Øyvind Andresen Bjertnæs

Bjertnæs, Øyvind
Forskningsleder
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
OyvindAndresen.Bjertnaes@fhi.no
Tlf. 911 76 045

Øyvind Andresen Bjertnæs er forskningsleder for Seksjon for brukeropplevd kvalitet. Han er sosiolog og har doktorgrad i kvalitetsmåling, med fokus på spørreskjemaundersøkelser.

Prosjekter

Internasjonale engasjement

Norges representant i pasienterfaringsprosjektet til OECDs kvalitetsindikatorprosjektt. Associate Editor for BMC Health Services Research.

Utdanning

2010: Doktorgrad ved Medisinsk fakultet, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

1997: Cand.polit. med hovedfag i sosiologi, NTNU

1993: Foretaksøkonom, Norges handelshøyskoles kursvirksomhet

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016The Universal Patient Centeredness Questionnaire: reliability and validity of a one-page questionnaire following surveys in three patient populationsVitenskapelig artikkel
2016Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en nasjonal undersøkelsePasOpp-rapport
2016Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land: Norske resultater i 2016 og utvikling over tid Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015PasOpp-rapport
2015PIPEQ-OS - an instrument for on-site measurements of the experiences of inpatients at psychiatric institutionsVitenskapelig artikkel
2015Pasienterfaringer blant hjertesviktpasienter ved Medisinsk avdeling, Bærum sykehusNotat
2015Cancer patient pathways: Baseline measurement based on surveys among the population, patients and general practitionersRapport fra Kunnskapssenteret
2015Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultaterPasOpp-rapport
2015Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid Rapport fra Kunnskapssenteret
2015Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2015Pakkeforløp for kreft: nullpunktmåling med basis i spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastlegerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosessNotat
2014Patient evaluation of hospital outcomes: an analysis of open-ended comments from extreme clusters in a national surveyVitenskapelig artikkel
2014Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre landRapport fra Kunnskapssenteret
2014Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2014Patient-reported experiences with hospitals: comparison of proxy and patient scores using propensity-score matchingVitenskapelig artikkel
2014Bruk av data fra nasjonale eller andre storskalabrukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. En systematisk oversiktVitenskapelig artikkel
2014Assosiasjonen mellom pasientrapporterte hendelser i sykehus og beregnete rater for pasientskaderVitenskapelig artikkel
2014Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2013Classification of patients based on their evaluation of hospital outcomes: cluster analysis following a national survey in Norway Vitenskapelig artikkel
2013Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013PasOpp-rapport
2013Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010Rapport fra Kunnskapssenteret
2013The Patient-Reported Incident in Hospital Instrument (PRIH-I): assessments of data quality, test–retest reliability and hospital-level reliability Vitenskapelig artikkel
2013Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012. MetoderapportPasOpp-rapport
2013Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPaneletNotat
2013Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012PasOpp-rapport
2013Online-vurderinger – sammenheng med systematiske brukerundersøkelser og kliniske målinger?Notat
2012The Cancer Patient Experiences Questionnaire (CPEQ): reliability and construct validity following a national survey to assess hospital cancer care from the patient perspectiveVitenskapelig artikkel
2012Brukes data fra nasjonale og andre storskala brukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsarbeid? En systematisk litteraturgjennomgangNotat
2012Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater.PasOpp-rapport
2012The Nordic Patient Experiences Questionnaire (NORPEQ): cross-national comparison of data quality, internal consistency and validity in four Nordic countriesVitenskapelig artikkel
2012User-experience surveys with maternity services: a randomized comparison of two data collection modelsVitenskapelig artikkel
2012Nasjonale brukererfaringsundersøkelser i den norske helsetjenestenForedrag/poster
2012The association between survey timing and patient-reported experiences with hospitals: results of a national postal surveyVitenskapelig artikkel
2012Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009 Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet PasOpp-rapport
2012Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006PasOpp-rapport
2012Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaetNotat
2012Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2012: en undersøkelse med basis i GallupPaneletNotat
2011Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2011: nullpunktsmåling med basis i GallupPaneletNotat
2011Overall patient satisfaction with hospitals: effects of patient-reported experiences and fulfilment of expectationsVitenskapelig artikkel
2011Et generisk, kort spørreskjema om pasientopplevelser: Identifisering av kjernespørsmål i NorgeVitenskapelig artikkel
2011Parent Experiences Questionnaire for Outpatient Child and Adolescent Mental Health Services (PEQ-CAMHS Outpatients): reliability and validity following a national surveyVitenskapelig artikkel
2011User experience surveys: background, methods and resultsForedrag/poster
2010General practitioners' evaluation of community psychiatric services: responsiveness to change of the General Practitioner Experiences Questionnaire (GPEQ)Vitenskapelig artikkel
