Katrine Bjørnebek Frønsdal

katrine_bjornebek_fronsdal
Seniorforsker
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Katrine.Bjornebek.Fronsdal@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 423

Katrine Bjørnebe Frønsdal er forsker i Seksjon for spesialisthelsetjenesten. Hun har doktorgrad i molekylærbiologi og arbeider med kunnskapsoppsummering og metodisk støtte til faggrupper som utarbeider behandlingsanbefalinger, og deltar i samarbeidet Kunnskapssenteret har med internasjonale organisasjoner og foreninger.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forsker og postdoktor ved Immunologisk institutt, Avd. for celleterapi, Rikshospitalet

Stipendiat ved Bioteknologisenteret i Oslo og Biologisk Institutt, UiO

Bioingeniør ved Transplantasjonskirurgisk avd., Rikshospitalet

Bioingeniør ved Klinisk kjemisk avd, Ullevål universitetssykehus

Internasjonale engasjement

Koordinator for HTAi Policy Forum-sekretariatet.

Medansvarlig for Kunnskapssenterets arbeid med EUnetHTAs Work Package 4 og 5.

Utdanning

Dr.philos. i molekylærbiologi

Cand.scient. i cellebiologi

Bioingeniør

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Surfaktant for behandling av mekoniumaspirasjonssyndrom (MAS) hos barn født ved eller rett før termin - omtale av en systematisk oversiktRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Alternativer for plasma for transfusjon til pasienterRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av hyperbar oksygenbehandling ved senskader etter stråleterapi eller diabetiske fotsårRapport fra Kunnskapssenteret
2015Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel skleroseRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av abdominalt aortaaneurisme screeningRapport fra Kunnskapssenteret
2013HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2 Notat
2013Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenestenVitenskapelig artikkel
2013Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehusVitenskapelig artikkel
2013Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Interaction initiatives between regulatory, health technology assessment and coverage bodies, and industryVitenskapelig artikkel
2011Interactions between health technology assessment, coverage, and regulatory processes: Emerging issues, goals, and opportunitiesVitenskapelig artikkel
2011What principles should govern the use of managed entry agreements?Vitenskapelig artikkel
2010Health technology assessment to optimize health technology utilization: Using implementation initiatives and monitoring processesVitenskapelig artikkel
2010Fotoferese som alternativ immundempende behandlingMetodevarsel
2009Jevnlig testing av alle diabetespasienter for mikroalbuminuriNotat
2009Tilfredsstillende testing for HER-2 før trastuzumab-behandling mot brystkreft krever spesialkompetanse og sentralisering Omtale av metodevurdering
2008Nyfødtscreening for medfødte metabolske sykdommer Foredrag/poster
2008HTA-rapport: Usikkert om gjenbruk av medisinsk engangsutstyr er trygt og kostnadseffektivtOmtale av metodevurdering
2008Støtte til og samarbeid med klinikere for bruk av HTA for utvikling av retningslinjer for behandling av distale radiusfrakturerForedrag/poster
2007Helseeffekt av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/fronsdal)