Mottatte forslag

Bruk vårt forslagsskjema hvis du ønsker å foreslå en aktuell problemstilling for en systematisk oppsummering av forskning. Den årlige forslagsfristen er 15. oktober.

Kunnskapssenteret vil i perioden frem til neste forslagsrunde utføre oppdrag for Nasjonalt system for innføring av nye metoder, enkelte hasteoppdrag fra Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Ser du etter forslag som er eldre enn de du finner i denne listen?

Dato Tittel/bestiller Nr. Hva finnes? Avgjørelse Status
02.10.2017 Tittel
Thomas, IKT
11.08.2017 Behov for nye retningslinjer ved stømskader
Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, Finnsnes Interkommunale Legevakt
06.06.2017 Effekten av HPV vaksine etter seksuelle overgrep for beskyttelse av underlivskreft og kondylomer
Grethe E. Johnsen, forsker, ph.d., Uni Research Helse, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
03.01.2017 Effekt av trening i varmtvannsbasseng
Kjell Maartmann-Moe, Kommunepolitiker
Formidlet eksisterende rapport på samme tema.
02.11.2016 Effekt og kostnadseffekt av protonterapi ved behandling av kreft
Ingunn Løvstad Sørensen, Kjell Magne Tveit, Helsedirektoratet/avdeling sykehustjenester
Flyttes til prioriteringsrunden for 2018.
26.10.2016 Tarmkreftscreening - effekt og kostnadseffekt ved ulike screeningmetoder
Helsedirektoratet/Bente Bryhn og Kjell Magne Tveit, avdeling sykehustjenester
Håndteres i samarbeid med Helsedirektoratet.
17.10.2016 Oppfølging av personer og pårørende ifht. selvmord- og selvskadingsproblematikk i kommunene.
Avdelingsdirektør Avdeling psykisk helse og rus, Anette Mjelde Seniorrådgiver, Avdeling psykisk helse og rus, Wenche Øiestad, Seniorrådgiver, Avdeling psykisk helse og rus, Wenche Øiestad
2017_040 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.10.2016 Hvilke strategier har vist å være hensiktsmessige for å initiere samhandlingsforskning
Kari Annette Os, Fagråd Forskning og innovasjon mellom AHUS og opptaksområdet/ Utviklingssenter for sykehjem i Akershus
2017_039 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.10.2016 Etablering av kombinerte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og kommunehelsetjeneste
Kari Annette Os, Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Lørenskog sykehjem
2017_038 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.10.2016 Effekt av kontorutforming på ansattes arbeidseffektivitet og helse
Vigdis Lauvrak og Annhild Mosdøl, Forskerforbundet ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet
2017_037 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.10.2016 Behandling av depresjon hos voksne i primærhelsetjenesten
Sabine Ruths, Forskningsleder / professor , Uni Research, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFEBergen)
2017_036
Vil ikke kunne besvares innen tidsfristen.
14.10.2016 Tiltak for å redusere bruk av tvang
Torhild T. Hovdal, Avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet
2017_035
Oppdateringssøk er igang per februar 2017
14.10.2016 Effekt av korttidsbehandling av personlighetsforstyrrelser: en randomisert kontrollert studie
Overlege dr.med. Gunilla Klensmeden, Salten DPS, Nordlandssykehuset
2017_034
Ikke egnet for våre metoder.
14.10.2016 APD – Auditory Processing Disorder - ordblindhet for ørene
Marit Skatvedt, HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
2017_033 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.10.2016 PET/MR
Rune Sundset, PET-senter, Diagnostisk klinikk, UNN HF
2017_032 Søkeresultat
14.10.2016 Smittevern i helseinstitusjoner
Hanne-Merete Eriksen, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging
2017_031 Søkeresultat
14.10.2016 Vil behandling av sykdom og helseplager, og livsstilsendringer hos foreldre bedre deres barns helse?
Zahra Armingohar, Bettina Kavli, Siri Jung, Helsedirektoratet, avdeling allmennhelsetjenester, tannhelse
2017_030 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.10.2016 Aldersestimering av ungdom basert på psykologiske/psykososiale eller kliniske undersøkelser
Gerd Jorunn Møller Delaveris, FHI (Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin (REPA). Fra 1.1.2017 OUS (Avdeling for rettsmedisinske fag, seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin)
2017_029 Søkeresultat
14.10.2016 Samtidig behandling av rusmiddelproblemer og voldsproblematikk
Avd.dir Anette Mjelde, Thor Hallgeir Johansen, Helsedirektoratet/avd. psykisk helse og rus
2017_028
Er ikke effekt-/risikospørsmål
14.10.2016 Kartlegging av alkoholproblem blant mottakere av omsorgstjenester.
Avd.dir. Anette Mjelde, Thor Hallgeir Johansen, Helsedirektoratet/Avd. psykisk helse og rus
2017_027
Er ikke effekt-/risikospørsmål
14.10.2016 Sammenheng mellom støyeksponering hos barn og unge og forekomst av hørselsskader
Hildegunn Fallang, HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
2017_026 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.10.2016 Systematisk kunnskapsoppsummering om årsaker til CFS/ME
Mari Nes, Norges forskningsråd/Samfunn og helse/Avdeling for helse
2017_025 Søkeresultat
14.10.2016 Kunnskapsoppsummering, oversikt over elementer og tiltak i andre lands nasjonale diabetesplaner
Ingvild Felling Meyer, Helsedirektoratet/PHMR
2017_024
Er ikke effekt-/risikospørsmål.
14.10.2016 Effekt av kjernestabilitetstrening
Britt Normann, Nordlandssykehuset HF, Hode og bevegelsesklinikk, seksjon for fysioterapi
2017_023 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.10.2016 Organisering av ø-hjelpstilbud (døgn) for mennesker med psykiske helseproblemer
Akuttnettverket v/ Torfinn Hynnekleiv og Erling Moldal, Akuttnettverket (www.akuttnettverket.no)
2017_022 Søkeresultat
Besvares enklere ved å formidle eksisterende forskning
13.10.2016 Hva gir best effekt på helsa av fysisk aktiv læring og økt fysisk aktivitet i skolen
Kristin Snøan Leder i Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for barne - og ungdomsfysioterapi, NFFs faggrupe for barne- og ungdomsfysioterapi
2017_021 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.10.2016 Effekt av fysisk aktiv læring på ulike helseaspekt
Kristin Snøan Leder for Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi, NFFs faggrupe for barne- og ungdomsfysioterapi
2017_020 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.10.2016 Effekt av sang og musikk som miljøbehandling for personer med demens
Inger Lise Markussen , Songdalen kommune, Helse- og omsorgstjenesten
2017_019 Søkeresultat
Besvares enklere ved å formidle eksisterende forskning
13.10.2016 Effekt av kreftscreening med tidsted for transpersoner og personell, effekt av info
Ingrid Stenstadvold Ross Seksjonsleder, Seksjon Forebygging, 93409067 Ingrid.Ross@kreftforeningen.no ved Lill Thorsen, Kreftforeningen, Seksjon Forebygging
2017_018 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.10.2016 Kost/nytte vurdering av huddesinfeksjon før venepunksjon
Bjørn Are Ernstsen, Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge
2017_017 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
12.10.2016 En kunnskapsoppsummering om primærhelsetjenesteteam: ulike modeller, erfaringer og resultater
Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Helse. Kontaktperson Aase Aamland (spesialist i allmennmedisin, fastlege og ph.d), Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Helse.
