Therese Dalsbø

Dette er et bilde av Therese Dalsbø i Kunnskapssenteret
Seniorrådgiver
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Therese.Kristine.Dalsbo@kunnskapssenteret.no

Therese Kristine Dalsbø er seniorrådgiver i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. Hun er kriminolog og arbeider med kunnskapsoppsummering innen rus og vold.

Prosjekter

Utdanning

Master of Science in Criminology

Cand.mag. med fagene sosiologi, kriminologi og statsvitenskap   

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Demensscreening av personer over 65 årOmtale av Cochrane-oversikt
2016Fødselsovervåkning - STAN innfrir ikke forventningeneOmtale av Cochrane-oversikt
2016Forskning på årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS ME: systematisk litteratursøk med sorteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Tyggis eller plaster sammen med veiledning gjør røykeslutt lettereOmtale av Cochrane-oversikt
2016Statiner forebygger trolig ikke demens Omtale av Cochrane-oversikt
2016Psykososiale tiltak får muligens flere til å slutte med cannabisOmtale av Cochrane-oversikt
2016Røykeslutt er mulig også for dem som ikke ønsker å slutteOmtale av Cochrane-oversikt
2016Depresjon hos barn og unge kan trolig forebyggesOmtale av Cochrane-oversikt
2016Psykososiale tiltak kan redusere kokain- og amfetaminmisbrukOmtale av Cochrane-oversikt
2016Fluorskyllevann forebygger trolig kariesOmtale av Cochrane-oversikt
2016Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)Rapport fra Kunnskapssenteret
2016Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksneNotat
2016Behandlingen kan bli bedre med samhandlingOmtale av Cochrane-oversikt
2016Hos personer over 80 år har trolig trombolyse effekt ved akutt hjerneslagOmtale av Cochrane-oversikt
2016Vaksine kan beskytte mot helvetesild Omtale av Cochrane-oversikt
2016Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke Omtale av Cochrane-oversikt
2016Effects of secondary preventive interventions against self-harmRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utviklingOmtale av Cochrane-oversikt
2016Mobilen kan hjelpe deg å bli røykfriOmtale av Cochrane-oversikt
2015Er psykologiske tiltak effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer? Omtale av Cochrane-oversikt
2015Røykeslutt før operasjon reduserer risiko for komplikasjoner etter operasjonOmtale av Cochrane-oversikt
2015Riehemmende medikament kan være effektivt ved ytre vending av barn i seteleieOmtale av Cochrane-oversikt
2015Kognitiv atferdsterapi hjelper trolig mot legemiddelavhengighetOmtale av Cochrane-oversikt
2015Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggendeOmtale av Cochrane-oversikt
2015Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobbOmtale av Cochrane-oversikt
2015Er medikamenter effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?Omtale av Cochrane-oversikt
2015Koordinerende tiltak kan gi bedre livskvalitet for pårørende til personer med demensOmtale av Cochrane-oversikt
2015Effekt av fluorpensling til barn under tre årRapport fra Kunnskapssenteret
2015Masseundersøkelse avdekker trolig flere kvinner som er utsatt for partnervoldOmtale av Cochrane-oversikt
2015Stress hos helsepersonell kan forebyggesOmtale av Cochrane-oversikt
2015Bedre helse med treningsbehandling for personer med kronisk utmattelsessyndromOmtale av Cochrane-oversikt
2015Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?Notat
2015Internettbasert kognitiv atferdsterapi kan være nyttig ved angstOmtale av Cochrane-oversikt
2015Mindre mandelbetennelse med operasjonOmtale av Cochrane-oversikt
2015Fluorgel forebygger trolig kariesOmtale av Cochrane-oversikt
2015Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnittOmtale av Cochrane-oversikt
2015Arbeidsrettede tiltak kan redusere sykefravær (blant yrkesaktive med depresjon)Omtale av Cochrane-oversikt
2015Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrereRapport fra Kunnskapssenteret
2015Elektrokonvulsiv behandling (ECT) og selvmord Notat
2015Personer med demens kan få en bedre hverdag ved å treneOmtale av Cochrane-oversikt
2015Trolig slutter flere å røyke etter motiverende intervjuOmtale av Cochrane-oversikt
2014Telefonstøtte kan være til nytte for pårørende til personer med demensOmtale av Cochrane-oversikt
2014To lag med hansker øker sikkerheten for helsepersonellOmtale av Cochrane-oversikt
2014Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste Notat
2014Effekt av psykologiske tiltak for personer med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2014Psykologisk terapi kan muligens redusere smerte og øke funksjonsevne hos barn med kronisk eller tilbakevendende hodepineOmtale av Cochrane-oversikt
2014Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøkNotat
2014Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI)Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Notat
2014Effekt av fysisk aktivitet og omsorgstiltak for personer med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2014Hydrokortison forebygger trolig posttraumatisk stresslidelseOmtale av Cochrane-oversikt
