Ny pasient- og brukerrolle

Brukerens egne mål er viktige for oppnå mer delaktighet

Dame i samtale med helseperson
Publisert

Å la pasienter og brukere definere sine egne mål er en av flere suksessfaktorer for å oppnå mer delaktighet i helse- og omsorgstjenestene. Det viser en ny publikasjon fra Folkehelseinstituttet som handler om mennesker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester – blant annet ved kreft, rusproblemer og psykiske lidelser.

I februar 2016 gjennomførte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Seksjon for kvalitetsutvikling i Folkehelseinstituttet en konferanseturné i Sør-Norge sammen med et fagmiljø innenfor psykisk helse fra Trento i Italia. Hensikten var å samle inn gode eksempler på den nye brukerrollen og inspirere ansatte og brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten til å arbeide for økt brukermedvirkning.

Nå er eksemplene som ble presentert på konferansene systematisert og oppsummert gjennom publikasjonen «Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten – en beskrivelse av suksessfaktorer». I publikasjonen lanserer dessuten Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og seksjonen et nytt verktøy – en medvirkningsstige, som helse- og omsorgstjenestene kan bruke for å finne ut hvilken form for brukermedvirkning som er aktuell i det enkelte tilfelle.

Les også: Vil flytte makt til brukere og pårørende

De fem viktigste suksessfaktorene

Dette trekkes fram som de viktigste suksessfaktorene for helse- og omsorgstjenester som arbeider for å fremme en ny brukerrolle, der pasienten er delaktig i å utforme sitt tilbud:

  • jobbe mot brukerens egne mål
  • invitere brukerne inn i forbedringsarbeid
  • samarbeide og inngå partnerskap innen tjenestene, og utad med organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere
  • bidra til å sikre brukerne bolig, arbeid og meningsfull fritid
  • velge en faglig overbygning som vektlegger den enkelte pasient/brukers mestring og ressurser

Ved å invitere brukerne inn i forbedringsarbeid kan man ifølge publikasjonen bidra til en ny pasient- og brukerrolle, men brukerne må trekkes inn tidlig i prosessen slik at muligheten til å påvirke blir reell. Brukernes synspunkter på tjenestene må dessuten innhentes regelmessig.

Bør spørre hva den enkelte mener

At helsepersonell arbeider for å nå brukerens egne mål, trekkes fram som den viktigste suksessfaktoren.

– For å få til dette er det nødvendig å skape et godt forhold til brukerne. Vi må ha en åpen dialog der brukerne blir spurt om hva som er viktig for dem, og vi må bidra til å skape en mestringskultur der den enkelte er en aktiv deltaker. Så bør man lage en plan som beskriver hvilke tiltak som skal igangsettes med utgangspunkt i målene, sier seniorrådgiver Toril Bakke i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Systematiserte erfaringer fra lokalt forbedringsarbeid

Under konferansene ble presentasjonen av 39 eksempler fra arbeidet med en ny pasient- og brukerrolle i kommuner og sykehus filmet. I tillegg ble de dokumentert skriftlig.

Eksemplene handler om pasienter og andre brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester – blant annet mennesker med demens, kreft, rusproblemer og psykiske lidelser.

Forfatterne av rapporten gjennomgikk alt materialet knyttet til disse konferansene og identifiserte suksessfaktorer som kan fremme en ny pasient- og brukerrolle.

Imponert over endringsviljen

– Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter å ha gjennomgått eksemplene på en ny brukerrolle i kommuner og sykehus?

– Det som har gjort størst inntrykk er den åpenheten og viljen til endring som er tilstede i tjenestene. Eksemplene viser også hvordan det å koble brukerkunnskap og fagkunnskap er med på å fremme en ny brukerrolle. Hvor viktig det er å tenke annerledes, og å benytte ressursene man har tilgjengelig på en annen måte, gjør det også inntrykk å høre om, svarer Bakke.

(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/brukerens-egne-mal-er-viktige-for-oppna-mer-delaktighet)