2017_016 Søkeresultat
12.10.2016 Effekt av trening som en del av behandling av alvorlig psykisk syke
Charlotte Elvedal, Rådet for psykisk helse
2017_015 Søkeresultat
12.10.2016 Effekter av geriatrisk vurdering ved behandling av eldre med kreft og komorbiditet.
Bente Øverli, Kreftforeningen
2017_014 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
12.10.2016 Utskrivningsprosessen - en kritisk overgang - hva vet vi at virker?
Elisabeth Kaasa, Vestre Viken
2017_013
12.10.2016 Screening for skoliose/skjevhet i ryggraden
Tove Ringerike, Sekretariatet til Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten
2017_012 Søkeresultat
10.10.2016 Kunnskapsgrunnlag og erfaring med etablering av primærhelseteam og oppfølgingsteam
Trondheim kommune, v/ Oddrun Linge, Trondheim kommune / rådmannens fagstab
2017_011 Søkeresultat
03.10.2016 Aortascreening av 65-årige menn i Norge, nasjonal screening
Toril Rabben, Overlege PhD , Karavdelingen Aker, Oslo universitetssykehus
2017_010
29.09.2016 Sammenligning av ulike medikament/operative inngrep mot langvarig smerte opp mot cannabinoidmedisin
Sofie Haughom, Privat
2017_009 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
21.09.2016 Trening for personer med hypermobilitetssyndrom
Kristin Hannestad / Ingrid Thorsen, Haukeland Universitetssykehus/ Fysioterapiavdelingen/ Avdeling for Fysikalsk Medisin
2017_008 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
27.09.2016 Effekt og bivirkninger ved langtidsbehandling med antipsykotika og antidepressiva
Paul Møller, forskningssjef dr.med., FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF
2017_007 Søkeresultat
23.09.2017 Realist Review CFS/ME
Live Landmark , Live Landmark
2017_006
Ikke egnet for våre metoder
21.09.2016 Hvor står vi og hvor går veien videre for å kartlegge den "dårlig fungerende utøver".
Lars Haugvad, Olympiatoppen Oslo
2017_005 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
19.09.2016 Effekt av intensiv kjemoterapi ved akutt myelogen leukemi hos eldre
Anders Erik Astrup Dahm, overlege og 1. amanuensis., Akershus universitetssykehus, Avdeling for blodsykdommer
2017_004 Søkeresultat
15.09.2016 Våken hverdag
Foreningen for Søvnsykdommer Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog sovnforeningen@gmail.com www.sovnforeningen.no , Foreningen for Søvnsykdommer
2017_003 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
18.04.2016 Det fysiske utemiljøets betydning for forekomst av mobbing på norske barne- og ungdomsskoler
Dag-Helge Rønnevik, Praksiskoordinator Helse Fonna, lege under spesialisering i samfunnsmedisin
2017_002 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
22.12.2015 Kunnskapsoppsummering av effekt av tvangstiltak overfor rusmisbrukere
John Nikolaisen, Psykologspesialist, Oslo Universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet
2017_001 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
16.11.2015 Dokumentert effekt av bruk av støttestrømpe.
Frantz Leonard Nilsen, kommuneoverlege, Bærum kommune
2016_060 Søkeresultat
Ja, prioritert
Ikke påbegynt
16.11.2015 Effekt på kvalitet av kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser
Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen, Bærum kommune
2016_059 Søkeresultat
Publikasjon Formidlet eksisterende rapport
16.11.2015 Effekt av implementering og bruk av LCP på kvalitet på omsorg til døende og deres pårørende.
Elisabeth Holen-Rabbersvik, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Songdalen kommune
2016_058 Søkeresultat
Publikasjon Formidlet eksisterende rapport
16.11.2015 Kunnskapsoppsummering om dentale komposittmaterialer; trygghet og holdbarhet.
Siri Christine Rødseth, seniorrådgiver , avdeling allmennhelsetjenester, Helsedirektoratet
2016_057 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
FHI: https://www.fhi.no/publ/2016/helseskadelige-eff-ekter-ved-bruk-av-tannkomposittmaterialer.-systematisk-o/
16.11.2015 Barn og muskel-skjelettplager
Atle Aunaas - leder i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi, NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi
2016_056 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
16.11.2015 Effekten av samlokalisering av primærhelsetjenestetilbud
Maja Eilertsen, ass. kommuneoverlege og fastlege i Bærum kommune
2016_055 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/samorganisering-av-fastleger-med-andre-primarhelsetjenester-rapport-2017-v2.pdf
15.11.2015 Kreftrehabilitering i kommunene
Blodkreftforeningen og Gynkreftforeningen ved felles sekretariatsleder Eddy Grønset, Blodkreftforeningen og Gynkreftforeningen
2016_054 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2015 Kan OQ-45 brukes til å vurdere og forbedre kvaliteten på behandling?
Marte Holte Hanssen Yasmin Sofia Iqbal, SiO Helse, seksjon Psykisk Helse Blindern
2016_053 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2015 Nytte av pasientforeninger
Blodkreftforeningen og Gynkreftforeningen ved felles sekretariatsleder Eddy Grønset, Blodkreftforeningen og Gynkreftforeningen
2016_052 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2015 Prevalence of mental distress among refugees,asylum seekers and other immigrants
Emine Kale, Rådgiver/Psykologspesialist, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse(NAKMI)
2016_051
Ikke egnet for Kunnskapssenterets metoder
15.11.2015 Effekt av integrerte helsetjenester vs. standard helsetjenester for pasienter med multimorbiditet
Sabine Ruths, Uni Research Helse/Allmennmedisinsk forskningsenhet
2016_050 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Videreformidlet andres forskning: http://tinyurl.com/cochrane-sr
15.11.2015 Livskvalitet til personer med sjeldne diagnoser. Hvordan leve bedre med en sjelden diagnose i dag?
Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser / Stein Are Aksnes (Leder) eller Rebecca Tvedt Skarberg (Rådgiver)., Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser / fellesenheten
2016_049 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2015 Effekt av Lavdose Nextron (LDN) for ME-pasienter
Olav Osland, generalsekretær, Norges ME-forening , Administrasjonen
2016_048 Søkeresultat
Publikasjon Formidlet eksisterende rapport
14.11.2015 Effekt av immunglobulin for ME-pasienter
Olav Osland, generalsekretær, Norges ME-forening , Administrasjonen
2016_047 Søkeresultat
Besvares enklere med et systematisk litteratursøk med sortering
Påbegynt
14.11.2015 Seksualitet for personer med stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft/ Margrethe Gaassand , NORILCO
2016_046 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2015 Fysisk aktivitet og trening etter stomi-/ reservoaroperasjon
NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft/ Margrethe Gaassand , NORILCO
2016_045 Søkeresultat
Besvares enklere ved å formidle eksisterende forskning
Avsluttet
Formidlet rapport fra FHI-07-2016 med delvis sammenfallende tema
14.11.2015 Regenerering av ryggmargsskader
Leif Arild Fjellheim, Landsforeningen for Ryggmargsskadde
2016_044 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2015 Akupunktur/nålebehandling
Bozidar Gardasevic, Norsk Fysioterapiforbund -Faggruppe for nålebehandling i fysioterapi
2016_043 Søkeresultat
Besvares enklere ved å formidle eksisterende forskning
Avsluttet
Publikasjon
14.11.2015 Kan det dokumenteres at gjentakende CT-strålinger øker risikoen for (andre) kreftformer?
Gørill Birkeli, Jobber på PO Ahus, men dette spørsmålet stiller jeg på vegne av meg selv.
2016_042 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2015 Kan MR erstatte CT ved lymfekreft?
Gørill Birkeli, Jobber på PO, Ahus, men dette er personlig anliggende
2016_041 Søkeresultat
Oversendt til prioritering i "Nye metoder"
13.11.2015 The work-related health risks for new labour migrants in Europe. A Literature review.
Elżbieta Czapka, Norwegian Center for Minority Health Research (NAKMI), OUS, Oslo
2016_040 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.11.2015 Health Literacy: Utvikling av helseinformasjon og pasientopplæring til innvandrergrupper.
