalitetsindikatorer?

Hvor kan jeg finne gode kvalitetsindikatorer?

Videre lesing:

Smith P, Mossialos E, Papanicolas I. Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2008

Mainz J., Bartels P.D., Pedersen K.M., Rohde P., Krøll V. Kvalitetsudvikling i praksis. Munksgaard. København, 2011

Finn resultater om behandlingskvalitet i helsetjenesten

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Informasjon om behandlingskvalitet i norske sykehus på bakgrunn av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre gjøres nå åpent tilgjengelig.

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre

 

Internasjonale sammenligninger

Kunnskapssenteret leverer kvalitetsindikatorer til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). OECD har etablert prosjektet Health Care Quality Indicators, hvor formålet er å måle og sammenligne kvaliteten i helsetjenesten i ulike land. 

Resultater fra OECD

(http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kvalitetsmaling)