2010The General Practitioner Experiences Questionnaire (GPEQ): validity and reliability following the inclusion of new accessibility itemsVitenskapelig artikkel
2010Rasch analysis of the Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ)Vitenskapelig artikkel
2010Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentreNotat
2010Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2010The association between demographic factors, user reported experiences and user satisfaction: results from three casualty clinics in NorwayVitenskapelig artikkel
2010The Norwegian EUROPEP questionnaire for patient evaluation of general practice: data quality, reliability and construct validityVitenskapelig artikkel
2010International health policy survey in 11 countries: assessment of non-response bias in the Norwegian sampleVitenskapelig artikkel
2010Usefulness of a national parent experience survey in quality improvement: views of paediatric department employeesVitenskapelig artikkel
2010Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 landRapport fra Kunnskapssenteret
2009Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenterNotat
2009Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjemaNotat
2009Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. En kartlegging av nasjonale undersøkelser og validerte måleinstrumenterNotat
2009The association between GP and patient ratings of quality of care at outpatient clinicsVitenskapelig artikkel
2009Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjonerPasOpp-rapport
2009Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006. PasOpp-rapport
2009Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 landRapport fra Kunnskapssenteret
2008Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004PasOpp-rapport
2008Foresattes vurdering av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkerVitenskapelig artikkel
2008Nonresponse bias and cost-effectiveness in a Norwegian survey of family physicians
2008Evaluation & the health professionsVitenskapelig artikkel
2008Levekårsundersøkelsen 2005: Psykiske problemer og behandlingFellesrapport med FHI
2008Family physicians experiences with community mental health centers. A multilevel analysisVitenskapelig artikkel
2008User satisfaction and measuring user perceived qualityForedrag/poster
2008Vurdering av muligheten for en nasjonal brukererfaringsundersøkelse om fødselsomsorgen i Norge Notat − hasteoppdrag
2008Patient experiences with treatment in private practice compared with public mental health services Vitenskapelig artikkel
2007Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2006Foredrag/poster
2007Patient experiences in relation to respondent and health service delivery characteristics: a survey of 26,938 patientsVitenskapelig artikkel
2007The GPs’ Experiences Questionnaire (GPEQ): Reliability and validity following a national survey to assess GPs’ views of district psychiatric services Vitenskapelig artikkel
2007Parent experiences of paediatric care (PEPC) questionnaire: reliability and validity following a national surveyVitenskapelig artikkel
2007Årskonferansen 2007 - Er helsetjenesten kunnskapsbasert?Foredrag/poster
2007The NORPEQ patient experiences questionnaire: data quality, internal consistency and validity following a Norwegian inpatient surveyVitenskapelig artikkel
2006Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg.PasOpp-rapport
2006Data collection methods and results in user surveys in mental health careVitenskapelig artikkel
2006PasOpp – en metode for å måle brukererfaringer i psykisk helsevernVitenskapelig artikkel
2006The Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ): data quality, reliability, and validity in patients attending 90 Norwegian clinicsVitenskapelig artikkel
2006Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2006Assessment of community mental health centres by general practitioners [in Norwegian]Vitenskapelig artikkel
2006Måling av pasienters erfaringer med legevakt: En systematisk litteraturgjennomgangPasOpp-rapport
2005Pasienterfaringer med helsetjenesten blant diabetikere. En gjennomgang av tilgjengelige måleinstrument (Arbeidsnotat)Notat
2005The OutPatient Experiences Questionnaire (OPEQ): data quality, reliability, and validity in patients attending 52 Norwegian hospitalsVitenskapelig artikkel
2005Development and evaluation of the patient experiences questionnaire for somatic outpatients.Vitenskapelig artikkel
2005Nasjonale pasienterfaringsundersøkelser. Kartlegging av dagens situasjon og utviklingsmuligheter framover (Arbeidsnotat)Notat
2005Måling av pårørendes erfaringer ved barns innleggelse i sykehus: Spørreskjema og metode (Arbeidsnotat)Notat
2004Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMARapport fra Kunnskapssenteret
2004Måling av brukererfaringer blant voksne i det psykiske helsevernet – INNSAMLINGSMETODE OG SPØRRESKJEMARapport fra Kunnskapssenteret
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved FeiringklinikkenPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilotPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilot-undersøkelse blant pasienter i psykisk helsevernPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge – Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – HovedresultaterPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. HovedrapportPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer i Helse Vest - VedleggsrapportPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilot blant pasienter i psykisk helsevernPasOpp-rapport
2003Pasienters erfaringer i somatiske sykehus 2Populærvitenskapelig artikkel
2003Pasienters erfaringer i somatiske sykehus 1Populærvitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/bjertnaes)