Ragnhild Storstein Spilker (prosjektkoordinator), Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
2016_039 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
FHI: https://www.fhi.no/publ/2017/tilpasset-informasjon-og-opplaring-for-pasienter-med-innvandrer--eller-mino/
13.11.2015 Frivillig arbeid - veien tilbake til ordinært arbeid
Arve Lauvnes, konstituert seksjonssjef Levekår og Rehabilitering Kontaktperson Nina Adolfsen, spesialrådgiver, Kreftforeningen, avdeling Kreftomsorg
2016_038 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
Seksjon for velferdstjenester har informert NAV om forslaget
15.11.2015 Uhensiktsmessig bruk av antipsykotika? Sammenstilling av kunnskap
Ragnar Hermstad, Statens helsetilsyn, avdeling for spesialisthelsetjenester
2016_037 Søkeresultat
Oversendt til prioritering i "Nye metoder"
13.11.2015 Effekt av primær-/sekundærforebyggende informasjonstiltak om alkohol og helse rettet mot voksne.
Ida Tidemann-Andersen, Kreftforeningen
2016_036 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.11.2015 Effekt av digitale hjelpemidler og bildeoverføring til hudspesialist for føflekkreftdiagnose
Mona Stensrud, Kreftforeningen, seksjon forebygging
2016_035 Søkeresultat
Oversendt til prioritering i "Nye metoder"
13.11.2015 Effekter av tiltak for å ivareta lungefunksjon ved akutt høy ryggmargsskade
Fysioterapienheten, Barnemedisinsk avdeling, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF v/ Brit Hov, Oslo universitetssykehus HF, Barnemedisinsk avdeling, enhet for fysioterapi
2016_034 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
FHI rapport: https://www.fhi.no/nyheter/2017/pusteovelser-kan-hjelpe-etter-ryggmargsskade/
13.11.2015 Suksessfaktorer for vellykket ferdighetstrening i teamarbeid
Monika Kvernenes/Bård Heradstveit, FoU-av, Haukeland universitetssjukehus
2016_033 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.11.2015 Anstrengelsesutløst symptomforverring (PEM/PENE) i ME og CFS
Norges Myalgisk Encefalopati Forening ved generalsekretær Olav Osland, Hovedkontor
2016_032 Søkeresultat
Besvares enklere med et systematisk litteratursøk med sortering
Påbegynt
12.11.2015 Fordelingseffekter av fritt valg av behandlingssted
Linda Granlund, Helsedirektoratet, Divisjon folkehelse
2016_031 Søkeresultat
Avsluttet
https://www.fhi.no/globalassets/kss/filer/filer/publikasjoner/notater/2016/rapport_2016_fritt-behandlingsvalg_litteraturs.pdf
12.11.2015 Fordelingseffekter av egenandeler på etterspørsel etter helsetjenester
Linda Granlund, Helsedirektoratet, Divisjon folkehelse
2016_030 Søkeresultat
Ja, prioritert
Påbegynt
Løses i sammenheng med forslag nr. 2016_002
12.11.2015 Effekt av forebyggende tiltak rettet mot personer med en psykisk diagnose
Ingrid Stenstadvold Ross, seksjonssjef, Kreftforeningen, seksjon forebygging
2016_029 Søkeresultat
Ja, prioritert
Ikke påbegynt
12.11.2015 Hypermobilitet, forsinket gangutvikling og fotsenger/innleggsåler til barn med hypermobil ankel/fot
Magne Berget, overlege og medisinsk faglig rådgiver. Antje Aarthun, MSC, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF, Ph.d. stipendiat. Henriette Tokvam Larsen, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF. , Stavanger Universitetssjukehus, Barne- og ungdomsklinikken og Terapiavdelingen.
2016_028 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
12.11.2015 Effekten av miljøterapi på pasienter innlagt på døgnposter i psykisk helsevern
Stein T. B. Høyer Kvalitetsrådgiver, Helse Fonna HF / Klinikk for psykisk helsevern
2016_027 Søkeresultat
Besvares enklere med et systematisk litteratursøk med sortering
Avsluttet
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-i-2016---nasjonale-resultater.pdf
12.11.2015 Effekt av bruk av frivillige som samtalepartnere ved forebygging av psykososiale helseproblemer
Rune Helland Prosjektkoordinator og -utvikler i Mental Helse, Mental Helse
2016_026 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
FHI: https://www.fhi.no/publ/2017/effekt-av-frivillige-som-samtalepartnere-i-forebygging-av-psykiske-lidelser/
12.11.2015 Effekt av PEP-behandling hos pasienter i akutt fase i sykehus
Seksjon for fysioterapi, medisinsk klinikk OUS v/ Elisabeth Bø, Oslo universitetssykehus HF, medisinsk klinikk, avd. for klinisk service, seksjon for fysioterapi
2016_025 Søkeresultat
Oversendt til prioritering i "Nye metoder"
12.11.2015 Helsefremmende tiltak for eldre
Anne-Lise Selfors Grete H. Øien Kari Hege Mortensen , Nordland fylkeskommune, Folkehelse
2016_024 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
11.11.2015 Helseøkonomisk analyse av tiltaket «Tidlig støttet utskriving hos pasienter med hjerneslag.»
Liv Hege Kateraas – seniorrådgiver/ Anne-Stina Nordmo - avdelingsdirektør, Helsedirektoratet/SPRF
2016_023 Søkeresultat
Publikasjon Formidlet eksisterende rapport
12.11.2015 Ulikheter mellom kjønn i bruk av legemidler
Kirsten Hjelle, Helsedirektorater, avdeling for legemidler og medisinsk utstyr
2016_022 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
11.11.2015 Forebygging av infeksjon med gruppe B-streptokokker i nyfødtperioden
Aase Devold Pay, Helsedirektoratet/avdeling sykehustjenester
2016_021 Søkeresultat
Ja, prioritert
Oversendt til prioritering i "Nye metoder"
11.11.2015 Har pakkeforløp i psykisk helsevern effekt?
Psykologforeningen v/Siv Tove Engebråten, Psykologforeningen
2016_020 Søkeresultat
Besvares enklere med et systematisk litteratursøk med sortering
Avsluttet
Resultat oversendt forslagsstiller
11.11.2015 Har det betydning for pasientene om et helsetilbud er finansiert gjennom rammetilskudd eller ISF?
Siv Tove Engebråten, Norsk psykologforening/fagpolitisk avdeling
2016_019 Søkeresultat
Besvares enklere med et systematisk litteratursøk med sortering
Avsluttet
Resultat oversendt forslagsstiller
11.11.2015 Undersøkelse av spedbarn som er urolige, har ernæringsvansker og/eller asymmetrisk holdning/hodeform
Magne Berget, Overlege, Medisinsk faglig rådgiver Henriette Tokvam Larsen, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF Antje Aarthun, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, MSc, Ph.d.-stipendiat. , Barne- og ungdomsklinikken og Terapiavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus
2016_018
Ikke egnet for Kunnskapssenterets metoder
06.11.2015 Effekt og kostnadseffektivitet av screening mot tarmkreft
Kjell Magne Tveit, strategidirektør og Bente Bryhn, seniorrådgiver , Helsedirektoratet, divisjon spesialisthelsetjenester, Kreftstrategien
2016_017 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
05.11.2015 Sammenheng mellom beleggsprosent i sykehus og dødelighet/alvorlige pasientskader
Gudmund Marhaug overlege/professor emeritus For: Adm. dir., St. Olavs Hospital, Direktørens stab, St. Olavs Hospital HF