2014Mindre smerte etter internettbasert psykologisk terapiOmtale av Cochrane-oversikt
2014Arbeidsmiljøfaktorer kan påvirke ansattes psykiske helseOmtale av oversikt
2014Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II)Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Botilbud til mennesker med demensNotat
2014Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)Notat
2013Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatteRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Individuell utskrivningsplan reduserer både antall dager på sykehus og antall re-innleggelserOmtale av Cochrane-oversikt
2013Trisykliske antidepressiva har muligens ingen behandlingseffekt hos barn med depresjonOmtale av Cochrane-oversikt
2013Nyere antidepressiva kan være til nytte for barn med depressive lidelserOmtale av Cochrane-oversikt
2013Kan psykoterapi beskytte gravide mot partnervold?Omtale av Cochrane-oversikt
2013Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Usikkert om hjemmebesøk fører til at gravide med rusmiddelproblemer oppsøker rusbehandlingOmtale av Cochrane-oversikt
2013Tilbakefall av depressiv lidelse hos barn og ungdom kan forebyggesOmtale av Cochrane-oversikt
2013Risks to patient safety associated with implementation of electronic applications for medication management in ambulatory care - a systematic reviewVitenskapelig artikkel
2013Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller traumatisk hjerneskade – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd– systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Tidlig støttet utskriving kan være trygt og effektivt for pasienter med hjerneslagOmtale av Cochrane-oversikt
2013Tonsillektomi kan redusere tonsillitt Omtale av Cochrane-oversikt
2013Kognitiv atferdsterapi er trolig effektivt hos barn med angstOmtale av Cochrane-oversikt
2012Strukturert samhandling kan redusere symptomene på angst og depresjonOmtale av Cochrane-oversikt
2012Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Ikke-kirurgisk behandling for personer med temporomandibular dysfunksjon –Systematisk litteratursøkNotat
2012Effekt av psykologisk behandling for personer med depresjon. Hva er best, gruppeterapi eller individuell terapi?Populærvitenskapelig artikkel
2012Begrenset dokumentasjon på effekt av behandling for slitasjegikt i kjeveleddetOmtale av Cochrane-oversikt
2012Gruppebaserte foreldretreningskurs gir positive korttidseffekter Omtale av Cochrane-oversikt
2012Effekt og sikkerhet av annengenerasjons antipsykotika for barn med oppmerksomhetssvikt- og atferdslidelser er svakt dokumentert Omtale av Cochrane-oversikt
2011Heroinavhengige blir lengre i behandling når heroin forskrives Omtale av Cochrane-oversikt
2011Baklofen sammenlignet med diazepam mot alkoholabstinenserOmtale av Cochrane-oversikt
2011Nalokson nesespray kan redusere risikoen for dødelige heroinoverdoserVitenskapelig artikkel
2011Usikkert kunnskapsgrunnlag om behandling av voldelige mennOmtale av Cochrane-oversikt
2011Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonellRapport fra Kunnskapssenteret
2011Forskningsdokumentasjonen for heroinassistert behandling til personer med kronisk heroinavhengighetNotat
2010Heroinassistert behandling for kronisk heroinavhengighetOmtale av Cochrane-oversikt
2010Antidepressiver er bedre enn placebo i behandlingen av depresjon Omtale av Cochrane-oversikt
2010Dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandlingNotat
2010Døve i avhengighetsbehandlingNotat
2010Disulfiram mot kokainavhengighet Omtale av Cochrane-oversikt
2010Fotobokser kan redusere antall trafikkulykkerOmtale av Cochrane-oversikt
2010Somatisk syke med depresjon har nytte av kognitiv atferdsterapiOmtale av oversikt
2010Sakte, men sikker avslutning av benzodiazepiner Omtale av oversikt
2010Psykoterapeutisk behandling av personer med samtidig rus- og voldsproblematikk Notat
2010Heroinassistert substitusjonsbehandling for personer med kronisk heroinavhengighetRapport fra Kunnskapssenteret
2010Psykososial behandling av ikke-affektive psykoserNotat
2009Vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd i behandlingen av personer med psykiske lidelser Notat
2009Omskjæring av menn forebygger HIVOmtale av Cochrane-oversikt
2009Tvangsbehandling av opioidavhengigeRapport fra Kunnskapssenteret
2009Litteratursøk – Behandling av kokainavhengighetRapport fra Kunnskapssenteret
2009Hjelp til gravide som drikker alkohol Omtale av Cochrane-oversikt
2009Kognitiv adferdsterapi hjelper mot bulimi Omtale av Cochrane-oversikt
2009Veibelysning kan redusere antall trafikkulykkerOmtale av Cochrane-oversikt
2009Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?Notat
2009Normer mot alkoholmisbruk Omtale av Cochrane-oversikt
2008Avspenningsteknikker kan være til hjelp for personer med depresjonOmtale av Cochrane-oversikt
2008Musikkterapi kan redusere symptomene på depresjonOmtale av Cochrane-oversikt
2006Arbeidstiltak for velferdsmottakereRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/dalsbo)