Hopp til innhold
Nyheter - Internasjonal undersøkelse

Norge avviker negativt på pasienterfaringer


Du er her: Forsiden » Nyheter  Utskrift

Norske pasienter rapporterer dårligere erfaringer med helsetjenestene enn snittet av pasienter i ti andre land. Det viser Commonwealth-undersøkelsen 2011 som Kunnskapssenteret har bidratt med å utarbeide. (10.11.2011)

Lege_sykepleier
Foto: Kai Myhre/Kunnskapssenteret

Les hele publikasjonen: Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land*

Den amerikanske forskningsstiftelsen Commonwealth Fund (se tekstboks) står bak undersøkelsen. Stiftelsen gjennomfører internasjonale sammenliknende undersøkelser av helsetjenesten hvert år, og tema og intervjupersoner varierer.

I 2011 er utvalgte pasientgrupper trukket fra et representativt utvalg av den voksne befolkningen spurt om hvor godt de mener helsetjenesten fungerer.

Inklusjonskriterier

For å bli inkludert i studien måtte en tilfredsstille minst ett av følgende kriterier kartlagt ved hjelp av inngangsspørsmål: vurderte egen helse som ”nokså god” eller ”dårlig”, fått medisinsk behandling for en alvorlig eller kronisk sykdom, skade eller funksjonshemming i løpet av det siste året, vært innlagt på sykehus eller operert i løpet av de siste 2 årene. Hovedbildet er at det er svært få områder der Norge gjør det spesielt bra i denne undersøkelsen.

Norge skårer relativt dårlig på disse områdene:

 • Generelt syn på helsevesenet og kvaliteten på legetjenester
 • Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient
 • Informasjonsoverføring mellom helsepersonell og ulike nivåer i helsetjenesten
 • Omfanget av brukeropplevde medisinske feil.
 • Oppfølging og forebyggende undersøkelser av kronisk syke, og informasjon om symptomer man skal være oppmerksom på og når man skal kontakte helsepersonell
 • Pasientinvolvering og utarbeidelse av behandlingsplaner

Fastlegene

Spørsmålene der norske pasienter vurderer erfaringene med sin faste lege dårligere enn snittet var slik:

Når du trenger undersøkelse eller behandling, hvor ofte er det slik at legen din (eller annet helsepersonell):

 • kjenner til viktig informasjon om din sykehistorie?
 • gir deg mulighet til å stille spørsmål angående anbefalt behandling?
 • tar seg god nok tid sammen med deg?
 • forklarer ting slik at de er lette å forstå?

På spørsmål om hvor ofte den faste legen gir pasienten mulighet til å stille spørsmål svarte 50 prosent av de norske deltakerne ”sjelden eller aldri”, mens gjennomsnittet for de andre landene var 21 prosent.

Spesialistene

Spørsmålene relatert til legespesialister lød:

Når du har mottatt legehjelp eller behandling fra legespesialister, hvor ofte er det slik at de:

 • gir deg mulighet til å stille spørsmål angående anbefalt behandling?
 • Forteller deg om behandlingsalternativer?
 • involverer deg så mye som du ønsker i beslutninger om din behandling og helsehjelp?

Undersøkelsen viser at 29 prosent av de norske deltakerne svarte at legespesialistene sjelden eller aldri forteller om behandlingsalternativer, mot gjennomsnittlig 12 prosent i de andre landene.

Personer med kroniske lidelser

Personer med minst en kronisk lidelse er behandlet som en egen gruppe i rapporten. Også denne gruppen rapporterer dårligere erfaringer med helsetjenesten enn de andre landene. Blant personer med kroniske tilstander svarte for eksempel 45 prosent av de norske deltakerne at de hadde fått klare anvisninger om hvilke symptomer de burde være på vakt overfor og når de burde kontakte helsepersonell. Gjennomsnittet for de øvrige landene var 69 prosent på dette spørsmålet.

Positive trekk

Norge skårer relativt bra på disse områdene i undersøkelsen:

 • komme til helsehjelp utenom kontortid
 • komme til primærlege samme dag
 • ha en fast lege
 • ha en person som er ansvarlig for all behandling de får hos ulike leger

Forbedringspotensiale

- Disse resultatene er i tråd med tidligere Commonwealth Fund-undersøkelser som også viser at Norge har flere forbedringsområder relativt sett, sier Øyvind Andresen Bjertnæs, seksjonsleder ved Kunnskapssenteret

- Vi er noe usikre på datakvaliteten i Norge og de andre landene. Men kombinasjonen av sammenfall med tidligere undersøkelser og dårlige resultater relativt sett i denne undersøkelsen indikerer at brukersentrering og brukererfaringer med helsetjenesten er et forbedringsområde i Norge, konkluderer Bjertnæs.

Kontaktperson
Commonwealth 2011
 • Deltakerland: Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Nederland, New Zealand, Norge, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.
 •  I 2011 er utvalgte pasientgrupper trukket fra et representativt utvalg av den voksne befolkningen (18 år eller eldre) spurt om hvor godt de mener helsetjenesten fungerer. Norstat gjennomførte 753 telefonintervjuer våren 2011 på oppdrag fra Harris interactive, som er Commonwealth Fund’s utfører av undersøkelsene. Kunnskapssenteret er ansvarlig for databearbeiding, analyser og tolkninger.
 • Områder som ble vurdert:
  • generelt syn på helsevesenet og tilgjengelighet til helsetjenester
  • forhold til fast lege, koordinering og erfaringer med spesialister
  • forskriving og medisinbruk
  • medisinfeil og pasientsikkerhet
  • erfaringer med sykehus og kirurgi
  • bruk av akuttmottak og helsetjenester for kroniske sykdommer
  • helseforsikring og egenandeler
 • I tillegg inkluderte den norske delen av undersøkelsen spørsmål om samhandling mellom helsetjenester.
CWFs rapport