2016_016 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
04.11.2015 Mulige sammenhenger mellom omsorgsansvar for kronisk syke barn og foreldrenes immunrespons.
Anna Luise Kirkengen, Allmennmed. Forskningsenhet ISM/NTNU
2016_015 Søkeresultat
Besvares enklere ved å formidle eksisterende forskning
04.11.2015 Kan respirasjonsvariasjon av v.cava predikere væskerespons hos spontant pustende pasienter
Nils Christian Ween-Velken, LIS Anestesi , Anestesiavdelingen Ullevål, Akuttklinikken OUS
2016_014 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
04.11.2015 Hyppighet og konsekvenser av feilmedisinering av eldre på sykehus
Janne Hjelm-Gabrielsen, Vestre Viken HF, administrasjonen
2016_013
Ikke egnet for Kunnskapssenterets metoder
04.11.2015 Effekter av tiltak og behandling mv. hos eldre med kreft, livsstilssykdommer og komorbiditet.
Bente Øverli, Kreftforeningen
2016_012 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
30.10.2015 Studier om tilstander med langvarige utmattelsessymptomer og eller smerte
Gro E M Helgesen, Forskningsrådet/Helseavdelingen - SAH
2016_011 Søkeresultat
Besvares enklere med et systematisk litteratursøk med sortering
Avsluttet
Publikasjon
22.10.2015 Observasjon av selvmordsfare
Siv Hilde Berg, Stavanger Universitetssykehus/Forskningsavdelingen
2016_010 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
Rapport med delvis sammenfallende tema oversendt: http://tinyurl.com/Rapport-FHI-07-2016
20.10.2015 Tilgang på infeksjonsmedisinsk kompetanse ved sykehus
Hans Erling Simonsen, Nordlandssykehuset, Medisinsk avdeling
2016_009 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
Ikke egnet for Kunnskapssenterets metoder
12.10.2015 Effekt av tøying etter botoxbehandling av voksne spastiske pasienter
Irene Krystad, Fysio-/ergoterapitjenesten Tysvær kommune
2016_008 Søkeresultat
Besvares enklere ved å formidle eksisterende forskning
Avsluttet
FHI-publikasjon: https://www.fhi.no/publ/2016/toyning-etter-behandling-med-botulinumtoksin-hos-voksne-med-spastisitet-en-/
12.10.2015 Effekt av tvangsmedisinering innen psykisk helsevern
Tonje Lossius Husum Senter for medisinsk etikk, Universitet i Oslo , Senter for medisinsk etikk
2016_007 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
FHI 03.2017 - https://www.fhi.no/prosjekter/tvangsmedisinering-som-behandling-i-psykisk-helsevern--en-systematisk-kartl/
06.10.2015 Bruk av psykososiale team i kommunene- er det noe vits?
Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, Finnsnes Interkommunale Legevakt/Senjalegen
2016_006 Søkeresultat
Besvares enklere ved å formidle eksisterende forskning
Avsluttet
Formidlet nåværende status på feltet
02.10.2015 Effekt av intervensjoner som fremmer arbeidshelse hos mennesker med muskel- og skjelettsykdom
Bente Hamnes, Revmatismesykehuset, Lillehammer
2016_005 Søkeresultat
Publikasjon Formidlet eksisterende rapport
30.09.2015 Stereotaksi versus kirurgi ved tidlig stadium av lungekreft
Lungelege Janna Berg (Sykehuset i Vestfold), epost: jannaberg1@gmail.com, og PhD/Forsker/Spesialrådgiver Kari Nytrøen (Regionsfunksjonen for kunnskapsstøtte i Helse Sør-Øst) , SiV i samarbeid med HSØ Regionsfunksjon for kunnskapsstøtte
2016_004 Søkeresultat
Oversendt til prioritering i "Nye metoder"
15.09.2015 Effekt av massasje i restitusjonstiden hos idrettsutøvere
Britt Elin Øiestad, Faggruppen for idrettsfysioterapi, Norsk Fysioterapeutforbund
2016_003 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.09.2015 Egenandeler for pasienter i rusbehandling
Rolf W. Gråwe FOU leder, St.Olavs hospital, klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
2016_002 Søkeresultat
Ja, prioritert
Påbegynt
Løses i sammenheng med forslag nr. 2016_030
06.02.2015 ADHD voksne , psykoedukativ behandling/intervention
Merete Møller, DPS Halden/Sarpsborg poliklinikk Halden, Kjærlighetsstien 30, 1781 Halden
2016_001 Søkeresultat
Oversendt til prioritering i "Nye metoder"
15.11.2014 Effekt av tidlig intervensjon ved psykososiale og psykiske helseproblemer, misbruk og avhengighet av rusmidler
Berge-Andreas Steinsvåg, Berge-Andreas Steinsvåg
2015_069 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
15.11.2014 Sammenheng mellom behandlingsresulater og volum i nyfødtmedisin
Professor Geir Joner På vegne av Regionalt fagråd for barn og unge i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo
2015_068 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2014 Kunnskapsoppsummering om behandling av pasienter med spiseforstyrrelser (anoreksi og bulimi) og diabetes.
Kari Aanjesen Dahle, Helsedirektoratet
2015_067
Publikasjon Inngår i Helsedirektoratets retningslinjearbeid
15.11.2014 Alternativer til bruk av tvang i psykisk helsevern og legemiddelfri behandling. Litteratursøk og sortering.
Anne Solberg, Helsedirektoratet, avd. psykisk helsevern og rus
2015_066 Søkeresultat
Går inn i Helsedirektoratets retningslinjearbeid
14.11.2014 Program/veiledning i grensesetting for ungdom relatert til seksuell trakasering og overgrep
Ingunn Holden Bergh, avdl. allmennhelsetjenester, Helsedirektoratet
2015_065
Går inn i Helsedirektoratets retningslinjearbeid
14.11.2014 Effekt av trening for kreftpasienter som får eller har fått cytostatikabehandling
Bodil Sem Kolsgaard, Aktiv mot kreft
2015_064 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon- Løst i sammenheng med forslag nr. 2015_006
14.11.2014 Har regelmessig søvn hos spebarn fra 0-6 mndr. betydning for psykisk helseutvikling i skolealder
seniorrådgiver Jorunn Lervik, avd allmennhelsetjenster, Helsedirektoratet
2015_063
Går inn i Helsedirektoratets retningslinjearbeid
14.11.2014 Gruppebaserte tiltak. Har samtalegrupper effekt på trivsel, livskvalitet og mestring.
Ingunn Holden Berg, avdl. allmennhelsetjenester , Helsedirektoratet
2015_062
Går inn i Helsedirektoratets retningslinjearbeid
14.11.2014 Effekt av kjeveortopedisk behandling (tannregulering).
Siri Christine Rødseth, Helsedirektoratet, avd. allmennhelsetjenester
2015_061 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
FHI: https://www.fhi.no/publ/2017/kjeveortopedisk-behandling-av-barn-og-unge.-systematisk-litteratursok-med-s/
15.11.2014 Kunnskapsoppsummering om effekt av tiltak for å forbedre brukererfaringer med sykehus
Helse Sør-Øst RHF v/Martha Østbye, Helse Sør-Øst RHF
2015_060 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2014 Effekt og evaluering av språkverktøy for kommunikasjon mellom helsepersonell og innvandrerpasienter.
Hege Linnestad, seksjonsleder, Oslo Universitetssykehus/seksjon for likeverdig helsetjeneste. Vi søker i samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, NAKMI.
