Fure, Brynjar
Forskningsleder
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Brynjar.Fure@kunnskapssenteret.no
Tlf. 454 26 388

Brynjar Fure leder Seksjon for spesialisthelsetjenesten.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Seksjonsleder Seksjon for hjerneslag, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus 2007–2010. Seksjonsoverlege/avdelingsoverlege, Avdeling for geriatri, slag og rehabilitering, Sykehuset Asker og Bærum 2004–2007. Seksjonsoverlege Nevrologisk avdeling, Ahus 1997–2003. 

Utdanning

Utdannet lege fra Universitetet i Tromsø. Spesialist i nevrologi samt i indremedisin og geriatri. Dr.med. Universitetet i Oslo. Postdoc Helse Sør-Øst 2007–2009. Lederutdanning BI.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Surfaktant for behandling av mekoniumaspirasjonssyndrom (MAS) hos barn født ved eller rett før termin - omtale av en systematisk oversiktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Ikke invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedmeRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Hos personer over 80 år har trolig trombolyse effekt ved akutt hjerneslagOmtale av Cochrane-oversikt
2016Akupunktur ved muskelskjelettsmerterNotat
2015Alternativer for plasma for transfusjon til pasienterRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av hyperbar oksygenbehandling ved senskader etter stråleterapi eller diabetiske fotsårRapport fra Kunnskapssenteret
2015Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel skleroseRapport fra Kunnskapssenteret
2015Mindre mandelbetennelse med operasjonOmtale av Cochrane-oversikt
2014Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravideRapport fra Kunnskapssenteret
2014Langtidseffekter etter fedmekirurgiRapport fra Kunnskapssenteret
2014Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døendeRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av abdominalt aortaaneurisme screeningRapport fra Kunnskapssenteret
2013HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2 Notat
2013Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenestenVitenskapelig artikkel
2013Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller traumatisk hjerneskade – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd– systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?” – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Tonsillektomi kan redusere tonsillitt Omtale av Cochrane-oversikt
2013Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehusVitenskapelig artikkel
2013Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Kateterbasert implantasjon av aortaklafferMetodevarsel
2012CT angiografi ved diagnostikk av hjernedødNotat
2012Positronemisjonstomografi (PET) i behandling og oppfølgning av kreft Notat
2012Tiltak mot overvekt og fedme hos barn og unge – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2012Effekt av tverrfaglig, teambasert rehabilitering, inkludert undervisning, ved revmatoid artritt (leddgikt) Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av el-sanerte rom i sykehus eller andre helseinstitusjoner: en systematisk oversikt og meta-analyse av provokasjonsstudierNotat
2012Den nye lillesøsteren –forenklede metodevurderinger på lokalt nivå (mini-HTA)Vitenskapelig artikkel
2012Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgenNotat
2011Minstekrav for fagprosedyrerForedrag/poster
2011Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHFNotat
2011Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreftNotat
2011Seminar om mini-HTAForedrag/poster
2011Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Oppfølging av barn med ryggmargsbrokk (MMC) Notat
2011Velkommen til KunnskapssenteretForedrag/poster
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/fure)