2015_059 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Effekten av cøliakiscreening av personer med diabetes 1
Monica Sørensen, Helsedirektoratet avd minoritetshelse og rehabilitering
2015_058
Går inn i Helsedirektoratets retningslinjearbeid
14.11.2014 Prosedyrer for rituell omskjæring av nyfødte gutter
Ole Tjomsland, Helse Sør-Øst RHF
2015_056 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
14.11.2014 Matvarer med forhøyet infeksjonsrisiko for spesielle pasientgrupper og hensyn som bør tas i helseinstitusjon
Heidi Lange, Folkehelseinstituttet, avdeling for infeksjonsovervåking
2015_057
Håndteres i Folkehelseinstituttet
14.11.2014 Kunnskapsoppsummering for vurdering av opprettelse av intermediæravdeling ved STHF
Kristin Hauss, EDIC, Seksjonsoverlege intensivseksjonen Gerd Lillian Austad, Fagutviklingssykepleier avdeling for akuttmottak og intensiv Thomas Hermansen, intensivsykepleier intensivseksjonen, Sykehuset Telemark HF
2015_055 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Oppsummering av sammenheng mellom volum, kvalitet, pasientsikkerhet og ressursbruk for åpen og endovaskulær karkirurgi
Ole Tjomsland, Helse Sør-Øst RHF
2015_054 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
FHI: https://www.fhi.no/publ/2017/pasientvolum-og-kvalitet-i-karkirurgi-en-systematisk-oversikt/
10.11.2014 Erfaringer med bruk av telemedisin og videokonferanse.
Helse Sør-Øst RHF v/Gunvor Øfsti, Helse Sør-Øst RHF
2015_053 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Formidlet funn fra tidligere publikasjoner
14.11.2014 Effekt og tilfredshet med åpnende inngrep og annen behandling etter kvinnelig kjønnlemlestelse
Nina Strøm, Seniorrådgiver SRHR, Norad, Avdeling for Helse, utdanning og forskning
2015_052 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Har noen organiseringsformer av rehabiliteringstjenester bedre effekt for brukeren enn andre?
Eilin Ekeland/Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet, avd minoritetshelse og rehabilitering
2015_051 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
14.11.2014 Effekt av pasienter som endringsagenter for utvikling og forbedring av helsetjenesten
Kari Felicia Nestande, Ny kontaktperson per 20/2-2015: Nina Adolfsen, Kreftforeningen/Seksjon frivillighet
2015_050 Søkeresultat
Ja, prioritert
Påbegynt
Prosjektplan
14.11.2014 Effekt av tiltak/intervensjoner for å legge til rette for gode helsevaner hos menn
Oslo universitetssykehus. Kontaktperson: Anders Huuse Kartzow (rådgiver, Seksjon for likeverdig helsetjeneste), Seksjon for likeverdig helsetjeneste og Seksjon for pasient og pårørendeopplæring; Stab samhandling og internasjonalt samarbeid
2015_049 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Effekten av levevaneintervensjon i spesialisthelsetjenesten ved alvorlig sykdom
Norsk Sykepleierforbund/Merete Lyngstad, Fag- og helsepolitisk avdeling
2015_048 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
14.11.2014 Tilberedning av antibiotika i sykehus.
Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene Nord HF Sykehusapotekene Midt HF Sjukehusapoteka Vest HF, Sykehusapotekene HF, hovedkontoret
2015_047 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
14.11.2014 Effekter av tiltak som involverer og støtter pårørende. Søk etter og sortering av systematiske oversikter.
Therese Opsahl Holte, Helsedirektoratet, Avdeling omsorgstjenester
2015_046
Går inn i Helsedirektoratets retningslinjearbeid
14.11.2014 Effekter av strukturert pleieplan i elektronisk pasientjournal
Ida Møller Solheim , Helsedirektoratet, Avdeling EIEJ – Én innbygger – én journal
2015_045 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Effekter av standardiserte pasientforløp og løpende kvalitetsmålinger
Ida Møller Solheim , Helsedirektoratet, Avdeling EIEJ – Én innbygger – én journal
2015_044 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Effekter av tjenester som hjelper til riktig legemiddelbruk
Ida Møller Solheim , Helsedirektoratet, Avdeling EIEJ – Én innbygger – én journal
2015_043 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Effekt av ledelse av kunnskapsbasert praksis
Ina Tandberg, rådgiver Silje Anine Bell, avdelingsdirektør, Avdeling utdanning og personell, Helsedirektoratet
2015_041 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Effekter av klinisk kunnskapsstøtte, beslutnings- og prosesstøtte
Ida Møller Solheim , Helsedirektoratet, Avdeling EIEJ – Én innbygger – én journal
2015_042 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Formidlet funn fra tidligere publikasjoner
14.11.2014 Effekter av informasjonsdeling på tvers av virksomheter i helsetjenesten med fokus på henvisning og epikrise
Ida Møller Solheim , Helsedirektoratet, Avdeling EIEJ – Én innbygger – én journal
2015_040 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
14.11.2014 Kunnskap om frafall i den videregående opplæring blant elever med funksjonsnedsettelse
Beate Lilleberg, avdelingsdirektør , NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
2015_039 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Effekter av helt eller delvis lukket legemiddelsløyfe
Ida Møller Solheim , Helsedirektoratet, Avdeling EIEJ – Én innbygger – én journal
2015_038 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
14.11.2014 Kost-nytte vurdering av innføring av hepatitt B vaksine som del av heksavalentvaksine i barnevaksinasjonsprogram.
Margrethe Greve-Isdahl , Folkehelseinstituttet, avdeling for vaksine
2015_037
Håndteres i Folkehelseinstituttet
14.11.2014 Effekt av influensavaksinasjon
Britt Wolden, Folkehelseinstituttet, avd. for vaksine
2015_036
Håndteres i Folkehelseinstituttet
14.11.2014 Oppdatering og ny oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for eksisterende anbefalinger i nåværende nasjonale retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag.
Avdelingsdirektør Anne Stina Nordmo og Seniorrådgiver Liv Hege Kateraas, Helsedirektoratet, Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander
2015_035
Går inn i Helsedirektoratets retningslinjearbeid. Nr. 1: http://tinyurl.com/omtale-cochraneoversikt Nr. 2: http://tinyurl.com/Rapport-FHI-06-2016
14.11.2014 Effekt av fysioterapi til barn med JIA
Jorun Hestad Riise, Fysioterapiavdelingen, Barneklinikken, HUS
2015_034 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Effekt av vedvarende sengeleie og sansedeprivasjon
Forslagsstiller: Trond Diseth, Barneavdeling for nevrofag, OUS, rikshospitalet kontaktperson: Elin B Strand, Barneavdeling for nevrofag, OUS, rikshospitalet
2015_033 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2014 Effekten av systematisk, minimal røykeintervensjon utført av helsepersonell.
Kaveh Halland Rashidi, Kreftforeningen/Seksjon Forebygging
2015_032 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
14.11.2014 Effekt av systematisk tilbud om preoperativ røykeslutt. Økonomisk for sykehus samt postoperative komplikasjoner for pasientene.
Kaveh Halland Rashidi, Kreftforeningen/Seksjon Forebygging
2015_031 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
14.11.2014 Effekt av informasjonstiltak for å øke innvandrerkvinners bevissthet om brysthelse og mammografiscreening
Kaveh Halland Rashidi, Kreftforeningen/Seksjon Forebygging
2015_030 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.11.2014 Effekter av brukermedvirkning i form av pasienters/ innbyggeres tilgang til egne journalopplysninger
Helsedirektoratet, Ida Møller Solheim , Avdeling EIEJ – Én innbygger – én journal
2015_029 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.11.2014 Effekt av akupunktur innen smerte i muskel- og skjelettapparatet.
Erik Nygaard / Cecilie Brewer, Akupunkturforeningen
2015_028 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
14.11.2014 Effekten av sedasjon av engstelige barn og voksne ved tannbehandling
Tiril Willumsen, professor atferdsfag Anne Rønneberg, klinikksjef Ivar Espelid, professor pedodonti, Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Institutt for Klinisk Odontologi, Universitet i Oslo
2015_027 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
13.11.2014 Effekt av fysioterapi ved ALS
Torunn Grenstad, Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
2015_026 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.11.2014 Trunkal kontroll etter hjerneslag
Bente E.B Gjelsvik, Haukeland universitetssjukehus / Fysioterapiavdelingen
2015_025 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.11.2014 Effekt av førstehjelpsopplæring på skoler, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner og idrettslag?l
Jan Magne Linnsund, Helsedirektoratet Cecilie Mo Batalden, Helse- og omsorgsdepartementet, Akuttutvalget v/Helse - og omsorgsdepartementet
2015_024 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
13.11.2014 Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn
Nina Bachke, seniorrådgiver i sekretariatet , Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten v/ sekretariatet
2015_023 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
FHI-rapport: https://www.fhi.no/nyheter/2017/barn-fodt-i-svangerskapsuke-22-til-24-har-stor-risiko-for-dod/
13.11.2014 Faktorer som påvirker risiko for drop-out i rusbehandling
Bård Schive, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
2015_022 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.11.2014 Ketobemidon vs morfin ved smertelindring hos døende pasienter
Astrid Holtermann, Diakonhjemmet Sykehus/kirurgisk avdeling/4 sør
2015_021 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
13.11.2014 Ketobemidon vs morfin ved akutte smerter hos voksne
Astrid Holtermann, Diakonhjemmet Sykehus/kirurgisk avdeling/4 sør
2015_020 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
13.11.2014 Farevurderingsinstrument hos pasienter utsatt for vold i nære relasjoner
Kjersti Alsaker Klaus Melf Steinar Hunskår, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
2015_019 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
12.11.2014 Oppdatering av rapporten "Alkohol og graviditet (IS-1284). Gjennomgang av vitenskapelige forskningsresultater (2004-2015).
Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet, Folkehelsedivisjonen
2015_018 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
12.11.2014 Hvordan bidra til sunnere levevaner innen psykisk helsevern?
Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet, Folkehelsedivisjonen
2015_017 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
12.11.2014 Effekt av tiltak for å fremme sunne levevaner hos gravide.
Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet, Folkehelsedivisjonen
2015_016 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
12.11.2014 Behandling av Kiss Kidd
Norsk Fysioterapeutforbund v/Marianne Aars, Norsk Fysioterapeutforbund
2015_015 Søkeresultat
Ja, prioritert
Påbegynt
Prosjektplan
12.11.2014 Forskning om Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) - en gjennomgang og oppsummering om behandling, tilrettelegging/hjelpemidler (f.eks pustemaskin, bi-pap) og etiske utfordringer
Avdelingsdirektør Anne-Stina Nordmo og seniorrådgiver Bodil Stokke (bodil.stokke@helsedir.no - tlf. 24163894) , Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Spesialisthelsetjenestedivisjonen Helsedirektoratet
2015_014 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
12.11.2014 Forebyggende effekt av brokkbind på stomibrokk
Astrid Holtermann, Diakonhjemmet Sykehus/kirurgisk avdeling/4 sør
2015_013 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
12.11.2014 Kompresjonsmetoder ved transradiale kateterangiografiprosedyrer
Heidi Lunde Elstad, LHL klinikkene Feiring, helsefagavdelingen
2015_012 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
12.11.2014 Effekt av oppdagelse og behandling av ADHD før skolestart
Ingvar Bjelland, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen
2015_011 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
11.11.2014 Medikamentfritt tilbud i Psykisk helsevern
Magnus P. Hald, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord_Norge
2015_010 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
11.11.2014 Kunnskapsoppsummering om effekt av stemningsstabiliserende medikamenter i behandling av pasienter med spiseforstyrrelse og bipolar lidelse.
Kari Aanjesen Dahle, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus
2015_009
Går inn i Helsedirektoratets retningslinjearbeid
11.11.2014 Kunnskapsoppsummering om hvilken behandling og oppfølging som gir best effekt for gravide pasienter med spiseforstyrrelser, både anoreksi og bulimi
Kari Aanjesen Dahle, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus
2015_008
Avsluttet
Publikasjon Inngår i Helsedirektoratets retningslinjearbeid.
10.11.2014 Kunnskapsoppsummering av effekt av legevaktslegens tilstedeværelse på skadested ved alvorlig skade
Torben Wisborg, Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi
2015_007 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
https://www.fhi.no/publ/2017/effekt-av-legevaktlegens-tilstedevarelse-pa-skadested-en-systematisk-oversi/
01.10.2014 Effekt av fysisk aktivitet og trening under og etter kreftbehandling
Jorunn Valle Nilsen, Kreftforeningen
2015_006 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon- Løst i sammenheng med forslag nr. 2015_064
01.11.2014 Aldersbestemmelse av svangerskapet
Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med., Haukeland universitetssykehus/kvinneklinikken/seksjon for fostermedisin og UL
2015_005 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.10.2014 Varighet for bruk av larynxmaske
Avdelingssjef Vegard Dahl Kvalitetsrådgiver ØYvind Olsen, Anestesiavdelingen, Akershus Universitetssykehus
2015_004 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
13.10.2014 Kunnskapsoppsummering og gradering av dokumentasjon i revisjon av IS-1478
Leif Nordbotten, Helsedirektoratet, Avdeling sykehustjenester
2015_003
Går inn i Helsedirektoratets retningslinjearbeid
30.09.2014 Effekten av dagens avlastningstjenester for barn og unge med funksjonshemminger / multifunksjonshemminger i kommunene
Natasha Pedersen, fagansvarlig og leder, Ja til lindrende enhet og omsorg for barn- JLOB
2015_002 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
26.09.2014 Radiologisk undersøkelse av lever med henblikk på metastaser. Bør MR erstatte CT?
Enhetsoverlege Andreas Abildgaard, Enhet for Abdominalradiologi, Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin, Rikshospitalet, OUS
2015_001 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Skadevirkninger av lystgass hos helsepersonell som bistår ved fødsel
Seniorrådgiver Olaug P Kråkmo, fagrådsleder Toril Kolås, Helsedirektoratet/Avdeling sykehustjenester
814 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Oppsummering av forholdet mellom kreftkirurgi og kvalitet
Prosjektdirektør Anne Hafstad / divisjondirektør Cecilie Daae, Helsedirektoratet, Divisjon Spesialisthelsetjenesten
813 Søkeresultat
Ja, prioritert
15.11.2013 Vi ønsker en kunnskapsoppsummering i forhold til effektive tiltak for å rekruttere og beholde kompetent personell i kliniske stillinger
Kari Annette Os, FoU leder, Lørenskog sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Akershus
812 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Effekter av forebyggende tiltak, utredning, behandling og oppfølging av pasienter som utfører selvskading og selvmordsforsøk (del 1) og kartlegging ...
Camilla Hjelle , Helsedirektoratet/ avdeling psykisk helse og rus
811 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
15.11.2013 Kunnskapsoppsummering om dentale komposittmaterialer; trygghet og holdbarhet.
Siri Christine Rødseth, Helsedirektoratet, avd allmennhelsetjenester
810
Ja, prioritert
Avsluttet
Se forslag 2016_057
15.11.2013 Etterlevelse av faglige retningslinjer
Jørgen Holmboe, seniorrådgiver Torunn Janbu, avd.dir., Helsedirektoratet
809 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
15.11.2013 Konsekvenser av overgang til e-spørreskjema for pasientrapporterte resultater)
Ulf Sigurdsen, MD, MSc, PhD. Spesialrådgiver, Enhet for eHelse, Avdeling for teknologi og eHelse, Helse Sør-Øst
808 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Premisser for og konsekvenser av it-baserte løsninger for behandlingslinjer
Arnt Ole Ree, Helse Sør-Øst RHF, avd. Teknologi og eHelse
807 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Konsekvenser av innbyggertjenester for organisering, arbeidsprosesser og behandlingsresultater i sykehus
Arnt Ole Ree, Helse Sør-Øst RHF, avd. Teknologi og eHelse
806 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Kunnskapsgrunnlag for tidlig oppdagelse av sepsis og bruk av bundles ref Den skotske pasientsikkerhetskampanjen og den danske
Helse Sør-Øst Gro Sævil Helljesen, Helse Sør-Øst RHF
805 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Gruppebaserte tiltak. Har Samtalegrupper ledet av helsepersonell effekt på helse og læring blant barn og unge 6-18 år?
Siren Haugland, avdl. allmennhelsetjenester, Helsedirektoratet , Helsedirektoratet
804 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
Kunnskapssenteret gir metodestøtte til retningslinjearbeidet i Helsedirektoratet
15.11.2013 Kunnskapsoppsummering kvalitative studier og mixed methods: Effekten av tilpasset fysisk aktivitet for økt deltakelse blant barn og unges med nedsatt funksjonsevne
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Østerkløft, 8215 Valnesfjord Kontaktperson: FoU-sjef Trond Bliksvær, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung)
803 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Oppsummering av effekt av ulike treningsterapistrategier/tilnærminger for langvarige korsryggsmerter
Norsk Fysioterapeutforbund/Rådgiver Áslaug Skúladóttir, Fagseksjonen i Norsk Fysioterapeutforbund
802 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Effekten av manuelle behandlingsformer
Elisabeth Olafsen , Helsedirektoratet, Avdeling utdanning og personell
801 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Bestilling av kunnskapsoppdatering for ungdomsmedisin
Professor Britt Nakstad, Akershus universitetssykehus HF, Barne- og ungdomsklinikken (BUK)
800 Søkeresultat
Ja, prioritert
Arbeid pågår i Cochrane-samarbeidet. Vi lenker til publikasjon så snart denne foreligger.
15.11.2013 Grupperettet helseopplysning
Helsedirektoratet avdeling Allmennhelsetjenesten Retningsliner helsestasjo 0-6 år, Helsedirektoratet
799 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
Kunnskapssenteret gir metodestøtte til retningslinjearbeidet i Helsedirektoratet
15.11.2013 Helseplager tilskrevet miljøfaktorer som overfølsomhet mot lukter og kjemikalier i luften
Norges Astma- og Allergiforbund v/ Ellen Desirée Bugge, Politisk rådgiver, Seksjon Informasjon og Seksjon Politikk og Næringsliv
798 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Snoking i pasientjournaler - er dette utbredt?
Kjernejournal - Helsedirektoratet Kontaktperson: Ingeborg Berge, Sykepleier Seniorrådgiver , Helsedirektoratet, Avd kjernejournal og e-resept, Divisjon eHelse og IT
797 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Innhente eksisterende kunnskap om effekt av forebyggende tiltak for å hindre eller forsinke utvikling av demens
Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen
796 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/primar--og-sekundarforebyggende-tiltak-for-kognitiv-svikt-og-demens--2016.pdf
15.11.2013 Bruk av MR og dynamisk MR vedundersøkelse av nakkeskader
Divisjonsdirektør Cecilie Daae Seniorrådgiver Ingunn Løvstad Sørensen, Helsedirektoratet, avdeling for sykehustjenester
795 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
15.11.2013 Effect of body awareness strategies in physiotherapy for non-specific musculoskeletal disorders and mental illnesses
Norsk Fysioterapeutforbund/Rådgiver Áslaug Skúladóttir, Fagseksjonen i Norsk Fysioterapeutforbund
794 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Depresjonsscreeningprogrammer for gravide og barselkvinner
Seniorrådgiver Brit Roland, seniorrådgiver Jens Grøgaard, Helsedirektoratet, Avdeling sykehustjenester
793 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Vurdering av det mest presise og forskningsbaserte verktøy for svangerskapets varighet og termin.
cecilie.sommerstad@helsedir.no/jens.grøgaard@helsedir.no Telefon: 24163304(JG)/ 46805928 Cecilie Sommerstad Organisasjon/avdeling: Avd. Oppvekst og aldring + Avd. sykehustjenester, Helsedirektoratet
792 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Resultatet er oversendt oppdragsgiver
15.11.2013 Retningslinjer for omgang med formalineksposisjon under graviditeten
Tor Jac Eide, Avdelingsleder Avdeling for Patologi OUS, Oslo, Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for Diagnostikk og Intervensjon, Avdeling for Patologi
790
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Forskning om Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) - en gjennomgang og oppsummering om behandling, tilrettelegging/hjelpemidler (f.eks pustemaskin, bi-pap) og etiske utfordringer.
Avdelingsdirektør Anne-Stina Nordmo og seniorrådgiver Bodil Stokke , Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander, Spesialisthelsetjenestedivisjonen, Helsedirektoratet
789 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
Bestillingen håndteres i samarbeid med Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, se www.kvalitetogprioritering.no
15.11.2013 Pleietyngdebaserte bemanningsstandarder for barselavdelinger
Rachel Myr, Sørlandet sykehus Kristiansand, kvinneklinikken
788 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
15.11.2013 Foreldre og barns opplevelse av leppe- kjeve-ganespalte-behandlingen.
Åse Sivertsen, MD, PhD Overlege ved plastikkirugisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Daglig leder for Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte, Plastikkirugisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
787
Dessverre ikke prioritert
14.11.2013 Effekt av ulike sekretmobiliserende tiltak/teknikker for pasienter med emfysem
Norsk Fysioterapeutforbund/Rådgiver Áslaug Skúladóttir, Fagseksjonen i Norsk Fysioterapeutforbund
786 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2013 Bruk av kinesiotape i lymfødembehandling
Norsk Fysioterapeutforbund/Rådgiver Áslaug Skúladóttir, Fagseksjonen i Norsk Fysioterapeutforbund
785 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2013 Bruk av manuell lymfedrenasje som del av ”komplett manuell lymfødembehandling” ved lymfødem
Norsk Fysioterapeutforbund/Rådgiver Áslaug Skúladóttir, Fagseksjonen i Norsk Fysioterapeutforbund
784 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2013 Effekten av fysioterapi ved spiseforstyrrelser
Norsk Fysioterapeutforbund/Rådgiver Áslaug Skúladóttir, Fagseksjonen i Norsk Fysioterapeutforbund
783 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2013 Effektive tiltak rettet mot innvandrere/minoriteter for å redusere sosial ulikhet i helse, med vekt på røyking, kosthold og fysisk aktivitet.
Mona Stensrud, Kreftforeningen
782 Søkeresultat
Ja, prioritert
Påbegynt
Prosjektplan
14.11.2013 Hvordan utrede barn og unge for psykiske vansker på en best mulig måte?
Rådgiver/ saksbehandler Marit Tørstad, avdelingsdirektør Gitte Huus. , Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus, divisjon spesialisthelsetjenester
781 Søkeresultat
Ja, prioritert
14.11.2013 Pasientmedvirkning i elektroniske løsninger - helsegevinst og kvalitetsfremmende?
Ingeborg Berge, Sykepleier Seniorrådgiver , Helsedirektoratet, Avd kjernejournal og e-resept, Divisjon eHelse og IT
780 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
14.11.2013 Palliative care in non-cancer patients/non malignant disease
Forskningsgruppe: Omsorg for alvorlig syke og døende. Høgskolen i Molde, Helse Møre- og Romsdal, Høgskolen i Ålesund, kommuner i Møre og Romsdal. Kontaktpersoner: 1. Overlege Kjell Erik Strømskag Molde Sykehus/Professor II ved Høgskolen i Molde og ved NTNU i Trondheim. 2. Førstelektor Else Jørgensen Høgskolen i Molde, Høgskolen i Molde Avdeling for helse- og sosialfag
779 Søkeresultat
Ja, prioritert
14.11.2013 Medikamentell behandling og væsketerapi ved alvorlig respirasjonssvikt
Jon Henrik Laake, overlege dr med, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus , Norsk anestesiologisk forening / Scandinavian Society of Intensive Care Medicine (SSAI)
778 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
14.11.2013 Effekt av influensavaksinasjon
Lill Trogstad , Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt
777 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
13.11.2013 Tidlige intervensjoner for reduksjon av overvekt
Alexander Løvdahl, kommuneoverlege, Øyer kommune, helse og sosialavd.
776
Dessverre ikke prioritert
13.11.2013 Effekten av massemediekommunikasjon for å nå innvandrergrupper
Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet/Divisjon folkehelse
775 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Cochrane: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011683.pub2/full
13.11.2013 Helseeffekter av amming til 12 måneders alder (Optimal varighet av total ammeperiode)
Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet/Divisjon folkehelse
774 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
13.11.2013 Effekt av livsstilsintervensjon/endring av levevaner basert på kognitiv adferdsterapi/kognitiv metodikk
Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet/Divisjon folkehelse
773 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon _Publikasjon 2 av 3 FHI: https://www.fhi.no/publ/2017/kognitive-terapier-rettet-mot-endring-av-to-eller-flere-levevaner-samtidig-/
13.11.2013 Systematisk oversikt over vitenskapelig litteratur om alkohol i graviditet (siste tiår).
Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet/Divisjon folkehelse
772
Dessverre ikke prioritert
13.11.2013 Underernæring hos eldre hjemmeboende og i sykehjem
Elisabeth Holm Hansen, spesialrådgiver Norsk Sykepleierforbund, Fag- og helsepolitisk avdeling, NSF
771 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
13.11.2013 Teknologiske hjelpemidler til hjemmeboende eldre med behov for pleie og omsorgstjenester
Elisabeth Holm Hansen, Spesialrådgiver forskning, Avdeling for fag- og helsepolitikk, Norsk Sykepleierforbund, NSF
770 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
13.11.2013 Bruk av PET-CT ved utredning av lungekreft
Fungerende administrerende direktør Terje Rootwelt Spesialrådgiver, lege Gunnar Tanum, Oslo universitetssykehus
769 Søkeresultat
Håndteres via Nasjonalt system for innføring av nye metoder
13.11.2013 Klinisk nytteverdi av markøren NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) i ulike pasientpopulasjoner
Cathrin Lytomt Salvador, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
768 Søkeresultat
Håndteres via Nasjonalt system for innføring av nye metoder
13.11.2013 Diagnostikk og behandling av kronisk nevroborreliose og muskuloskeletal borreliose
Seksjonsoverlege Reinhardt Flø, Infeksjonsseksjonen, Klinikk Medisin, Sykehuset i Vestfold, 3117 Tønsberg
767 Søkeresultat
Avsluttet
Publikasjon
12.11.2013 Noninvasiv ventilasjonsstøtte ved KOLS
Lisbeth Sommervoll, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold
766 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
12.11.2013 Trening i varmtvannsbasseng for revmatikere
Norsk Revmatikerforbund (NRF) postboks 2653, Solli 0203 Oslo v/rådgiver Merete Nielsen og generalsekretær Tone Granaas , interessepolitisk avdeling
765 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
12.11.2013 Prehospital bruk av kvalmestillende medikamenter
Elin Opheim (kontaktperson); Dag Frode Kjernlie, Sykehuset Innlandet, divisjon Prehospitale tjenester, Avdeling for kunnskapsstøtte
764 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
12.11.2013 Effekt av lavdosert naltrekson (LDN) på kroniske sykdommer der immunsystemet antas å være involvert.
Olav Førde, MS-forbundet i Norge
763 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
12.11.2013 Effekt av NSAID på bentilheling
Anja Smeland, Fag og forskningssykepleier, Kirurgisk avdeling for barn, Oslo universitetssykehus
762 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
08.11.2013 Effekten av ikke-medikamentelle behandlingsformer for personer med demens
Berit Kvalvaag Grønnestad, Helsedirektoratet, avdeling Omsorgstjenester
761 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
08.11.2013 Utredning av demens
Berit Kvalvaag Grønnestad, Helsedirektoratet, avdeling Omsorgstjenester
760 Søkeresultat
Ja, prioritert
Problemstillingen håndteres i sammenheng med bestilling nr. 796
08.11.2013 Prehospital akutt thoracotomi
Siri Tau Ursin /Sverre Uhlving, anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus
759 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
07.11.2013 Tilberedning av antibiotika i sykehus.
Fagdirektør Hans-Petter H. Johannessen, Sykehusapotekene HF
758
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
07.11.2013 Effekter av ulike tiltak, tjenester og tilbud for å øke forekomst av ønsket og planlagt hjemmedød
Bente Øverli, Kreftforeningen
757 Søkeresultat
Bestillingen dekkes av en pågående metodevurdering om overbehandling i livets siste fase som ventes ferdigstilt sommeren 2014.
07.11.2013 Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for eksisterende tiltak i pasientsikkerhetskampanjen og ny oppsummerinig av kunnskapsgrunnlaget for evnt nye tiltak i nasjonalt program for pasientsikkerhet
Anne Grimstvedt Kvalvik, Regional kampanjeleder, helse vest RHF, Fagavdelinga, Helse Vest RHF
756 Søkeresultat
Ja, prioritert
Påbegynt
Prosjektplan
04.11.2013 Medikamentell behandling akutt ved rusutløst psykose. Medikamentell beh. akutt ved abstinenser. Medikamentell beh akutt ved mani.
Seksjonsoverlege Erna-Gunn Moen Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon, SV, Akuttseksjonen , Helse Stavanger HF, Stavanger Univ. sjukehus, Psyk div. SV, akuttseksjonen
755 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
01.11.2013 Effekt av KAD sammenliknet med tilbud i spesialisthelsetjenesten.
Marit Hermansen, Norsk forening for allmennmedisin
754 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
01.11.2013 Operativ fjerning av ventilasjonsrør
Jan Fossheim, overlege ønh, Stavanger Universitetssykehus, ØNH
753 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert, men kan egne seg som fagprosedyre, se www.fagprosedyrer.no
10.10.2013 Evidens for bruk av strukturert skjema eller algoritmer for å øke kvaliteten på diabeteskontrollen
Marit Hermansen , Norsk forening for allmennmedisin, Den norske Legeforening
752 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
30.09.2013 Myelomeningocele (Ryggmargsbrokk) -Oppfølging og behandling
Petra Aden Seksjonsleder, Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn, Barneavdeling for nevrofag, Oslo Universitetssykehus
751 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
30.07.2013 Bruk av bildediagnostikk ifm alvorlige nakkeskader (”whiplash-syndrome”)
Peter Brandt, Ødegårdssvingen 46, 1405 Langhus, Privat/bruker/interessegruppe
749 Søkeresultat
Dessverre ikke prioritert
Problemstillingen håndteres i sammenheng med bestilling nr. 795
21.06.2013 Er brukerinvolverte mestringstiltak effektive for personer som har langvarige helseutfordringer?
Marita Sporstøl Fønhus, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring
748 Søkeresultat
Ja, prioritert
Avsluttet
Publikasjon
(http://www.kunnskapssenteret.no/mottatte_forslag)